Hopp til hovedinnholdet

AP 1: Sorbenter

Biogasslab_LinnSolli_ktg (1)

Bilde: K.T. Gulden

I denne delen av AP 1 undersøkte vi zeolitt med hensyn til binding og frigjøring av ammonium, fordi høy ammoniumkonsentrasjon kan inhibere biogassprosessen og fordi nitrogen er et næringsstoff som plantene trenger mye av

Bestemmelse av sorpsjonskapasitet for zeolitt

Vi bestemte først sorbenten zeolitt sin kapasitet til å binde ammonium (NH4+). Vi etablerte en metode for å bestemme sorpsjonskapasiteten til sorbenter for næringsstoffer i syntetiske løsninger og fortynnede organiske fraksjoner. Metoden innebærer inkubering av sorbent i en næringsløsning, og måling av konsentrasjonene av gjenværende næringsstoffer i løsningen på gitte tidspunkter etter tilsetningen.

Resultatene viste at zeolitt som var knust og siktet til mellom 0,5 og 1,5 cm, har høy kapasitet til å binde NH4+ og at bindingen skjer raskt (Figur 1 og 2). Sorpsjonskapasiteten var generelt lavere og mer variabel for NH4+ i biorest fra fiskeslam og fra husdyrgjødsel sammenlignet med NH4+ i syntetiske løsninger.

Figur 1 ny 3.png
Figur 1. Adsorpsjon av ammonium i flasker med næringsløsning av ammonium til zeolitt, målt ved 6 tidspunkter fra 0 til 24 timer etter tilsetning. Eksempel: 10 og 100 mg NH4/L næringsløsning
Figur 2 ny 3.png
Figur 2. Adsorpsjon av  ammonium i flasker med biorest hovedsakelig basert på fiskeslam til zeolitt, målt ved 6 tidspunkter fra 0 til 24 timer etter tilsetning. Eksempel: 200 og 500 mg NH4/L biorest

I syntetisk løsning med ammoniumkonsentrasjoner fra 1 til 10 mg/L og tilsatt mengde sorbent på 0,05 til 0,5 gram zeolitt/L, ble mellom 97 og 100 % av NH4+ sorbert (fjernet fra løsning) i løpet av de to første timene (Figur 1). Ved ammoniumkonsentrasjoner på 100 mg/L ble sorpsjonskapasiteten overskredet med den minste sorbentmengden på 0,05 g zeolitt/L, mens ved en større mengde zeolitt ble fortsatt det aller meste av NH4+ adsorbert (Figur 1).

Resultatene fra dette forsøket er sammenlignbart med andre rapporterte verdier for sorpsjonskapasitet for zeolitt (Kocatürk-Schumacher m. fl. 2019). Det er likevel rapportert ulik kapasitet og kinetikk på sorpsjon av NH4med zeolitt (Hedström 2001). Variasjonene skyldes i hovedsak naturlige variasjoner i mineralene.

Med ammoniumkonsentrasjoner fra 1 til 10 mg/L i biorest, ble så å si alt NH4+ sorbert i løpet av de fem første timene. Det var en del variasjon i resultatene med biorest, men generelt gikk sorpsjonsprosessen litt saktere enn i en syntetisk ammoniumløsning. Ved høyere ammoniumkonsentrasjoner (200 – 500 mg NH4+/L) ser det ut til at sorbentens sorpsjonskapasitet blir overskredet og andelen adsorbert NH4+ betydelig redusert, i alle fall innenfor en eksponeringstid på 24 timer (Figur 2). Etter 5 timer med sorpsjon i henholdsvis 200 og 500 mg/L NH4+ i biorest var omtrent 40 og 17 % av NH4+ i løsningen sorbert med 1,0 gram sorbent/L. Etter 24 timer var resultatene ikke som forventet, siden en større andel NH4+ ble adsorbert ved 500 mg NH4+/L enn ved 200 mg NH4+/L .

