Oslo

NIBIO Oslo er lokalisert i sentrum av byen, på Grønland. Det er kort vei til Oslo S, Regjeringskvartalet og Stortinget. 

9 personer har fast kontorplass hos NIBIO Oslo. Omtrent like mange sitter der deler av året. Medarbeiderne er tilknyttet Avdeling for økonomi og samfunn i Divisjon for matproduksjon og samfunn,  Avdeling for landbruksøkonomisk analyse og Avdeling for driftsøkonomisk analyse i Divisjon for kart og statistikk eller Forskningsstaben. 

NIBIO er sekretariat for Budsjettnemnda for jordbruket som utarbeider grunnlagsmaterialet for de årlige jordbruksforhandlingene. 

Medarbeiderne i Oslo har kompetanse på flere områder som bedrifts-/foretaksøkonomi, landbruksøkonomi, samfunnsøkonomi, ressursøkonomi og sosiologi. De har metodisk kompetanse i form av kvantitative og kvalitative metoder, herunder spørreundersøkelser, dybdeintervjuer og fokusgrupper. Videre innen driftssystemer og entreprenørskap i landbruket og analyse av institusjoner og forvaltningsmodeller/-systemer. Når det gjelder forsknings- og utredningsoppgaver samt dokumentasjon, deltar medarbeiderne blant annet i:
 

 • Produksjonsøkonomi og effektivitets- og produktivitetsanalyser
 • Foretaksøkonomiske analyser av ulike driftsmetoder
 •  Driftsgranskinger i jord- og skogbruk
 • Analyser av biobaserte næringers distrikts- og regionalpolitiske betydning
 • Analyser av landbrukets produksjon av kollektive goder inkludert økosystemtjenester
 • Beslutningsatferd, økonomiske insitamenter og bruk av virkemidler
 • Mål- og virkemiddelanalyser i landbruks- og matvaresektoren, herunder av internasjonale rammevilkår
 • Konsumentøkonomi og matforbruk, mattradisjoner, trygg mat, matforbruk og helse
 • Analyser knyttet til verdikjeden for matvarer og for andre biobaserte produkter og tjenester
 • Samfunnsfaglig, forskningsbasert kunnskap for å løse samfunnsutfordringer nasjonalt og globalt
 • Økonomiske konsekvenser av klimaendringer og hvordan landbruket ev. kan tilpasse seg

Kunder og samarbeidspartnere

Landbruks- og matdepartementet, Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner, Innovasjon Norge, SSB, Nordisk Ministerråd, EU-kommisjonen, Animalia, Helsedirektoratet,  Tine SA, Nortura SA, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk landbruksrådgiving, NHO Mat og Drikke, Oikos, NMBU, UiS (IRIS), UiO, NTNU, SNF, Ruralis, Nofima, Veterinærinstituttet, NINA