Detaljert beskrivelse av teksturklasser

Den prosentvise sammensetningen av sand, silt og leire er grunnlaget for inndeling i teksturklasser. I tillegg angis grusinnholdet som beskrevet lengre ned på denne siden.

bedømming av tekstur_fotograf_Siri Svendgård-Stokke
Bedømmelse av tekstur i felt krever mye erfaring. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Tabellen nedenfor viser gjeldende teksturgrupper slik de ble definert av Sveistrup og Njøs i 1984 (se figurer nederst på siden). Teksturgruppene er delt inn etter innhold av sand, silt og leir. Gruppen får navn etter den kornstørrelsen som dominerer jordas egenskaper. Ingen kornstørrelser opptrer helt uten innblanding fra andre fraksjoner. For eksempel kan sand ha en viss innblanding av silt og leir, men det er sandegenskapene som dominerer. For siltig sand, er det fortsatt egenskapene til sand som dominerer, men jorda inneholder såpass mye silt at også silten har en viktig innvirkning på jordegenskapene. 

Teksturinndeling basert på innhold av sand, silt og leir (%).
Tekstur Kornstørrelsesfordeling hovedgrupper Kornstørrelsesfordeling undergrupper
Sand  ≥ 85 % sand og < 10 % leir  
  Grovsand  ≥ 1/3 av sandfraksjonen er grov sand
  Mellomsand < 1/3 av sandfraksjonen er grov sand, og < 2/3 av sandfraksjonen er fin sand
  Finsand ≥ 2/3 av sandfraksjonen er fin sand 
     
Siltig sand < 10 % leir; < 50 % silt; > 40 % til < 85 % sand   
  Siltig grovsand ≥ 1/3 av sandfraksjonen er grov sand
  Siltig mellomsand < 1/3 av sandfraksjonen er grov sand, og < 2/3 av sandfraksjonen er fin sand
  Siltig finsand ≥  2/3 av sandfraksjonen er fin sand
     
Sandig silt ≥ 50 %  og < 80 % silt; < 12 % leir  
Silt ≥ 80 % silt og < 12 % leir   
     
Sandig lettleire ≥ 10 til < 25 % leir og < 25 % silt  
Lettleire ≥ 10 til < 25 % leir og ≥ 25 til  < 50 % silt  
Siltig lettleire ≥ 12 til < 25 % leir og ≥ 50 % silt  
     
Sandig mellomleire ≥ 25 % til < 40 % leir og < 25 % silt  
Mellomleire ≥ 25 % til < 40 % leir og ≥ 25 % til < 50 % silt  
Siltig mellomleire ≥ 25 % til < 40 % leir og > 50 % silt  
     
Stiv leire ≥ 40 % til 60 % leir og < 50 % silt  
Svært stiv leire ≥ 60 % leir   

 

I jordkartlegginga og i kartet Dominerende tekstur i overflatesjikt er flere teksturgrupper i tabellen over slått sammen til teksturklasser. Dette er gjort for at systemet ikke skal bli for omfattende og for at det skal være mulig å gjøre teksturbedømmelsen i felt. 

Teksturgruppenes navn kan modifiseres ved å sette adjektiv foran som gir informasjon om innhold av grus, for eksempel grusholdig lettleire.

Det grove materialet i jorda deles inn i størrelsene grus, stein og blokk. Mengden av grovt materiale angis med adjektiver foran teksturnavnet. Som eksempel har grusholdig jord et grusinnhold på mellom 20 og 40 prosent, grusrik jord har mellom 40 og 90 prosent grus mens jord med grusinnhold over 90 prosent får kun betegnelsen grus. Jord med mindre enn 20 prosent grus får ingen grusbetegnelse.

 

 

Teksturtrekant.jpg
Sveistrup, T.E. & Njøs, A. 1984. Kornstørrelsesgrupper i mineraljord. Revidert forslag til klassifisering. Jord og Myr 1/1984, 8-14.
Sandtrekant (006).png
Sveistrup, T.E. & Njøs, A. 1984. Kornstørrelsesgrupper i mineraljord. Revidert forslag til klassifisering. Jord og Myr 1/1984, 8-14.
3173_1.agropubdonish_ÅgeNygård_(Greveetal.1999).jpg
Metodikk for teksturbedømmelse i felt. Det sendes inn utvalgte jordprøver bl.a. for å kalibrere feltobservasjonene av tekstur. Greve, M.H, Sperstad, R., Nyborg, Å. 1999. Retningslinjer for beskrivelse av jordprofil. NIJOS Rapport nr. 37/99