Dette viser at det er en stor usikkerhet i effektiviteten til sorbenter ved sorpsjon fra organiske løsninger sammenlignet med syntetiske løsninger. Resultatene tyder likevel på at zeolitt er godt egnet for sorpsjon av NH4+ også i mer komplekse substrater, men en større mengde sorbent er nødvendig for å oppnå samme andel adsorbert NH4+ som i en syntetisk ammoniumløsning. Ulike organiske- og uorganiske forbindelser i bioresten vil sannsynligvis blokkere en del av overflaten til sorbenten og dermed redusere muligheten for ammoniumadsorpsjon.

Adsorpsjon av ammonium i kontinuerlig biogassprosess

I en kontinuerlig biogassprosess med høy belastning av fiskeslam, ble ammoniumkonsentrasjonen redusert med 50 % (Figur 3) da zeolitt (partikkelstørrelse 0,5 - 1,5 cm) ble tilsatt.

En stabil biogassprosess kunne opprettholdes selv med 100 % fiskeslam som substrat ved å tilsette zeolitt (Figur 4).

Figur 4 ny 2.png
Figur 3. Ammoniumkonsentrasjoni biogassreaktorer tilsatt fiskeslam, med og uten kontinuerlig tilsetning av zeolitt.
Figur 5 ny 2.png
Figur 4. Biogassproduksjon fra fiskeslam i reaktorer med og uten kontinuerlig tilsetning av zeolitt.

I reaktoren som ble tilsatt fiskeslam uten zeolitt, økte ammoniumkonsentrasjon til ca. 4500 mg NH4+/L og prosessen kollapset. Det er rapportert lignende resultater med prosesskollaps i tidligere forsøk med proteinrike biogassubstrater. Synergistisk inhibering fra NH4+ og organiske syrer er foreslått som en nøkkelfaktor til prosesskollaps. Konsentrasjon av organiske syrer i de to reaktorene var relativt høy (~ 5000 mg tot VFA / L). Reduksjon av NH4+ kan derfor øke toleransen for organiske syrer i biogassreaktorer. 

Forholdet mellom sorbent og NH4+ var relativt lavt i de kontinuerlige prosessene med omtrent 100 gram zeolitt / 4500 mg NH4+/ L. Dette forholdet er sammenlignbart med laboratorieforsøket i flasker hvor høyest ammoniumkonsentrasjon fra biorest fikk tilsatt høyest mengde zeolitt; 10 gram zeolitt / 500 mg NH4+/L (figur 2). I en semikontinuerlig biogassreaktor-prosess vil mineralisering av nitrogen og akkumulering av NH4+ skje kontinuerlig, noe som sammen med høyere konsentrasjon av organiske forbindelser påvirker sorpsjonseffektiviteten.

Resultatene viser samlet sett at zeolitt er egnet for adsorpsjon av NH4+ i flytende organiske avfallsfraksjoner, og kan også forbedre prosess stabiliteten i biogassreaktorer med høy nitrogenbelastning. 

Ammonium-mettet sorbent som nitrogengjødsel

Ammonium som er bundet til sorbenter kan egne seg som nitrogengjødsel hvis det frigis fra sorbenten i løpet av plantenes vekstperiode.

Kornplanter tar opp det meste av næringsstoffene tidlig i vekstsesongen, og næringsstoffene må derfor bli raskt tilgjengelige for at plantene kan nytte dette. Andre vekster som for eksempel gras, tar opp næringsstoffer hele vekstsesongen og kan da også utnytte næringsstoffer som frigis over tid. Gradvis frigjøring av nitrogenet kan ha en fordel ved at det blir mindre utsatt for tap ved for eksempel utvasking.

IMG_1961.JPG
Bilde 3. Veksthusforsøk med bruk av sorbent som nitrogengjødsel (Foto: B. Føreid)

 

Vi har i samarbeid med prosjektet «Biogas 2020 Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak project» utført et gjødslingsforsøk i veksthus med tre ulike sorbenter (zeolitt, bentonitt og biokull) som på forhånd hadde tatt opp NH4+ fra en syntetisk ammoniumløsning. Sorbentene ble brukt som nitrogengjødsel til hvete uten forutgående tørking. Gjødslingseffekten av sorbentene ble sammenlignet med samme mengde NH4+ tilført direkte som syntetisk ammoniumløsning.

