Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Bilde1

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon


Legitimiteten og lønnsemda i norske drøvtyggarproduksjonar er utfordra av høge og stadig stigande grovfôrkostnader. Prisen per fôreining grovfôr er på mange bruk høgare enn for innkjøpt kraftfôr, og investeringar i maskiner, teknisk utstyr og infrastruktur utgjer ein stor del av kostnadene. For å snu denne trenden, trengst kunnskap om korleis ein kan auke utbyttet og redusere kostnader, og ikkje minst korleis tiltak med dette som mål skal vegast opp mot kvarandre når det er aktuelt.

INAKTIV Sist oppdatert: 25.01.2021
Slutt: jan 2020
Start: feb 2016
Project image
GrateGrass: Integrert ugrasbekjemping for økt avling og lønnsomhet i grovfôrproduksjonen


Det er et mål i Norge å øke grovfôrproduksjon. Ugras i grasmark kan avhengig av mengde og hvilke arter som dominerer, redusere grovfôravlingen og redusere eller øke kvaliteten på fôret. Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle integrerte ugrastiltak som opprettholder høye grovfôravlinger med minst mulig bruk av plantevernmidler. Hovedhypotesen er at ugrasbekjempelse i fornyingsfasen reduserer på behovet for plantevernmidler i de påfølgende engårene og vil føre til økt avling og bedre lønnsomhet.

INAKTIV Sist oppdatert: 10.05.2020
Slutt: apr 2018
Start: mai 2014
Project image
FORUT-Nutrient supply and productivity in organic forage and milk production - improved forage production based on local resources


Organic milk production has become more intensive, which has led to increased focus on forage quality. The primary growth (PG) is harvested at an earlier stage of development with the consequence that more than half of the total yearly yield is from the regrowth (RG). The RG contains high proportion of clover. Thus, the RG forage has likely high crude protein content, while the PG forage has high energy value but low protein content. The use of fish meal as feed is now prohibited and alternative feed protein sources are expensive. The value of on-farm grown forage is therefore becoming even higher. The project aims to bring to light knowledge that makes dairy farmers better prepared to produce forage in high quantities and qualities as allowed by local climate and resources, adapt forage and milk production better to these constraints, and to assess the economics, resource use and environmental impacts linked to forage production and feed rations with high forage quality. Specifically, the research conducted in the project seeks to answer the following questions: - When ought the RG to be harvested? - Are early red clover varieties better suited than late ones to sustain high yields and even out differences in forage yield and quality between cuts in intensive harvesting regimes? - Will other grasses than timothy and meadow fescue perform better as companion species to red clover under intensive harvesting regimes? Are grass species and variety mixtures that have less synchronous generative development to be chosen? - How should forage with high clover proportion be preserved in order to attain high forage protein quality? - Is it possible to utilize that PG and RG silages have different quality by mixing them in certain proportions at feeding? - What is won and what is lost in economic terms when forage production is intensified? - Will a mixing of PG and RG silages at feeding reduce methane emission and nitrogen loss in the cow and from the slurry storage

INAKTIV Sist oppdatert: 16.11.2017
Slutt: sep 2015
Start: jan 2011