Landsskog-takseringen

Avdelingen samler inn data som grunnlag for nasjonal og regional skogstatistikk, utarbeider prognoser over skogressursene og analyserer skogens tilstand og utvikling.

Data og resultater som framskaffes av Landsskogtakseringen danner et viktig grunnlag for nasjonale skogpolitiske beslutninger, samt for internasjonal rapportering i henhold til Kyotoprotokollen og klimakonvensjonen.

Ressursoversikter og tilstandsdata for skog basert på lange tidsserier er også viktig for en kunnskapsbasert bærekraftig forvaltning av skogen. Resultatene fra Landsskogtakseringen benyttes av offentlig forvaltning, næring og industri. Dataene danner også grunnlag for forskning innen en rekke områder.

Landsskogtakseringen ble etablert i 1919 som den første i verden for å overvåke utviklingen i skog på nasjonal skala. Siden den gang har hele landet mer eller mindre blitt taksert ti ganger, og avdelingen er nå i gang med det 11. takstomdrevet.

Selve takseringen gjennomføres som en stikkprøvebasert utvalgskartlegging. Foruten en grundig feltbasert registrering av skogressursene, omfatter takseringen også en klassifisering av det totale fastlandsarealet, med hensyn på arealtype og arealbruk, som grunnlag for representativ arealstatistikk.

Dagens opplegg for Landsskogtakseringen består av et nettverk av permanente prøveflater over hele Norges areal. I løpet av en femårsperiode oppsøkes alle prøveflater med tresetting. I felt måles trærne på en 250 m² stor flate, og trærne blir koordinatbestemt slik at de kan finnes igjen når prøveflata oppsøkes fem år senere. I tillegg til volum, tilvekst og treslag registreres markas produksjonsevne, skogstruktur, skogskader, driftsforhold og indikatorer for biologisk mangfold

Fjernmåling, for eksempel fra satellitter og fly, tas i økende grad i bruk for ulike formål innen skogtaksering og skogovervåking – både i Norge og internasjonalt. Utvikling og uttesting av metoder innen fjernmåling av skog er et viktig forskningsområde for avdelingen.

landsskog_jpg.jpg
All skog i Norge er nå med i den offentlige statistikken. Statistikken er basert på taksering av et nett av permanente prøveflater som oppsøkes hvert 5. år. Foto: John Y. Larsson / NIBIO
Skog- og miljøinformasjon fra landsskogtakseringen