Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

IMPRESS

INAKTIV SIST OPPDATERT: 23.08.2022
Slutt: sep 2022
Start: feb 2018

IMPRESS - Økt presisjon og målretting i gjødsling og avlingsfremmende tiltak i grovfôrproduksjonen

Hovedmålet med prosjektet er å heve avling og kvalitet i norsk grovfôrproduksjon gjennom å utvikle og tilpasse presisjonsteknologi, modeller og tiltak for stedsspesifikk bruk av innsatsfaktorer, og for identifikasjon og forbedring av lavtytende områder i enga

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.02.2018 - 30.09.2022
Prosjektleder Anne Kjersti Bakken
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Landbruksteknologi
Totalt budsjett 9960000
Finansieringskilde Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (FFL/JA), Felleskjøpet Agri SA, Strand Unikorn AS, Yara Norge AS, Yara GmbH & Co. KG

Delmålene er å utvikle:

Prototyper av traktormonterte og luftbårne sensorer som estimerer stående engavling

Avlingsresponskurver for nitrogenforsyning innenfor dyrkingsregimer med hyppig høsting, og kunnskap om hvordan kvaliteten av råproteinet ved høstetidspunktet påvirkes av tidsrommet mellom gjødsling og høsting

En metode for å identifisere, diagnostisere og forbedre områder med lavt avlingsnivå innenfor engskifter

Et verktøy for robust estimering av stedspesifikt N-behov slik dette er bestemt av mineralisering i jord, tidligere gjødsling og planteopptak

Større kompetanse og bedre samhandling mellom næringsutøvere og kunnskapsmiljøer innenfor teknologi og planteproduksjon

Kortbeskrivelse:

En av de viktige forutsetningene for å målrette bruken av innsatsfaktorer og avdekke avlingsbegrensende faktorer knyttet til plantebestand og jord, er presise estimat av avling. Slike estimat bør ha høy oppløsning i tid og rom, og i så måte tror vi at kombinasjoner av kjente sensortyper montert enten på traktor eller luftbårne droner kan bli effektive verktøy innen kort tid. I IMPRESS vil vi utvikle prototyper for slike.

Målretting av bruken av innsatsfaktoren gjødsel handler også om å vite presist hva graset trenger og hvor mye næringsstoffer som til ei hver tid kommer plantene til gode fra organisk materiale i jorda, husdyrgjødsel og plantedeler som står igjen om våren og etter slått. Når det gjelder nitrogen, vil vi se på om kravet til tilgjengelig mengde og følgelig doseringen må revideres for de produsentene som høster oftere enn før for å produsere energirikt og lettfordøyelig grovfôr. Vi vil også undersøke effekter av delt gjødsling i førsteslått på bl.a. fôrkvaliteten, ut fra målet om å bedre kunne justere næringstilgangen etter grasets behov. Behovet er ikke lett å forutsi om våren og påvirkes jo vesentlig av hvordan sesongen forløper værmessig. 

Prosjektet har en egen arbeidspakke for kommunikasjon og formidling, og et referansepanel satt sammen av tre mjølkeprodusenter, en representant fra Norges Bondelag og en fra forvaltningsmyndigheter som har interesse av bedre metoder for å lage avlingsstatistikk for grovfôr. Næringspartnerne som stiller med finansielle bidrag er Yara Norge AS, Yaras forskningssenter i Hanninghof Tyskland, Felleskjøpet Agri SA og Strand Unikorn AS og Lantmännens forskningsstiftelse. Forskningspartnerne er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO, med eksperter på teknologi, grovfôrproduksjon, gjødsling, modellering og grovfôrproduksjon), samt Sveriges Lantbruksuniversitet og Hushållningssällskapet (med eksperter på fôranalyser og fôrvurdering). Norsk Landbruksrådgiving vil også delta aktivt i flere arbeidspakker i prosjektet.  

impress_partnere_ny.jpg

Partnere

NIBIO
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Hushållningssällskapet
Felleskjøpet Agri SA
Norsk Landbruksrådgiving (NLR)
Strand Unikorn AS
Yara Norge AS
Yara GmbH & Co. KG