Hopp til hovedinnholdet

Myrskog

8b Myrskog3_Hanestadkjølen_Rendalen_230610_YNR
Myrskog med furu. Rendalen, Hedmark.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.

Dette er skogdekte myrer på djup, næringsfattig torv der torvlaget har bygd seg opp slik at vegetasjonen har mista kontakten med grunnvannet.

Økologi

Typen opptrer helst i flatt terreng, ofte som ei sone mellom rismyr og fastmark. I nedbørrike strøk finnes det utforminger på grunn torv i litt hellende terreng.

Fysiognomi

Furu og bjørk, men også gran kan dominere et glissent, kortvokst tresjikt. Feltsjiktet kan være dominert av dvergbjørk, lyngarter eller torvull. Dette sjiktet kan være åpent slik at et tett botnsjikt av nøysomme torvmoser blir framtredende. Tørre former kan ha lav og heigråmose øverst på tuvene. Gras og urter, med unntak av molte, finnes nesten ikke.

Viktige arter

Furu Krekling Tyttebær Bjønnskjegg
Bjørk Blokkebær Tranebær Torvmoser
Dvergbjørk Kvitlyng Molte Heigråmose
Røsslyng Blåbær Torvull Reinlavarter
Utheva skrift: Dominerende arter

Utbredelse

Forekommer i hele landet opp til skoggrensa. 
8b Myrskog_Flatøya_Bjarkøy_220606_FAH.JPG
Myrskog med bjørk. Bjarkøy, Troms. Foto: Finn-Arne Haugen/NIBIO.