Hopp til hovedinnholdet

Ny avtale om norsk-russisk forskningssamarbeid

Undetegning av samarbeidsavtale

Signeringen av intensjonsavtalen for forskningssamarbeid fant sted på hovedkontoret til KarRC RAS i Petrozavodsk i Russland. På bildet ser vi NIBIO Svanhovds forskningssjef Snorre Hagen (t.v.), presidenten av KarRC RAS, Olga Bakhmet, og leder for internasjonalt samarbeid ved KarRC RAS, Pavel Petrov. Foto: KarRC RAS.

Tidligere denne måneden signerte NIBIO og russiske KarRC RAS en intensjonsavtale for utstrakt forskningssamarbeid. Forskningsinstituttene skal blant annet utveksle og fremskaffe ny kunnskap om næringskjeder og økosystemer i grenseområdene, sett i lys av klimaendringer og miljøutfordringer.

Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences (KarRC RAS) er en av Russlands fremste forskningsinstitusjoner. I begynnelsen av mars undertegnet instituttet en intensjonsavtale om forskningssamarbeid med NIBIO Svanhovd under påsyn av den norske generalkonsulen i St. Petersburg, Dag M. Halvorsen.

Avtalen er viktig for begge instituttene, da den vil føre til hyppigere kontakt mellom landene, og ikke minst – mer konkret forskning og kunnskapsutveksling i tiden fremover.

 

Skal samarbeide om et bredt spekter av tema

Det var avdelingsleder og forskningssjef ved NIBIO Svanhovd, Snorre Hagen, som signerte avtalen på vegne av NIBIO. Han forteller at NIBIO og KarRC RAS har samarbeidet ved en rekke anledninger før, da særlig om brunbjørn.

– Avtalen vi har signert nå løfter det hele til et nytt nivå, med tanke på det brede spekteret av interessante tema vi ønsker å samarbeide om, sier han.

Intensjonsavtalen ble signert samtidig som åpningen av den norske utstillingen "Polar night. Life and death in the dead of night", med påfølgende konferanse “Current environmental issues of the World Ocean: plastic in the ocean”. Begge fant sted ved hovedkontoret til KarRC RAS i Petrozavodsk.

– I møtene var stemningen svært positiv og vi diskuterte mulig samarbeid om alt fra populasjoners og økosystemers responser på klimaendringer og menneskelig aktivitet, til genomikk, bioinformatikk og bioteknologi - i tillegg til landbruk og skog, forteller Hagen.  

– Videre påbegynte vi mer detaljert idémyldring og planlegging for samarbeid knyttet til Svanhovds arbeid på nordlige arter, populasjoner og økosystemer, samt truede arter, slik som elvemusling, legger han til.  

Potensielt samarbeid knyttet til forskning på fisk, og da særlig pukkellaks, ble også diskutert, i tillegg til ulike studier av parasitter på fugl, pattedyr og store rovdyr.

Lirype_ktg.jpg
Til sommeren skal Institutt for Skog ved KarRC RAS komme til Pasvik i Finnmark. Her skal de delta i ulike samarbeidsaktiviteter med NIBIO Svanhovd knyttet til forskning på skogøkosystemer på begge sider av grensen. På bildet ser vi én av lirypene som lever i området. Foto: Kathrine Torday Gulden.

Behov for data på tvers av grenser

– Fellesnevnere for samarbeidet mellom landene, er hvordan vi kan kombinere klassiske og genetiske/molekylære metoder for ny innsikt, sier Hagen.

– Det at Nikelverket skal legges ned i slutten av 2020, betyr at det er behov for å fremskaffe overvåkingsdata og prøvemateriale for molekylære og genetiske analyser fra et bredt spekter av viktige arter tilknyttet ulike næringskjeder og økosystemer i grenseområdene. Dette for å ha gode nok referanseverdier fra «år null» for fremtidig miljøforskning i begge land, legger han til.

NIBIO Svanhovd har sammen med Pasvik Zapovednik allerede vært i dialog med Institutt for Skog ved KarRC RAS, som nå planlegger å komme til Pasvik til sommeren. Her skal de delta i ulike samarbeidsaktiviteter knyttet til forskning på skogøkosystemer på begge sider av grensen, inkludert smågnagere, insekter i furuskogen og skogen i seg selv.

14-15.jpg
Nikel_ktg.JPG
Smelteverket i Nikel skal legges ned i løpet av 2020 og det er behov for innsamling av overvåkingsdata og prøvemateriale fra russisk og norsk side for fremtidig miljøforskning. Dette er noe av det KarRC RAS og NIBIO Svanhovd skal samarbeide om å fremskaffe i tiden fremover. Foto: Kathrine Torday Gulden.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.