NBS for å bedre vannkvalitet

NIBIO har bidratt til å etablere mange naturbaserte systemer (NBS) for ulike typer avløp og avrenning.

 

 

 

 

Miljøproblem: Avrenning fra jordbruk med jordpartikler og fosfor

Tiltak: Vegetasjonssoner og fangdam med sedimenteringskammer etterfulgt av våtmark (grunn tilplantet dam)

Tiltakshaver: Gårdbrukere

Lokalitet/kommune: Skuterudbekken som leder til Østensjøvannet i Ås (ved E18)

Resultat: sediment fanges effektivt opp i dammen og kantsonen ved sedimentering og filtrering slik at fosfor og partikler reduseres. Vedlikehold skjer ved fjerning av sediment i dammen ved behov. kantsoner av eng kan klippes.

NIBIO har bidratt til å etablere mange naturbaserte tiltak for å behandle ulike typer avløp og avrenning. Noen typer løsninger prosjekteres av NIBIO, spesielt mindre og enklere løsninger innen landbruksavrenning.

For større og mer komplekse naturbaserte anlegg har vi som regel et samarbeid med rådgivende ingeniørfirma som bistår med detaljprosjektering og arbeidstegninger. Her bidrar NIBIO i planlegging med valg og dimensjonering av renseprosesser, samt i oppfølging under bygging og drift.

I mange av løsningene inngår det en forbehandling med sedimentering etterfulgt av rensedammer, grunne våtmarker, våtmarksfiltre eller infiltrasjon. Nedenfor vises noen eksempler på naturbaserte renseløsninger for ulike sektorer.

 

 

 

Landbruksavrenning

Fangdam og kantsone_agbb.JPG
Fangdam med kantsone av eng og busker. Foto: Anne-Grete Buseth Blankenberg

 

 

 

Miljøproblem: Forurenset urbant overvann med partikler, metaller og næringsstoff

Tiltak: Rensedam og grunn våtmark

Tiltakshaver: Lørenskog kommune

Lokalitet/kommune: Knatten rensepark ved Langevannet i Lørenskog

Resultat: sediment fanges opp i dammen og våtmarksområdet ved sedimentering og filtrering slik at fosfor og partikler reduseres. Nitrogen omsettes.  Vedlikehold skjer ved fjerning av sediment i innløpet dammen regelmessig (etter noen år). 

Vegavrenning og urbant overvann

Knatten rensepark TM.jpg
Knatten rensepark i Lørenskog kommune renser avrenning fra vei og urbane områder. Foto: Trond Mæhlum

 

 

Miljøproblem: Forurenset urbant overvann med partikler,  næringsstoff og smittestoff

Tiltak: Rensedam og grunne våtmark

Tiltakshaver: Ski kommune

Lokalitet/kommune: Blåveisbekken rensepark ved Hebekk skole i Ski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøproblem: Forurenset urbant overvann med partikler,  næringsstoff og metaller

Tiltak: Rensedam og grunne våtmark

Tiltakshaver: EBY, Oslo kommune

Lokalitet/kommune: Langerudbekken rensepark ved Østensjøvannet

Urbant overvann

Hebekk rensepark.jpg
Blåveisbekken rensepark i Ski behandler urban avrenning. Foto: Trond Mæhlum

Urbant overvann

Langerudbekken rensepark.jpg
Rensing av urban avrenning i våtmark, Langerudbekken i Oslo. Foto: Trond Mæhlum

 

 

Miljøproblem: Avrenningen inneholder nitrogen, organisk stoff, metaller og organiske miljøgifter

Tiltak: Lufting med slamfjerning etterfulgt av grunne våtmarker i tre trinn

Tiltakshaver: Moss kommune

Lokalitet/kommune: Trolldalen rensepark etablert langs Osloveien på Kambo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøproblem: Avrenningen inneholder nitrogen, organisk stoff, metaller og organiske miljøgifter

Tiltak: Lufting med slamfjerning etterfulgt av grunne våtmarker i tre trinn

Tiltakshaver: Aurskog Høland kommune

Lokalitet/kommune: Spillhaug rensepark ved Spillhaug miljøstasjon i Aurskog Høland kommune

Sigevann fra eldre avfallsdeponi

Trolldalen våtmark 15.08.2022.jpg
Rensing av sigevann fra nedlagt avfallsdeponi i kontruert våtmark, Kambo i Moss. Foto: Trond Mæhlum

Sigevann fra eldre avfallsdeponi

SPillhaug TM.jpg
Rensing av sigevann fra nedlagt avfallsdeponi i våtmark med takrør, Spillhaug i Aurskog Høland. Foto: Trond Mæhlum

 

 

 

Miljøproblem: Avrenning inneholder partikler, næringsstoff, organisk stoff og metaller

