Hopp til hovedinnholdet

Gleysol

GL_sisv
Bildet viser jord som har et typisk fargemønster for jordgruppa Gleysol. Jorda er periodevis vannmettet av stagnerende overflatevann. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Gleysol kommer fra det russiske ordet gley som betyr våt og humusrik jordmasse.

Karakteristikk

Gleysols dannes når grunnvannsspeilet står mindre enn 50 cm fra jordoverflata over en viss periode. Når oksygenet i vannet er oppbrukt, blir det dannet et reduserende miljø. Jern vil gå over til sin reduserte form som gir jorda en gråblå farge.


I perioder med lavere grunnvannstand vil oksygen igjen bli tilgjengelig fra lufta gjennom porer, og jern vil da bli oksidert og danne rustrøde flekker. Dette mønstret med gråblå basisfarge og rustrøde flekker nær porer og sprekker er karakteristisk for Gleysols.
I tillegg har ofte Gleysols et høyt innhold av organisk materiale i overflatesjiktet. I noen tilfeller består overflatesjiktet av organisk jord.


Egenskaper

  • Stort behov for grøfting for å senke grunnvannstanden. I ugrøftet tilstand er de kjemiske forholdene i jorda ugunstig både for planter og andre organismer.
  • Ofte næringsrik jord med høyt innhold av organisk materiale.
  • Stor variasjon i tekstur, men har ofte svak eller ingen jordstruktur og er derfor utsatt for pakking når jorda er våt.

Gleysols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.

 

Publikasjoner

To document

Abstract

Gleysol kjennetegnes av en gråblå basisfarge på jordsmonnet, som skyldes periodevis metning av grunnvann. For å kunne gi gode avlinger må dreneringstiltak være velfungerende.