Hopp til hovedinnholdet

Bedre skogovervåking skal bidra til et klimanøytralt Europa

PathFinder 2 - Foto Lars Sandved Dalen - NIBIO

Over hele Europa registreres skogene for å måle hvor mye de har vokst og hvilke arter som vokser hvor. Gjennom EU-prosjektet PathFinder skal skogsmålingene samkjøres. Målet er å gi beslutningstagere bedre tall for hvordan redusere utslipp av klimagasser og tilpasse seg klimaendringene – samtidig som det biologiske mangfoldet ivaretas. Foto: Lars Sandved Dalen 

Bedre skogovervåking vil gjøre det enklere for de ulike europeiske landene å redusere utslipp av klimagasser og å tilpasse seg de kommende klimaendringene. NIBIO har fått koordineringsansvaret for PathFinder – et nytt EU-prosjekt som skal samordne overvåkingen av Europas skoger.

– Hovedmålet vårt er å bistå beslutningstagere i overgangen til et klimanøytralt samfunn i Europa, sier Johannes Breidenbach, seniorforsker i NIBIO og koordinator for det nye EU-prosjektet.

– Skal vi få til det er vi avhengige av solid kunnskap om Europas skogressurser. Gode beslutninger er basert på troverdig kunnskap om skogens tilstand og hvordan skogressursene vil utvikle seg i fremtiden, påpeker skogforskeren.

 

Skog er viktig for økonomi, klima og biologisk mangfold

I prosjektet PathFinder skal forskerne utvikle et felles europeisk system for skogovervåkingen, basert på eksisterende landsskogtakseringer. Dette er viktig fordi et enhetlig system sikrer oppdaterte tall for hvor stor skogen er og hvor mye den vokser. Slik kunnskap er uvurderlig for å kunne beregne utslippene av klimagasser fra skog på en god måte.

– I dag måler de europeiske landene skogen sin på flere ulike måter. Selv mellom naboland er det forskjeller i de metodene landsskogtakseringene benytter, forteller Breidenbach.

­– Gjennom PathFinder-prosjektet skal vi harmonisere de ulike måtene vi samler inn og deler skogdata på – for hele kontinentet.

I tillegg har EU behov for en skogpolitikk som fremmer utviklingen av en skogbasert bioøkonomi som bidrar til å redusere utslippene av klimagasser, samtidig som den styrker og fremmer biologisk mangfold.

– Slik situasjonen er nå så blir beslutninger hindret på grunn av mangel på korrekt kunnskap om Europas skoger, sier Breidenbach.

PathFinder Project Illustration - Image Credit NIBIO.png
PathFinder-prosjektet. Illustrasjon: NIBIO

PathFinder skal bidra til et klimanøytralt Europa

En annen viktig del av PathFinder-prosjektet er å utvikle scenarier for hva som skal skje med skogene. Disse scenariene beregner hvordan Europas skoger vil kunne bidra med reduserte utslipp av klimagasser, samt i tilpasningen til et endret klima.

– For at et slikt system skal fungere må vi kunne måle hvordan vi ligger an for å nå målene om reduserte utslipp av klimagasser, klimatilpasning og bevaring av biologisk mangfold, sier Breidenbach.

– På den måten kan politikerne og forvaltningen tilpasse seg etter hvert som ny kunnskap om skogen blir gjort tilgjengelig.

I tillegg er det et mål at alle deltagerne i PathFinder-prosjektet – både forskere skogeiere, skogforvaltere og naturvernorganisasjoner – går sammen om å få frem best mulig og mest mulig oppdatert kunnskap. På den måten kan PathFinder-prosjektet bidra til å koble nødvendige beslutninger på kort sikt med de langsiktige målene som ligger til grunn for EUs grønne omstilling. Slik kan prosjektet bidra til at den fremtidige skjøtselen av Europas skoger skjer på en effektiv og bærekraftig måte.

– Vi har mange mulige veier frem mot et klimanøytralt Europa. Vi ønsker å finne den veien som gir de beste resultatene og som samtidig åpner mest mulig for synergier mellom de mange økosystemtjenestene som skogen bidrar med, avslutter Breidenbach.

EU-prosjektet PathFinder

Prosjektperiode: 2022-2026
Budsjettramme: NOK 60 millioner

Målet med PathFinder er å styrke overvåkingen og registreringen (takseringen) av skogen i Europa – og på den måten bidra til å øke karbonfangsten i skog og hindre tap av biologisk mangfold.
 

Samarbeidspartnere:

I prosjektet deltar 23 samarbeidspartnere fra Tyskland, Frankrike, Nederland, Kroatia, Finland, Østerrike, Slovenia, Tsjekkia, Spania, Norge, Irland, Belgia, Sveits, Storbritannia og Danmark.

PathFinder Logo.png
Pathfinder Kick-Off Group Photo Lo-Res - Photo Erling Fløistad - NIBIO.jpg
Gruppebilde fra PathFinder Kick-Off. Foto: Erling Fløistad

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.