Hopp til hovedinnholdet

Fosforindeks

IMG_0304
Fosforindeks kan bl.a. brukes til å vurdere hvilke tiltak som er mest effektive for å redusere fosfortapene. Foto: Eva Skarbøvik
Det er effektivt å fokusere tiltakene på arealer som bidrar med de største fosfortapene til vann.  De mest kritiske arealene utgjør ofte en mindre del av et nedbørfelt, for eksempel der det er mye tilgjengelig fosfor samtidig som erosjons- og transportprosessene er aktive.
I fosforindeks er kunnskap om prosesser som fører til fosfortap koblet sammen til et verktøy. Dette verktøyet kan brukes til å rangere jordbruksarealer ut fra risiko for fosfortap.
Dette gir mulighet til å målrette tiltakene mot arealene med størst risiko for fosfortap. Fosforindeksen er basert på opplysninger som er tilgjengelig for alle bønder i gjødselplan, jordanalysebevis og erosjonskart på internett. For hvert skifte kobler fosforindeksen sammen faktorer som bestemmer jordas fosforinnhold (P-AL, gjødsling) med faktorer som bestemmer risikoen for transport av fosfor (erosjonsrisiko, jordtype, jordarbeiding, avstand til vassdrag m.m.).
For enkelt å beregne fosforindeks er det laget en kalkulator på web. Kalkulatoren gir mulighet for rask og enkel utregning av fosforindeks for et skifte, og for å prøve ut hvordan indeksen endres ved innføring av ulike tiltak.
Fosforindeksen brukes til å rangere arealer i forhold til risiko for fosfortap, og til å vurdere hvilke tiltak som er mest effektive for å redusere fosfortapene.

Publikasjoner

Abstract

Fosfor er begrensende næringsstoff for algevekst i de fleste jordbrukspåvirkede innsjøer. Fosfortap fra jordbruksarealer er en viktig kilde for fosfor, men ikke alle arealer har like stor risiko for fosfortap. Fosforindeksen er utviklet for å definere forskjeller i risiko for P tap og for å øke forståelsen for hvilke arealer og hvilke tiltak som bør prioriteres.

Abstract

Raske og effektive reduksjoner i fosfortilførsler til ferskvann fra dyrka mark kan oppnås dersom en fokuserer på de arealene som bidrar med de største tapene. Det krever både kunnskap om prosesser som fører til fosfortap, og et verktøy som kan kartlegge arealene, slik at kunnskapen blir tilgjengelig for gårdbrukere, rådgivere og evt. myndigheter. Fosforindeksen er et slikt verktøy som kan brukes til å rangere arealer i relasjon til fosfortap. Den er basert på informasjon for hvert skifte om bl.a. erosjonsrisiko, fosforinnhold i jorda, driftspraksis og avstand til vassdrag. Indeksen er basert på opplysninger som er tilgjengelige for alle bønder i gjødselplan eller fra statistiske kilder. I tiltaksplanlegging på gårdsnivå kan fosforindeksen brukes som hjelpemiddel for å vurdere de mest effektive tiltak. Fosforindeksen er utviklet og brukt i praksis i U.S.A. I Danmark satses det nå storstilt på å bruke et lignende prinsipp i vannforvaltningen. I Norge er fosforindeksen tilpasset og testet for kornarealer på Østlandet (Dr. grad fra 2005) og det jobbes med å videreutvikle den for andre arealer med mål om å kunne ta den i bruk som et praktisk verktøy