Hopp til hovedinnholdet

Torvbruk bør reduseres, ikke utfases helt

21-46-erfl-20180528-131321_torv

Foto: Erling Fløistad

Per i dag eksisterer det ingen fullverdige erstatningsprodukter for torv i jordblandinger. Å fase ut torvbruken helt vil svekke kvaliteten til jordblandinger som er viktige for gartnernæringen og privat hagebruk.

Torv og torvbaserte produkter har flere ulike bruksområder. For flere av dem finnes det allerede gode alternativer som kan erstatte torv. Men på ett område, produksjon av prydplanter og andre pottekulturer i veksthus, finnes det ennå ingen gode alternativer.

Torv er et næringsfattig produkt som har flere egenskaper som øker jordkvaliteten. Den er porøs og har derfor en unik evne til å lagre vann og luft. Dessuten er den lett, har lav pH og inneholder ikke tungmetaller. Alt dette gjør det mulig å optimalisere jorden med mineralgjødsel og kalkingsmidler, etter plantenes behov.

Utvinning av torv fra myr fører til økt utslipp av klimagasser. Torvmyrer er også viktige leveområder for en rekke plante- og dyrearter. Flere instanser har derfor et ønske om å redusere eller fase ut bruk av torv i jordblandinger.

Etter forespørsel fra Miljødirektoratet, har NIBIO vurdert produkter som potensielt kan erstatte torv. Det slås fast at det per i dag ikke finnes alternative produkter som sørger for at jordblandingene beholder samme kvalitet, i hvert fall ikke uten å gå utover miljøet.

– Alle andre vurderte produkter vil trenge oftere vanning enn i dag. Flere alternative produkter er under utvikling, men alle har sine ulemper. Det er lenge igjen til gartnerne kan slutte å bruke torv i produksjonen og regne med å levere like jevn kvalitet på plantene, sier Eva Brod, en av forskerne bak studien.

– Vår anbefaling er derfor å ha ambisjoner om å redusere torvuttaket og -bruken, heller enn å fase ut produktet helt. For å utnytte næringsstoffene i kompost og annet organisk avfall optimalt, er det nødvendig å ha torv med i blandingen for å sikre god jordkvalitet og plantevekst.

 

Formål

Undersøke produkter som potensielt kan erstatte torv

Finansiering: NIBIOs bevilgning for nasjonale oppgaver