Hopp til hovedinnholdet

Kunstig intelligens i skyen skal hjelpe skogsektoren med gode beslutninger

DJI_0681

I prosjektet SmartForest skal forskere bruke infrastrukturen i sky-teknologi fra Oracle for tilgjengeliggjøre analyseverktøy for sensordata fra skogen. Foto: Stefano Puliti

Skyteknologi gir nye muligheter for behandling av store mengder data. Nå skal skogforskere utvikle skyløsningen ForestSens som gjør det mulig å bruke kunstig intelligens til å analysere ulike data samlet i skogen.

Store datasett og høyoppløste bilder fra blant annet droner og hogstmaskiner er viktige redskap for å følge utviklingen i skogen. Men analyser av store datamengder krever smarte algoritmer og kraftig datakapasitet. 

I prosjektet SmartForest skal forskere bruke skyteknologi fra Oracle for tilgjengeliggjøre analyseverktøy for sensordata fra skogen. Innsikt fra innsamlede data kan bidra til å levere bedre tjenester og gjøre det mulig å løse oppgaver i skogen mer effektivt og med høyere kvalitet enn i dag.

Resultatet kan bli økt lønnsomhet i skogsektoren, reduserte kostnader og mindre miljøbelastning. Med andre ord en mer bærekraftig forvalting.  

DAL-161122-114656.jpg
Johannes Rahlf (t.v.) er forsker i NIBIO. Han jobber med å utvikle systemet ForestSens. Rasmus Astrup (t.h.) er forskningssjef i Divisjon for skog og utmark ved NIBIO, og leder for SmartForest senteret. Foto: Siri Elise Dybdal

Bruker fjernmåling 

-I SmartForest-prosjektet ønsker vi å få til en digital transformasjon i skognæringen, forklarer Rasmus Astrup, forskningssjef i Divisjon for skog og utmark ved NIBIO og leder for senteret.  

SmartForest tar for seg hele verdikjeden fra planting og skogskjøtsel til hogst og sagbruk. 

Bakgrunnen for en slik transformasjon er ønsket om en mer bærekraftig drift, økt konkurransekraft og økt effektivitet i skognæringa. 

Forskerne vil blant annet se på hvordan de kan bruke skytjenesten Oracle Cloud Infrastructure innenfor SmartForest. 

- Ideen er at vi skal ha et system som kan motta for eksempel bilder fra ulike sensorer montert på droner, hogstmaskiner, biler eller hva som helst som er ute i skogen. Denne informasjonen blir sendt til skytjenesten og så vil maskinlærings-algoritmer prosessere dataene og komme ut med informasjon som kan brukes i ulike tjenester for skognæringen, sier Astrup.  

 

Mange hensyn å ta 

Forskningssjefen forklarer at de jobber på tvers av ulike prosesser i verdikjeden. 

- Det kan være data som gir opplysninger om for eksempel skogsskader, vedlikeholdsbehov på skogsveier, bruk av ulike behandlinger i skogen, sertifiseringsinformasjon, verdisetting og miljøinformasjon. Samlet handler det om hvordan vi kan forvalte skogen vår på en god måte. 

Ifølge Astrup er skogsforvatning noe som ofte må tenkes på i lange linjer og balanseres for ulike ønsker og behov: 

- Det er mange forskjellige hensyn å ta, blant annet økonomi, biodiversitet og forskjellige økosystemtjenester fra skog, påpeker Astrup. 

 

Fleksibel løsning 

NIBIO-forsker Johannes Rahlf jobber med å utvikle systemet ForestSens. 

Han bekrefter at det i SmartForest er mange prosjekter i ulike deler av verdikjeden som dreier seg om data fra sensorer. Slike data må imidlertid transformeres til informasjon man kan basere beslutninger på.  

- Da trenger man en analyse, og her kommer ForestSens inn. Du kan sende data manuelt, eller ha en sensor som sender data automatisk. Ved hjelp av modeller og kunstig intelligens blir sensordata automatisk transformert til innsikt, sier Rahlf. 

Dette kan være alt fra omfang og avgrensinger av skogskader fra dronebilder, til posisjoner av slaghull i skogsbilveier samlet inn fra dashbordkameraer.

- Målet er at hele skogsektoren skal enkelt skal kunne utnytte potensialet som ligger i sensorer og kunstig intelligens. Med andre ord, trenger man ikke å vite mye om maskinlæring eller avanserte analysemetoder for å bruke systemet. Man sender data til ForestSens og får enkelt tilgang til informasjonen gjennom vanlige GiS-verktøy. Data prosesseres altså uten at brukeren selv trenger å ha inngående forståelse av alle komponenter og uten å skulle læres opp i nye kompliserte programmer, sier Rahlf. 

Han presiserer at løsningen er fleksibel. Etter hvert skal også nye algoritmer som blir utviklet i SmartForest legges inn i ForestSens.

-Det blir mulig å analysere data i ulike format fra ulike sensorer i tillegg til data fra droner, dersom algoritmene er tilgjengelige.

 

Teknologi gir nye muligheter 

Teknologien gjør det mulig å gjøre ting på helt nye måter, kommenterer Astrup.

- Teknologiutviklingen går veldig raskt og nye løsninger lanseres hele tiden. I SmartForest skal vi ikke utvikle den grunnleggende teknologien, men identifisere og utvikle hvordan teknologien best kan utnyttes for bærekraftig forvaltning av norske skogressurser. Norsk skogsektor har alle forutsetninger for å bli ledede innen digitalisering for bærekraftig skogforvaltning, avslutter senterlederen.

9-11-12.jpg
SMARTFOREST

NIBIO, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Oslo (UiO), tre utenlandske partnere og den norske skognæringa har etablert et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med støtte fra Forskningsrådet. 

Prosjektet har en kostnadsramme på 234 millioner kroner og skal styrke samarbeidet rundt bærekraftig drift og konkurransekraft i skognæringa gjennom en ‘digital transformasjon.’ 

SmartForest skal blant annet undersøke hvordan f.eks. droner, fjernmåling, maskindata, robotikk, blockchain og digital twinning kan utnyttes til å øke verdiskaping og ytterligere redusere miljøpåvirkningen fra den norske skogsektoren. 

Vertsinstitusjon: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 

Forskningspartnerne: NMBU og Universitet i Oslo. I tillegg er det med tre internasjonale forskningspartnere: Mistra Digital Forest (Sverige), FPInnovations (Canada) og RIF Institute for Research and Transfer (Tyskland). 

Næringspartnere: Norges Skogeierforbund, Viken Skog, Glommen-Mjøsen Skog, AT Skog, Norskog, Statskog, Moelven Virke, Skogdata, Norsk Virkesmåling, Skogbrand, MEF, Komatsu, Field, biodrone, ARD Innovasjon, Landbruksdirektoratet 

Steffenrem-20180906_100340.jpg
SmartForest tar for seg hele verdikjeden fra planting og skogskjøtsel til hogst og sagbruk. Bakgrunnen for en slik transformasjon er ønsket om å styrke bærekraftig drift, konkurransekraften og effektiviteten i skognæringa. Foto: Arne Steffenrem

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.