Hopp til hovedinnholdet

WebGIS-avløp

WebGis avlop

WebGIS avløp er et fagsystem for kommunenes registrering, drift og overvåkning av avløpsløsninger i spredt bebygde strøk. 

I en tiltaksanalyse er det nødvendig å vurdere alle kilder til forurensing. Avløp fra spredt bebyggelse er i mange områder en alvorlig kilde til forurensning av bekker og mindre vassdrag. Mange kommuner ser utfordringen og tar ansvar for å rydde opp i private avløpsanlegg.
NIBIO har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet avløpsmodellen WebGIS avløp som et verktøy i dette arbeidet. Programmet brukes til å registrere renseanlegg, utslipp, resipient, punktforurensning og drikkevannskilde for å beregne renseeffekt, utslipp og påvirkning.  Systemet beregner renseeffekt og utslipp fra renseanlegg, utslipp til resipienter og påvirkningen på miljøet. Det kan tas i bruk som et sentralt hjelpemiddel i kommunens arbeid med Vannforskriften, herunder prioritering av tiltak og planlegging av nye anlegg. 

I tillegg har WebGIS avløp funksjoner for å administrere utslippstillatelser, pålegg og tilsyn.
WebGIS avløp er tatt i bruk i mer enn 60 kommuner, blant annet Nes, Ullensaker, Marker, Sandnes, Ski, Frogn, Halden, Ringerike, Moss, Frøya, kommunene i vannområdene Morsa og Øyeren, m.fl.
 

Publikasjoner

Abstract

Elvemiljøet langs Isi- og Øverlandselva i Bærum kommune påvirkes av mange ulike faktorer, og NIBIO fikk i 2021 i oppdrag fra kommunen å beregne forurensningstilførsler til de to vassdragene for 2020 fordelt på tilsammen 19 delnedbørfelt (ni delnedbørfelt i Øverlandselva og ti i Isielva). Denne rapporten tar for seg resultater fra Øverlandselva (delrapport 1), mens resultatene fra Isielva presenteres i delrapport 2. Formålet med prosjektet var å utvikle et kilderegnskap for hvert av delnedbørfeltene ved å utarbeide metoder for beregning av tilførsler av næringsstoffer og partikler fra sektorene avløp, landbruk, samferdsel og andre naturlige og menneskeskapte kilder. I tillegg ble det beregnet fosfor-, nitrogen- og partikkeltilførsler, basert på historiske data for vannkvalitet i vassdragene. Denne rapporten beskriver metoder og resultater fra kilderegnskapet for 2020 og masseberegninger. I tillegg har NIBIO utviklet en arbeidsfil med oversikt over bidragene fra de ulike kildene i alle delnedbørfelt med resultater fra 2020, og en veiledning med mulighet for å oppdatere regnskapet for fremtidige år.

Abstract

Elvemiljøet langs Isi- og Øverlandselva i Bærum kommune påvirkes av mange ulike faktorer, og NIBIO fikk i 2021 i oppdrag fra kommunen å beregne forurensningstilførsler til de to vassdragene for 2020 fordelt på tilsammen 19 delnedbørfelt (ni delnedbørfelt i Øverlandselva og ti i Isielva). Denne rapporten tar for seg resultater fra Isielva (delrapport 2), mens resultatene fra Øverlandselva presenteres i delrapport 1. Formålet med prosjektet var å utvikle et kilderegnskap for hvert av delnedbørfeltene ved å utarbeide metoder for beregning av tilførsler av næringsstoffer og partikler fra sektorene avløp, landbruk, samferdsel og andre naturlige og menneskeskapte kilder. I tillegg ble det beregnet fosfor-, nitrogen- og partikkeltilførsler, basert på historiske data for vannkvalitet i vassdragene. Denne rapporten beskriver metoder og resultater fra kilderegnskapet for 2020 og masseberegninger. I tillegg har NIBIO utviklet en arbeidsfil med oversikt over bidragene fra de ulike kildene i alle delnedbørfelt med resultater fra 2020, og en veiledning med mulighet for å oppdatere regnskapet for fremtidige år.

Abstract

WebGIS avløp er et fagsystem for private avløpsløsninger i kommunene. Applikasjonen beregner utslipp til resipient og effekter av planlagte tiltak. I tillegg kan WebGIS avløp også brukes til administrativ oppfølging, tilsyn, pålegg og rapportering.