Hopp til hovedinnholdet

Denne gjengen setter grenser for norsk jordbruksareal

gjengen

Ajourførings-gjengen i NIBIO, nesten fulltallig. Bakre rad fra venstre: Jostein Frydenlund - avdelingsleder, Roar Nicolaisen, Mari Nystuen, Gisle Buene, Agnieszka Piekarska, Claire Groenink. Fremre rad fra venstre: Svein Lidbom, Kristin Holm, Anja Pangård Ahlstrøm, Natalia Baydakova. Foto: Erling Fløistad, NIBIO; Ortofoto: © Geovekst

Kart er en del av hverdagen vår. Hundrevis av mennesker i inn- og utland jobber med å holde Norgeskartet oppdatert. Kartet over norske jordbruksarealer er det imidlertid tolv karteksperter i NIBIO som har ansvaret for. Jobben de gjør har stor betydning både for bønder, grunneiere og arealplanleggere.

I dag skal du få bli med bak kulissene. Der jobber tolv kartkyndige NIBIO-medarbeidere med å få grensene for Norges jordbruksarealer så riktige som mulig. Temakartet de har ansvar for kalles AR5 og viser Norges arealressurser for jord- og skogbruk. Temakartet vises bl.a. i kartløsningen «Gårdskart».

Overingeniør Mari Nystuen er en av dem som jobber med AR5-kartet til daglig. Hun samarbeider tett med de kommunale landbrukskontorene som har ansvar for den kontinuerlige oppdateringen av kartet. Nystuen jobber med det periodiske ajourholdet som NIBIO gjennomfører for kommunene hvert femte til åttende år.

– Det er vanskelig for kommunene å fange opp alle endringene som skjer, forklarer Nystuen.

– Noen ganger klassifiserer de også arealene feil. For eksempel skal jordbruksareal klassifiseres som enten fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite. Skogen skal også inndeles i ulike klasser.

– Det er veldig viktig at NIBIO som nøytral instans har et overordnet ansvar for kartet. Det er ikke alltid at de endringene vi gjør er like populære, forteller Nystuen.

figur1.jpg
På bildet til venstre ser man at en del av innmarksbeitet har blitt til skog og noe har blitt nedbygd. På bildet til høyre har det blitt rettet. Dette kan føre til at bonden får endret tilskudd. Ortofoto: © Geovekst

Riktig kart gir riktig tilskudd

Men hvorfor er det så viktig at kartet er riktig? Mari Nystuen har flere eksempler på det.

– AR5-kartet er kontrollgrunnlaget for arealtilskuddene som bøndene får fra staten. Hvis kartet er feil, kan også tilskuddet bli feil, forklarer hun.

– Noen ganger har ikke kommunen fått tegnet inn alle arealene som bøndene har nydyrket eller ryddet til beite. Da må vi få dem inn i kartet slik at bonden kan søke om tilskudd for de nye jordbruksarealene sine.

– Andre ganger er det motsatt. Én bonde fikk 150 000 kroner for mye i tilskudd. Han hadde et stort areal som var feilregistrert som innmarksbeite, fortsetter Nystuen.

2.png
På dette småbruket har jordbruksarealene begynt å gro igjen med skog. På noen slike bruk ønsker eieren å få omklassifisert jordbruksarealet slik at eiendommen kommer under konsesjonsgrensa. Det kan gi høyere pris dersom bruket skal selges. Ortofoto: © Geovekst

AR5 påvirker eiendomspriser

Et annet eksempel er knyttet opp mot konsesjonsplikten som gjelder ved kjøp av landbrukseiendommer over en viss størrelse. På slike eiendommer, skal kommunen foreta en prisvurdering. Den skal sørge for en såkalt «samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling» på landbrukseiendommer. Prisvurderingen kan føre til at man får en dårligere pris for eiendommen ved salg.

– Det er her AR5-kartet kommer inn igjen, forteller Nystuen.

– Eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord er konsesjonspliktige. Hvis en eiendom f.eks. har 40 – 50 dekar fulldyrka jordbruksareal, kan det hende at grunneieren ønsker å få omklassifisert noe av arealet til innmarksbeite for å komme under konsesjonsgrensa.

– Da er det viktig at vi, som nøytral instans, sørger for at klassifiseringen gjøres riktig og på samme måte for hele landet, understreker hun.

