Aktiv SIST OPPDATERT: 30.09.2020
Slutt: nov 2020
Start: feb 2020

Miljødirektoratet har lyst ut konsulentoppdrag med tittel «Vurdering av FKT-ordningen». Dette anbudet har bl.a. bakgrunn i Riksrevisjonens undersøkelse av norsk rovviltforvaltning i 2019, der et av ankepunktene var at miljøforvaltningen har et svakt grunnlag for å vurdere i hvilken grad de ulike FKT-tiltakene bidrar til god måloppnåelse og om tilskuddsmidlene benyttes effektivt. Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FOR-2013-01-01-3, kalt FKT-ordningen) har som formål å sikre iverksettelse av

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.02.2020 - 02.11.2020
Prosjektleder Inger Hansen
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Utmarksressurser og næringsutvikling

Oppdraget består i å vurdere om formålet med FKT-forskriften kan realiseres på en bedre måte enn i dag, og i så fall hvordan. Utredningen må kartlegge formålet med forskriften; hvordan forskriften realiseres i dag; og beskrive alternativer som kan bidra til økt måloppnåelse.

Vi vil gjennomføre oppdraget gjennom flere deloppgaver. Omfanget av den enkelte arbeidspakke tilpasses deloppgavens betydning for helheten i oppdraget, dens kompleksitet og de økonomiske rammene som er tilgjengelige.

Hovedaktiviteter

I Gjennomgang av målet med FKT-ordningen

II Fordeling av FKT-midler på ulike tiltak

III Vurdering av den tapsforebyggende effekten av tiltak

IV Vurdere effekten av tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget

V Vurdering av effekten av konfliktdempende tiltak

VI Samfunnsøkonomiske vurderinger av tiltakene

VII Vurdering av avgrensing og størrelse på sonene

VIII Samordning av tiltak

IX Erfaringer fra Nord-Østerdal og Hadeland

X Samlet vurdering av FKT-ordningen

XI Sluttrapportering