Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Vestland

I Hordaland er 3 % av det totale arealet i fylket jordbruksareal. Det meste av arealet benyttes til grovfôrproduksjon, men det er også en betydelig fruktproduksjon i Hordaland, spesielt i Hardanger. I Vestlandsfylkene ligger mange av jordbruksarealene spredt og jordstykkene er ofte små. Dette er viktige grunner til at mye jordbruksareal gror igjen.

Tabellen nedenfor viser hvor mange prosent av fulldyrka og overflatedyrka jordbruksareal i AR5 som er jordsmonnkartlagt i hver enkelt kommune. For kommuner med mer enn 50 % kartlagt areal finnes det også  jordsmonnstatistikk  på denne siden. Jordsmonnstatistikken viser prosentvis utbredelse av ulike jordegenskaper i kommunen, som erosjonsrisiko, jordkvalitet og dreneringsbehov. Her finner du også opplysninger om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen. 

KommuneKommunenummerProsent jordsmonnkartlagt av fulldyrka og overflatedyrka areal i AR5
4601Bergen7,6
4602Kinn1,3
4611Etne0,3
4612Sveio9,1
4613Bømlo0,7
4614Stord6,7
4615Fitjar0,2
4616Tysnes11,6
4617Kvinnherad2,9
4618Ullensvang1,8
4619Eidfjord0,2
4620Ulvik0,0
4621Voss59,4
4622Kvam0,1
4623Samnanger2,3
4624Bjørnafjorden2,5
4625Austevoll0,0
4626Øygarden2,0
4627Askøy0,1
4628Vaksdal3,7
4629Modalen0,5
4630Osterøy3,6
4631Alver1,8
4632Austrheim0,7
4633Fedje0,0
4634Masfjorden0,0
4635Gulen2,1
4636Solund1,2
4637Hyllestad0,0
4638Høyanger1,3
4639Vik1,5
4640Sogndal10,4
4641Aurland2,5
4642Lærdal64,3
4643Årdal0,0
4644Luster6,6
4645Askvoll3,8
4646Fjaler0,4
4647Sunnfjord2,5
4648Bremanger1,3
4649Stad0,5
4650Gloppen0,3
4651Stryn13,2

 

 

Hvert år utføres heldekkende jordsmonnkartlegging i noen utvalgte kommuner. De fleste kommuner vil etter en slik avsluttet kartlegging ha fått fra 80 til nær 100 % av jordbruksarealet kartlagt. Nydyrket areal etter avsluttet kartlegging vil vanligvis ikke blir kartlagt. De fleste år ajourføres i tillegg noen få kommuner som ble kartlagt på 80 og begynnelsen av 90 tallet for å få med nye arealer og for å rette opp evt. feil.

Mellom 2006 og 2016 ble det utført en utvalgskartlegging  av jordbruksarealer i hele Norge. Utvalgskartleggingen er basert på et forhåndsdefinert 9x9 km rutenett der det er etablert 0,9 km² store flater (såkalte AR 9x9-flater) som jordsmonnkartlegging utføres på. Kartleggingen la grunnlaget for å utarbeide en nasjonal statistikk for jordsmonnet i Norge. Dette er grunnen til at de fleste kommuner i Norge har en liten prosent jordsmonnkartlagt areal. I tillegg har NIBIO hatt begrensede oppdrag i noen kommuner, f.eks. i forbindelse med veiutbygging, kartlegging med tanke på oppstart av nye produksjoner m.m.

rambera_vik i sogn_elm.jpg
Fra Rambera seter mot dalbunnen i Vik i Sogn, Foto: Elling Mjaavatten, NIBIO