3.png
Midt i bildet ligger et lite jordbruksareal inneklemt mellom bygninger. Dersom arealet ikke lenger klassifiseres som jordbruksareal, mister det beskyttelsen mot nedbygging som jordlova gir. Ortofoto: © Geovekst

Oppdatert kart styrker jordvernet

AR5-kartet er også viktig med tanke på jordvern. Bare arealer som er klassifisert som jordbruksareal i AR5 er beskyttet av jordlova. I jordlova står følgende: Jordbruksareal «må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.»

– Hvis vi omklassifiserer et areal fra innmarksbeite til skog eller fra «fulldyrka» til «åpen fastmark», mister arealet beskyttelsen fra jordlova, forklarer Mari Nystuen.

– Vi er nøye med å beholde jordbruksarealene lengst mulig i kartet. Selv om et areal ikke brukes til jordbruksproduksjon i dag, forblir det jordbruksareal i AR5-kartet helt til det ikke lenger kan pløyes og tas i bruk igjen uten nydyrking.

Et oppdatert og riktig AR5-kart er også viktig for den nasjonale statistikken som viser hvor mye jordbruksareal vi har og hvor mye som bygges ned. Ajourhold-gjengen i NIBIO sørger for at nedbygde jordbruksarealer blir omklassifisert slik at statistikken blir riktig.

 

Mestere i flybildetolking

Mari Nystuen og kollegene hennes er mestere i å tolke gamle og nye flybilder. Skal man være helt nøyaktig er det ortofoto og ikke vanlige flybilder som brukes til ajourhold av AR5. Ortofoto er georefererte flybilder, det vil si at de inneholder informasjon om hvordan bildet ligger i det virkelige terrenget. Bildene tilsvarer da et kart som er i samme skala. I tillegg til ortofoto bruker kartekspertene historiske kart som hjelpemiddel. Dessuten må de holde styr på en lang rekke ulike kategorier, koder, arealstørrelser og lovlige og ulovlige kombinasjoner. Mari og gjengen hennes må med andre ord holde tunga rett i munnen.

Det jobbes hele tiden med å utvikle bedre rutiner slik at kartet kan bli enda bedre. Den siste nyvinningen er AR5-web, en webbasert tjeneste som gjør det lettere for kommunene å ta seg av det kontinuerlige ajourholdet.

– Ajourhold av AR5 er et av verktøyene samfunnet har for å ta godt vare på landets jordbruksarealer. Det har blitt enda viktigere i den verdenssituasjonen vi befinner oss i nå, avslutter Nystuen.

Fakta om AR5

Hovedkategoriene i AR5 (Arealressurskart i målestokk 1:5000):

Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanleg pløyedjupn, og kan nyttast til åkervekster eller til eng, og som kan fornyast ved pløying

Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er rydda og jamna i overflata, slik at maskinell hausting er mulig.

Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan brukast som beite, men som ikkje kan haustast maskinelt. Minst 50 % av arealet skal vere dekka av kulturgras og beitetålande urter.

Skog: Areal med minst 6 tre pr dekar som er eller kan bli 5 m høge, og som er jamt fordelt på arealet.

Myr: Areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag

Åpen fastmark: Areal som ikkje er myr, og heller ikkje er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel.

Bebygd: Areal som er utbygd eller betydeleg opparbeida, samt tilstøytande areal som i funksjon er nært knytta til bygningane.

Samferdsel: Vegar og jernbane

Snøisbre: Isbre eller snø som ikkje smelter om sommaren.

Ferskvann: Innsjø, elv og bekk

Hav: Sjø og hav

Det er tilstanden på arealet som vert lagt til grunn for klassifiseringa, og ikkje bruken av arealet.

AR5 - Arealressurskart

Fra konsesjonslova:

«Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen er en ren skogeiendom.»

Hentet fra Lovdata.no

Konsesjonsplikt medfører som oftest også boplikt.

 

 

VERDENS JORDDAG 5. DESEMBER

Jordfruktbarhet, jordhelse, jordkvalitet - dette er temaer som engasjerer et økende antall bønder, forskere og politikere. Dette var også en viktig årsak til at FN lanserte jordåret i 2015. Bakteppet var bekymring for at moderne landbruksmetoder kan påvirke viktige jordfunksjoner negativt.

I dag 5. desember markerer vi Verdens jorddag. World Soil Day ble grunnlagt av The International Union of Soil Sciences i 2002

Twitter_EN.jpg

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.