Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Økologiske beitedyr i unike kulturlandskap

INAKTIV SIST OPPDATERT: 20.05.2022
Slutt: des 2014
Start: jan 2012

Gammelnorsk sau tilhører gruppen korthalesau. Rasen er svært nøysom og hardfør og kan holdes utendørs det meste av året.

P1020707.JPG
Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.01.2012 - 31.12.2014
Prosjektleder Vibeke Lind
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Totalt budsjett 1505000

Sauen kan legge opp opptil 40% av kroppsvekten i form av fett under beitesesongen som de tærer på i løpet av vinter/tørkeperioder. Spesielt når fôret blir mer fiberrikt og ligninholdig vil sauen tære på kroppsreservene. Gammelnorsk sau egner seg godt for, og er anbefalt som del av, skjøtsel av naturtypen kystlynghei. Kystlynghei er en trua naturtype der gjengroing, intensiv landbruksdrift og klimaendringer er noen av truslene mot gjenværende arealer. 

Beiteutnyttelse og beitepreferanser hos gammelnorsk sau i ulike produksjonssystem kartlegges i denne undersøkelsen ved hjelp av GPS signaler og mikrohistologi metoden. Disse to metodene sammenholdt med vegetasjonskart, lammetall og tilvekst kan gi god informasjon om beitetrykket
er tilpasset arealet og spesielt viktig er informasjonen ved bruk av vinterbeite.

To besetninger, en på øybeite (Risvær) og en i innlandsdrift (Orrhaugen gård), ble benyttet i prosjektperioden som varte fra juni 2012 til oktober 2014. Sauen på Risvær gikk på helårsbeite mens sauen på Orrhaugen Gård var inne i fjøs fra november til rett etter lamming i mai. Gjennom prosjektperioden ble alle søyer i begge besetninger veid og holdvurdert vår og høst. Alle lam ble tilsvarende veid vår og høst. Tjueåtte søyer på Risvær (100%) og 80 søyer på Orrhaugen Gård (40%) gikk med GPS sendere hele året (Risvær) eller i sommerhalvåret (Orrhaugen). Det ble tatt avføringsprøver av søyene på Risvær vår, høst og vinter for kartlegging av beitepreferanse gjennom året.

Prosjektet har belyst forhold om drift av gammelnorsk sau som hittil har vært antakelser. I bgge de to produksjonssystemene synes det å være god produksjon, god dyrevelferd og ivaretakelse av særpreget hos gammelnorsk sau. Dette er målt i lammetall om våren, overlevelse av lam om våren, tilvekst hos lam gjennom sommeren og slaktevekt på lammene om høsten.

P1020858.JPG
Foto: V. Lind

Publikasjoner i prosjektet