Gjødsel

gjødsel-topp p7280406.jpg
Belgvekster lever i symbiose med nitrogenfikserende bakterier. Foto: Erik Joner.

I tillegg til sollys, CO2 og vann trenger alle planter mineralnæringsstoffer.

Gjødsel er et produkt, enten det heter Yara fullgjødsel 12-4-18, hønsegjødsel eller det er produktet av din egen kompostering. Gjødsel inneholder næringsstoffer som planter trenger. Næringsstoffer fjernes fra jorda når vi høster planter eller ved utvasking. Derfor må man tilføre disse næringsstoffene igjen ved å gjødsle. Det eneste unntaket fra dette gjelder belgvekster som gjødsler seg selv med nitrogen fordi de lever i symbiose med nitrogenfikserende bakterier.

Planter tar opp næringsstoffene i uorganisk form uansett type gjødsel som tilføres. De tar for eksempel opp nitrogen som ammonium (NH4+) eller nitrat (NO3-), enten dette kommer fra mineralgjødsel fra Yara eller husdyrgjødsel. Den eneste forskjellen er at i mineralgjødselen er alt nitrogenet vannløselig og umiddelbart tilgjengelig for plantene, mens i husdyrgjødsel er bare en del av nitrogenet fritt NH4+.

Den største delen av nitrogenet i husdyrgjødsel er organisk bundet nitrogen som må gjøres om til NH4av bakterier (mineraliseres) før plantene kan ta det opp. Fordelene med den organiske gjødselen er at den like etter tilførsel ikke er så utsatt for utvasking av næringsstoffer som mineralgjødselen, og at den samtidig tilfører jorda organisk materiale som bedrer jordstruktur og biologisk aktivitet i jorda. Ulempene er at organisk gjødsel kan gi for lite næringsstoffer til plantene tidlig på året, og at næringsstoffer vil mineraliseres også etter vekstsesongen når det ikke er planter til å ta opp frigjort næring. Da er det stor fare for at en del av næringen (særlig nitrogen) vaskes ut eller tapes på andre måter, for eksempel til luft ved denitrifikasjon.

For å få god utnyttelse av næringsstoffene i gjødselen, bør forholdet mellom de ulike næringsstoffene være best mulig tilpasset plantenes behov. Ofte inneholder organiske gjødselslag for lite nitrogen i forhold til fosfor, noe som gjør at man enten gjødsler for lite med nitrogen og får små planter og liten avling, eller for mye med fosfor og da sløser med en verdifull ressurs.
KONTAKTPERSON
gjødsel kål p9280165.jpg
Alle planter trenger mineralnæringsstoffer. Foto: Erik Joner