Hopp til hovedinnholdet

Kan øke produksjonen av norsk korn på eksisterende areal

DSC_2290

Det er stor forskjell på avlingene i forsøk og det som høstes i praktisk dyrking. Foto: Jon Schärer.

Det er gode muligheter for å øke produksjonen av norsk korn. Dagens areal har nemlig et betydelig høyere avlingspotensial enn det som høstes, viser en gjennomgang fra forskere i NIBIO og NMBU. Analysene viser også at det såkalte avlingsgapet er større i Norge enn andre europeiske land.

Begrepet avlingsgap, eller «Yield Gap», uttrykker forskjellen mellom teoretisk oppnåelige avlinger og det som tas ut gjennom praktisk dyrking.  Analyser av avlingsgapet får mye oppmerksomhet hos forskere internasjonalt, men også her i Norge er det gjort ulike analyser og vurderinger for våre forhold. Disse undersøkelsene er nå samlet i en ny NIBIO-rapport.   

- Det er påvist et stort «avlingsgap», men det indikerer også potensial for forbedringer, fremhever forskerne Till Seehusen i NIBIO og Anne Kjersti Uhlen i NMBU.  De mener resultatene i studien gir et godt utgangspunkt for videre arbeid med å øke avlingene i norsk kornproduksjon.

Resultatene fra den nye NIBIO-rapporten er også et av temaene under fagkonferansen «KORN 2020» som åpner i dag. Med over 200 deltakere er det ny rekord for det tradisjonelle kornmøtet.

mg201902_DSC_0442.jpg
Professor Anne Kjersti Uhlen ved NMBU. Foto: Morten Günther.

Kan snu trenden

For norsk korn har det generelle avlingsnivået stagnert og arealet gått ned siden 1990-tallet. Det sammenfaller dårlig med målet om økt matproduksjon. Riktignok har det etter 2013 vært flere gode sesonger med optimale værforhold, der avlingene i for eksempel bygg har vært over gjennomsnitt. For disse årene er dermed avlingsgapet redusert, men resultatene over tid indikerer likevel at det er stort potensial for forbedringer.   

- Det beste for å øke matproduksjonen, er å produsere mer på eksisterende arealer, mener forsker Till Seehusen, som til daglig arbeider ved NIBIO Apelsvoll på Toten. Rapporten fremhever at økte avlinger også vil være en ‘vinn- vinn situasjon’, da det også gir bedre økonomi for kornprodusenten.

- Det gir igjen grunnlag for økte investeringer i både jordforbedrende tiltak og teknologisk utstyr som kan øke avlingene ytterligere, sier Seehusen.

 

Yield gap

Hensikten med Yield Gap er å identifisere uutnyttet potensiale for å øke produksjonen. Både forskere, kornbransjen og samfunnet trenger mer kunnskap om hvor store avlinger vi potensielt kan ta i ulike regioner ut fra naturgitte vilkår. Det samme gjelder effektiviteten av ulike agronomiske tiltak og samspill mellom disse.

For å kunne sammenligne resultater i ulike land og regioner, er det etablert et «Global Yield gap atlas» (GYGA). Der blir resultater fra ulike land og/eller regioner fortløpende publisert, forteller Till Seehusen. Universitet i Wageningen (WUR) har ledet dette arbeidet, og de har også samarbeidet for å gjøre analyser av avlingsgapet i norsk kornproduksjon.

- Det er første gang at teoretisk avlingspotensial har blitt simulert for kornarter i Norge. Det er analysene herfra som viser at avlingsgapet i Norge er større enn både europeisk gjennomsnitt, med de fleste ande Nordiske land, skriver Seehusen og Uhlen i sin rapport.

 

Tøffere forhold

Till Seehusen mener det mange årsaker til at avstanden mellom faktiske avlinger og teoretisk avlingsnivå er større i Norge enn resten av Europa.

- Den korte vekstsesongen er det mest krevende her i Norge. Spesielt hvis en får nedbør under åkerarbeid eller høsting, sier Seehusen. Norge har også mindre gårder der mange kornprodusenter er deltidsbønder. Dermed kan det være vanskeligere å gjøre alle operasjoner eller tiltak til riktig tid, eller under optimale forhold.

Det er også mindre areal på hvert skifte, påpeker Seehusen. Det gir en større andel vendeteiger, der en lettere får kjøreskader og jordpakking og redusert avlingsnivå.

Men forskerne Till Seehusen og Anne Kjersti Uhlen er likevel optimister med tanke på at avlingsnivået kan økes.

- De gode kornavlingene de siste årene bekrefter at også små endringer kan gi mye utslag om forholdene er riktige. Det er positivt og burde være en motivasjon til å fortsette denne innsatsen. En bærekraftig reduksjon av avlingsgapet kan også bidra til en forbedret utnytelse av innsatsfaktorene og hjelpe til å minske landbrukets karbonfotavtrykk, heter det i rapporten.

Korn 2020

Et todagers fagmøte, 4. og 5. februar arrangert av NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Programmet fokuserer på formidling av resultater fra ulike forskningsprosjekter og temaer omkring produksjon og anvendelse av norsk korn.

J&P2020 forside.jpg
Jord- og Plantekulturboka 2020

Årets utgave av Jord- og Plantekultur er klar, og boka ble presentert under fagmøtet Korn 2020.  Som vanlig presenterer boka siste års resultater fra forsøk innen korn, olje og belgvekster, frøavl og potet.

- Forsøkene som ligger bak er ressurskrevende, men gode forsøk gir gode svar på mange praktiske spørsmål, skriver redaktør Einar Strand i forordet. Samtidig understreker han betydningen av at forsøkene kan utføres der de ulike kulturene dyrkes.

- Et godt samarbeid mellom NIBIO og NLR er derfor avgjørende, slik at forsøkene kan plasseres i de viktigste dyrkingsområdene, sier Strand. Samtidig påpeker han at det blir stadig vanskeligere å finansiere slik praktisk utprøving, og beklager at det ofte ikke blir definert å ha tilstrekkelig forskningshøyde når midler fra innbetalt forskningsavgift skal fordeles.

Uansett – vekstsesongen 2019 var bra, også for å drive forsøk. Og vi har mange gode resultater som forhåpentligvis kan være til nytte for bonden og andre, sier Einar Strand.

Boka kan bestilles fra apelsvoll@nibio.no

Pris NOK 300,- + evt. frakt

Selges også fra de fleste aktuelle NLR-enheter.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

To document

Abstract

An increase in cereal production in Norway is important for national food security and fulfilling the aim of increased food production. Since the early 1990’s, both reduced cereal area and stagnating yields have been reported. A sustainable yield increase on existing arable land is an important strategy to increase cereal production globally, but also in Norway.