Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Foryngelse av gran ved planting - ForGran

Foto: Kjersti Holt Hanssen
Aktiv SIST OPPDATERT: 06.03.2024
Slutt: juni 2029
Start: jan 2024

Svenske og norske undersøkelser viser stor avgang i plantefelt de første årene etter utsetting. Dette innebærer et stort tap både for skogeierne, skognæringen og for samfunnet. Målet med dette prosjektet er å avdekke årsaker til den store avgangen i plantefelt for gran og bruke denne kunnskapen til å gi veiledning om avbøtende tiltak.

Start- og sluttdato 01.01.2024 - 30.06.2029
Prosjektleder Tor Myking
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Skoggenetikk og foryngelse
Finansieringskilde Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for skogbruket, Verdiskapingsfondet for skogbruket og statlige rentemidler. I tillegg yter Skogeierforbundet, Norskog og Fagrådet for planteskolene en betydelig egeninnsats.

Selv om den generelle kunnskapen om foryngelse er god, er årsakssammenhengen bak den høye avgangen i plantefelt fortsatt ikke forstått. Prosjektet skiller seg fra tidligere undersøkelser ved mye større romlig skala og lengre tidsrom. Dette gir muligheter for å se på geografiske forskjeller og kombinasjoner av plantemateriale med andre faktorer som har betydning for overlevelse, som for eksempel markberedning, plantetidspunkt og tid fra avvirkning.

Prosjektets delmål:

  1. Studere avgang og vitalitet både i rom og tid de første årene etter utplanting
  2. Studere hvordan dyrkningshistorikk i planteskolene og plantekvalitet påvirker overlevelse i felt
  3. studere hvordan transport og mellomlagring etter planteskolene påvirker overlevelse i felt

Prosjektet er delt inn i to delprosjekter:

Delprosjekt 1 er en ekstensiv studie av avgang og vitalitet i plantefelt i tre regioner sør for Saltfjellet. Første inventering vil skje høsten etter at plantene settes ut, både for vårplanting og høstplanting, mens neste inventeringer skjer tre vekstsesonger etter planting. Utvalg av prøveflater vil skje tilfeldig fra bruttoliste over bestand som skal tilplantes det enkelte år, men vi vil sikre at utvalget inneholder en representativ mengde markberedte flater. Feltene som skal undersøkes vil ikke være kjent på forhånd for noen av aktørene, heller ikke de som skal plante. Metodikken vil følge feltinstruksen for Föryngringskollen i Sverige som har inspirert dette norske søsterprosjekter.

Delprosjekt 2 er en parallell intensivstudie der vil vi følge hele kjeden fra planteskole til plantefelt. Data vil bli samlet om plantenes dyrkningshistorikk i planteskolene med innlagte dyrknings- og frysetester for å karakterisere plantekvalitet, fra transport av planter til planteplass, og til slutt fra inventering i felt kort tid etter planting og etter en vekstsesong. På denne måten kan vi fange opp årsaker til avgang som har bakgrunn i forhold i planteskolene og under transport, som vanskelig vil kunne fanges opp i den ekstensive studien.

I prosjektet vil vi ha nær kontakt med Skogforsk i Sverige som står bak utviklingen av Föryngringskollen, som metodikken i den ekstensive studien av ForGran er basert på.

Prosjekteiere er Norges Skogeierforbund og Norskog. Øvrige partnere ved siden av NIBIO er Fagrådet for norske planteskoler, Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet.