Hopp til hovedinnholdet

Transport av plantevernmidler i vegetasjonssoner med makroporer

Foto: Roger Holten
INAKTIV SIST OPPDATERT: 31.12.2022
Slutt: des 2022
Start: feb 2021

I 2020 ble det bevilget midler til prosjektet «Vegetasjonssoners effekt på avrenning av plantevernmidler» over Handlingsplanen for bærekraftig bruk av plantevernmidler, 2016-2020. I dette prosjektet ble det gjennomført feltforsøk for å simulere avrenning av plantevernmidler fra et areal med korndyrking inn i en 6 meter bred/dyp vegetasjonssone. Resultatene fra årets feltforsøk indikerte at overflateavrenning kun forekommer ved ekstremt fuktige forhold og at dette kan knyttes til en veletablert makroporestruktur i jorda. Renseeffekten i en vegetasjonssone er sterkt knyttet til overflateavrenning og tilbakeholdelse av partikkelbundne plantevernmidler/plantevernmidler som bindes sterkt. Det er behov for mer kunnskap fundert i forsøksresultater oppnådd under norske jord- og klimaforhold for å sikre at krav om vegetasjonssoner for godkjenning av plantevernmidler er godt nok begrunnet. Dette er også viktig for å kunne gi bøndene god nok kunnskap til å etablere vegetasjonssoner som effektive tiltak mot arealavrenning av både plantevernmidler, partikler og næringsstoffer. Det omsøkte prosjektet retter seg spesielt mot utlysningens faglige prioritering ‘Kunnskap om plantevernmidler under norske forhold - Nedbrytning, binding og transport av plantevernmidler i jord og sedimenter’ og bygger på ny kunnskap og kunnskapsmangler etablert gjennom prosjekt gjennomført tidligere i handlingsplanperioden.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 18.02.2021 - 31.12.2022
Prosjektleder Roger Holten
Prosjektansvarlig, NIBIO Marianne Stenrød
Totalt budsjett 850000

De dataene man har fra feltforsøk på effekten av vegetasjonssoner på avrenningen av plantevernmidler samt modelleringsstudier indikerer at det er svært mange faktorer som kan spille inn på transporten av vann, plantevernmidler og partikler i en vegetasjonssone. Transporten kan skje på overflaten under de riktige forholdene, men også like under overflaten, langs jordsjikt/plogsålen eller helt ned til drenssystemet. Under gitte forhold og med de riktige plantevernmidlene er det ikke sikkert vegetasjonssonene har noen effekt på avrenningen av plantevernmidler i det hele tatt. Hvor transporten skjer i disse vegetasjonssonene under ulike forhold er ikke undersøkt i Norge i særlig grad, men dette kan påvirke både utformingen av simuleringsmodellene som benyttes av forvaltningen og hvordan vegetasjonssoner bør utformes i praksis.

Hovedmålet med prosjektet er å øke kunnskapen om effektiviteten av vegetasjonssoner til å redusere avrenning av ulike typer plantevernmidler og jordpartikler under norske forhold. Videre kan data fra dette forsøket benyttes i videre bearbeiding og justering av modeller som benyttes for å estimere vegetasjonssoner under norske forhold som f.eks. VFSMOD og SYNOPS WEB. Målgruppene for dette prosjektet inkluderer først og fremst bønder, rådgivningstjenesten og Mattilsynet som alle aktivt benytter vegetasjonssoner som tiltak i sitt arbeid, men plantevernmiddelindustrien/norsk plantevernforening vil også kunne ha nytte av den genererte kunnskapen.

 

I dette prosjektet skal grasdekte vegetasjonssoner testes for tilbakeholdelse av plantevernmidler og partikler under ulike vanningsregimer, dvs ved ulikt vanninnhold i jorda og ved ulike nedbørintensiteter. Videre skal vi undersøke hvordan vann og partikler transporteres på og under overflaten av vegetasjonssonene for å få bedre oversikt over det som skjer. Jordanalyser skal bidra til økt forståelse av prosessene som er involvert. Resultatene kan gi oss kunnskap om effektiviteten av vegetasjonssoner under ulike forhold og data som kan medvirke til mer realistiske modeller til bruk av både næring og forvaltning.