Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices (GrasSAT)

Bakke- og satellittregisteringer i Kvæfjord, Troms og Finnmark, oktober 2020. Foto: Ingrid Myrstad, NLR Nord Norge
INAKTIV SIST OPPDATERT: 18.11.2021
Slutt: juni 2023
Start: juni 2020

Eng og andre grasarealer er grunnlaget for fôrproduksjon til drøvtyggere både i Norge og i Polen. Klimaendringer med varmere og mer ustabilt klima gir forsterkede eller nye problemer i grovfôrproduksjonen. 

Start- og sluttdato 04.06.2020 - 03.06.2023
Prosjektleder Katarzyna Dabrowska-Zielinska (IGIK)
Prosjektansvarlig, NIBIO Tomas Persson
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Landbruksteknologi
Samarbeidspartnere Institute of Geodesy and Cartography (IGIK), (Prosjektledelse); Poznań University of Life Sciences; NORCE Norwegian Research Centre AS; GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło; Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge (underleverandør); Francisco Javier Ancin Murguzur (underleverandør)
Totalt budsjett 4 369 064.40 Zloty
Finansieringskilde De norske EØS-midlene gjennom programmet PolNor

Klimaendringer har ført til at eng og grasarealer utsettes for mer abiotisk stress. I nord og i fjellregioner gir varierende vintervær og ustabile snøforhold økt risiko for langvarig isdekke eller barfrost som kan gi store avlingstap i eng. Langvarig tørke og unormalt høye sommertemperaturer har også blitt et økende problem i sørlige områder. I Polen har dette forårsaket store avlingstap i grasarealer spesielt på tørkesvak jord.
 

Kombinasjoner av fjernmålinger med satellitt, bakkeregistreringer og prosessbaserte modeller for estimering og prediksjon av avling er under utvikling. I GrasSAT kombinerer vi disse verktøyene og metodene for å predikere avlingstap på grunn av vinterstress i Nord-Norge og tørkestress i regioner i nordøstre og vestre del av Polen.     

Vi har satt opp disse delmålene:

  • Skaffe fram bakkeobservasjoner til kalibrering av satellittdata og prosessbaserte modeller. Utvikle protokoller for å involvere gårdbrukere og rådgivere i innsamling av vår- og høstobservasjoner, avlingsdata i felt og estimering av snø-, isdekke og teleforhold i vinterperioden
  • Klassifisere grasmark etter alder og botanisk sammensetning ved hjelp av satellittdata
  • Identifisere indekser avledet fra høyoppløselige satellittdata som kan karakterisere grasvekst og fuktighetsforhold og som korrelerer godt med in-situ og referanseinformasjon. Bruke disse til også å karakterisere historiske trender.
  • Kombinere satellittdata og bakkeregistrering med værdreven prosessbasert grasmodell (BASGRA) for å utvikle statistiske prediksjonsmodeller for tørke, vinteroverlevelse og engavling.
  • Utvikle en web-basert prediksjonsservice til gårdbrukere.

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Nord Norge har vi valgt ut representative engareal hos gårdbrukere i fem regioner i Nord-Norge: Nordreisa, Malangen, Målselv, Kvæfjord og Vesterålen, med 4-5 engskifter per region.

I tillegg til geografisk spredning, representerer disse  feltene også variasjonen i jordtype, gjødsling og engalder (antall år siden feltet ble etablert) som er typisk i Nord-Norge.

I oktober 2020 ble plantedekket i tilfeldig utvalgte ruter i feltene registrert. I tillegg måler vi kontinuerlig tele- og snødybde på disse stedene fra oktober til jorda er tele- og snøfri om våren. Observasjoner av overvintring og plantedekke vil bli gjort ved vekststart i 2021. Avlingsutvikling vil ble registrert i tilfeldig utvalgte ruter gjentatte ganger i løpet av vekstsesongen. Jordtype, gjødsling og slåttetidspunkt blir også registrert for hvert felt.