Hopp til hovedinnholdet

Kost-effekt-kalkulator

Buff halden enda finere sving
Kost.-effekt-kalkulatoren kan bistå i beregningen av kost-effekt fra utvalgte vannmiljøtiltak. Vil det f.eks. være kostnadseffektivt å anlegge en kantsone langs denne elva? Foto: Eva Skarbøvik. 
En analyse av kostnadseffekt består av (1) Beregning av effekt av tiltaket (for eksempel i kg fosfor, nitrogen eller prioriterte stoffer); (2) Beregning av tiltakets kostnader (kroner); og (3) Beregning av kostnadseffektivitet for tiltaket (for eksempel målt som kroner per kg fosfor).
 
Det er de samfunnsmessige kostnadene som skal beregnes, og ikke de bedriftsøkonomiske. Det må også tas høyde for usikkerhet, både mht. kostnader og effekt. Usikkerheten i forhold til effekt av tiltak i jordbruket er relativt stor siden mange faktorer virker inn på om tiltak virker godt eller ikke. Videre bør det tas høyde for om tiltak kan ha flere enn en nyttevirkning. For eksempel kan en fangdam også bidra til økt biodiversitet i nedbørfeltet.
 

Kost-effekt-kalkulator

Kost-effekt kalkulatoren kan brukes til å beregne kost-effekt (kr/kg fosfor) av jordbrukstiltak under ulike typer landskap, jord og klima.

Kost-effekt av jordbrukstiltak varierer mye og derfor er det nødvendig med en kalkulator for å få tall for kost-effekt under aktuelle forutsetninger. Kalkulatoren kan beregne kost-effekt av enkelte tiltak hver for seg og kan vise forskjell i kost-effekt f.eks. ved forskjellig erosjonsrisiko og forskjellig jordarbeidingspraksis.

I kalkulatoren er det inkludert kost-effekt av jordarbeidingstiltak, vegetasjonssoner og fangdammer. Det finnes flere aktuelle tiltak i jordbruket, bl.a. redusert fosforgjødsling, som ikke vises i kalkulatoren.

Resultater for kost-effekt må vurderes ut fra en generell kunnskap om usikkerhet og variasjon i effekt av jordbrukstiltak. Lokale forhold må vurderes for å få den mest kostnadseffektive tiltaksgjennomføringen. Når jordbrukstiltak skal sammenlignes med andre typer tiltak er det viktig å huske at biotilgjengelighet av fosfor kan variere kraftig fra kilde til kilde.
 
Hva er den mest kostnadseffektive tiltakspakken for å oppnå godt vannmiljø? Dette spørsmålet kan besvares gjennom en analyse av kostnadseffektivitet. Dette er et verktøy for å finne fram til de tiltakene som oppnår god miljøtilstand til lavest mulig kostnad, på tvers av sektorer.
Kosteffektkalkulator_2.png

Publikasjoner

Abstract

Klima- og miljødepartementet (KLD) har gitt NIBIO i oppdrag å sammenstille oppdaterte beregninger av kostnadseffektivitet av vannmiljøtiltak i jordbruket, spesielt de som inngår i Regionale Miljøprogram (RMP) og Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). KLD har dessuten ønsket en beskrivelse av muligheter for å gjøre en samfunnsøkonomisk analyse av nytten av vannmiljøtiltak og deres effekt på andre miljøtema. Denne rapporten omhandler disse to tema. Kostnadseffektivitet for jordarbeidingstiltak, vegetasjonssoner og fangdammer er utredet tidligere, både i 2010 og 2013 (Refsgaard m.fl). Det ble da laget oversikter for ulike regioner, produksjoner med spesiell vekt på fosfor og arealer med ulik erosjonsrisiko. Da både effekter og kostnader av tiltak hadde stor variasjon ble det utarbeidet en kalkulator for å beregne kostnadseffektivitet under ulike forhold (www.webgis.no/Peffekt)..............