Tiltak: Lufting i rensedam etterfulgt av grunne våtmarker i flere trinn

Tiltakshaver: Bergene Holm i Larvik 

Lokalitet/kommune: Bergene Holm, avd. Larvik (ved E18 Ringedal)

Avrenning fra tømmervanning på sagbruk

Bergene Holm Larvik tømmervanning.jpg
Rensing av avrenning fra tømmervanning på sagbruk i dammer, Larvik. Foto: Bergene Holm AS

 

 

 

Miljøproblem: Jordpartikler, næringsstoff, organisk stoff og eventuelle plantepatogener

Tiltak: Sedimentering og grunne våtmarker (fangdam) og infiltrasjon

Tiltakshaver: Lundstad grønt med flere

Lokalitet/kommune: Lundstad rensepark, Kolbu

Avrenning fra grønnsaksvaskeri

Toten grønnsaksvaskeri Foto Totengrønt – Kopi.jpg
Grunn våtmark for rensing av vaskevann fra grønnsakprodusenter, Kolbu. Foto: Lundstad grønt

 

 

 

Miljøproblem: Jordpartikler, næringsstoff, organisk stoff og metaller

Tiltak: Sedimentering og infiltrasjonsanlegg med åpne bassenger

Tiltakshaver: Nordic Garden

Lokalitet/kommune: Berganmoen, Lardal i Larvik

Avrenning fra komposteringsanlegg og jordproduksjon

Infiltrasjonsanlegg Lågendalen.jpg
Bygging av infiltrasjonsdam for avrenning fra jordproduksjon, Berganmoen i Larvik. Foto: Trond Mæhlum

 

 

 

Miljøproblem: Partikler og nitrogen fra sprengning

Tiltak: Sedimentering, våtmarksfilter med pukk etterfulgt av tre grunne våtmarker

Tiltakshaver: Franzefoss Lierskogen pukkverk

Lokalitet/kommune: Lierskogen pukkverk, Tranby i Lier

Avrenning fra pukkverk

Lier pukkverk.jpg
Våtmarksfilter og grunne våtmarker for nitrogenrensing i avrenning fra pukkverk i Lier. Foto: Statens kartverk

 

 

 

Miljøproblem: Partikler og nitrogen fra sprengning av tunnel og dagsone ny E16

Tiltak: Sedimentering og biofilter med blanding av grov kutterflis og skjellsand

Tiltakshaver: Statens vegvesen

Lokalitet/kommune: Nordlandsdalen, Sollihøgda E16, Hole

Avrenning fra sprengsteindeponi

N-rensing sprengsteindeponi.jpg
Rensing av nitrogen fra sprengsteindeponi i filter med treflis. Foto: Roger Roseth

 

 

 

Miljøproblem: Håndtering av avløpsslam

Tiltak: Sivbed-anlegg der biologisk slam fra aktive slamanlegg fordeles på et drenert sandfilter tilplantet med takrør

Tiltakshaver: Bjørnerødvannet VA-lag

Lokalitet/kommune: Bjørnerødvannet i Våler

Slamavvanning i sivbed-anlegg

sivbedanlegg Bjørnerødvannet TM.jpg
Avvanning av avløpsslam i sivbedanlegg med takrør. Foto: Anne-Grete Buseth Blankenberg

 

 

 

Miljøproblem: Erosjon og utrasing av leirjord langs elvebredder

Tiltak: Erosjonssikring med rotstokker og tilplanting ved hjelp av vegetasjonsmatter

Tiltakshaver: Grunneier

Lokalitet/kommune: Gjødingelva, Hurdal

 Sikring av ustabile elvebredder

Kantsonesikring med trestokker.jpg
Sikring av erosjonsutsatte kantsoner langs elv med røtter og stammer av trær. Foto: Anja C. Winger

 

 

 

Miljøproblem: Utslipp av suspendert stoff, organisk stoff, næringsstoff og smittestoff

Tiltak: Slamavskiller etterfulgt av infiltrasjon i stedegne masser under et fordelingslag med pukk og infiltrasjonsrør som er trykksatt

Tiltakshaver: Eiere av boliger og fritidseiendommer

Lokalitet/kommune: 200 000 anlegg over hele landet

Mindre avløpsanlegg med infiltrasjon

infitrasjonsanlegg avlop enkelthus JCK.jpg
Infiltrasjonsanlegg for bolig, fordelingslag med sprederør og inspeksjonsrør. Foto: Jens Chr. Køhler

 

 

 

Miljøproblem: Renseanlegg har ikke tilstrekkelig rensing eller perioder med slamflukt

Tiltak: Grunne våtmarker

Tiltakshaver: Bjørnerødvannet VA-lag

Lokalitet/kommune: Bjørnerødvannet i Våler

Etterbehandling av renset avløpsvann

Etterpolering renseanlegg.jpg
Etterpolering av renset avløpsvann i konstruert våtmark. Foto: Guro Randem Hensel