Resultatene viste at det var like god gjødslingseffekt av sorbert NH4+ som av NH4+ tilført som næringsløsning. Se Foereid et al. (2022) for mer informasjon om forsøket.

I mange tilfeller vil det være praktisk å tørke sorbentene etter adsorpsjon, for eksempel hvis det skal blandes med andre tørkede gjødselingredienser.  Ulempen ved tørking er at adsorbert NH4+ kan bli tapt til luft, i alle fall ved tørking ved høy temperatur. Resultatene fra et gjødslingsforsøk med tørket ammoniumholdig zeolitt viste redusert gjødslingseffekt. Sammenlignet med adsorbert mengde NH4+ var gjødslingseffekten cirka 50 % (Foereid m.fl. 2019).

Zeolitt bilde.jpg
Bilde 1. Zeolitt brukt i biogassforsøk før knusing og sikting til partikkelstørrelse 0,5 - 1,5 cm (Foto: R. Aasen)

 

IMG_1885.JPG
Bilde 2. Sorpsjon av ammonium til sorbent før bruk som gjødsel i veksthusforsøk (Foto: B. Føreid)

 

Publikasjoner

To document

Abstract

Sorption to cheap sorbents can be used to concentrate nutrients from liquid waste streams and make them into fertilisers. In this study we assess how plant available is ammonium nitrogen (N) sorbed to three sorbents, and if the potential for greenhouse gas (GHG) emissions after a non-growing season is affected by sorption. Ammonium-N labelled with N15 was sorbed to biochar, bentonite and zeolite. Treatments where N was sorbed and where N and sorbents were applied separately were tested in a pot experiment with wheat, and soil samples were then frozen and dried to simulate non-growing seasons. After thawing and re-wetting, GHG emissions from the soil were assessed. There was no difference between sorption treatments in biomass or N uptake or fertiliser N left in the soil, and little difference between sorption treatments in gas emissions after the non-growing seasons was seen. We conclude that ammonium applied sorbed to these sorbents is as plant available as ammonium applied the conventional way. GHG emissions at the beginning of the next season are also not affected by ammonium applied sorbed.

To document

Abstract

Purpose Sorption could be a way to concentrate nutrients in diluted waste streams to bring more nutrients back to agriculture. The aim of this work was to model the fate of sorbed NH4+ content in liquid waste streams by adding nitrogen (N) sorbed to a sorbent, zeolite, and study its effect on early growth and potential leaching losses. Methods A pot experiment with two soil types and wheat as test crop was conducted. Mineral N in soil was measured, and a leaching experiment performed. 15N labelled ammonium was sorbed to zeolite. The fertilizer effect was then compared to ammonium fertilizer applied the conventional way, with and without zeolite. Results Early uptake of sorbed ammonium was reduced by 56% compared to ammonium applied conventionally, and soil uptake compensated only very early. Nitrate concentration in leachates was reduced by 12% in sandy soil when N was applied sorbed to zeolite. However, leaching of water through the profile increased 71% when N was applied sorbed to zeolite, so that there was only a tendency to lower N losses when N was applied sorbed to zeolite. Conclusion Ammonium-N sorbed to zeolite is less plant available than conventionally applied N but may also be less prone to leaching losses.

To document

Abstract

Sorption could be a way to concentrate nutrients in diluted waste streams to bring more nutrients back to agriculture. However, the sorbed nutrients must be plant available. The aim of this work was to investigate how plant available nitrogen (N) added sorbed to zeolite and is compared to conventionally added N. First, 15N labelled ammonium was sorbed to a sorbent, zeolite, in an aqueous solution. Then, the fertilizer effect was compared to the ammonium fertilizer and added the conventional way, with and without zeolite. A pot experiment with two soil types (chernozem and sandy soil) and wheat as test crop was used. Results indicated that the fertilizer effect of sorbed ammonium in the first growth cycle is about 50% of ammonium added conventionally. The sorbent itself had a positive effect in sandy soil, but not in chernozem. N uptake without added N was higher in chernozem than in sandy soil and more N from fertilizer was left in the soil after the experiment in the chernozem than in the sandy soil. In conclusion, ammonium added sorbed is plant available to some extent, but less so than conventionally added ammonium.