Landbruk i arktis - en podkastserie

Dette er en liten podkastserie på fire episoder om grovfôrdyrking og utmarksbeite i arktisk landbruk. Her tar vi opp ulike problemstillinger rundt grasdyrking og utmarksbeite. Ta den med på øret der du er.

Podkast_logo
Foto: Logo: Kathrine Torday Gulden
KONTAKTPERSON
Medarbeidere

Grovfôr og utmarksbeite er bærebjelken i det arktiske landbruket. God kvalitet på grovfôret og optimal utnyttelse av utmarksbeitene er avgjørende for høy produksjon og god økonomi. Landbruket i nord har lange tradisjoner for utnyttelse av fôrressursene.

Økende krav til effektivitet, bærekrafthensyn, hensyn til kulturlandskap, biologisk mangfold og klimaendringer gir nye utfordringer, men også muligheter. I takt med stadige endringer av rammevilkår blir det enda viktigere for bonden, i en travel hverdag å holde seg oppdatert for å kunne utnytte ressursene optimalt.

Over fire episoder snakker vi om:

  1. Overvintring av eng og utfordrende vintre. Hva sier erfaringene og forskningsresultatene?
  2. Artsblandinger. Hva skal man velge og hvilke erfaringer gjør bøndene?
  3. Beitekvalitet. Hva er beitekvalitet i utmark, og hva har den å si for tilveksten til beitedyra? Hvordan kan bonden selv vurdere kvaliteten på eget utmarksbeite?
  4. Agronomi, drenering og jordkultur. Det er viktig å ha kontroll på vanninnholdet i jorda for å høste optimale avlinger.

Prosjektet er finansiert av Statsforvalteren i Troms og Finnmark og NIBIO.

    

   

Lenangsøyra2_Lyngen_FA Haugen.jpg
Fjell og eng i Lyngen. Foto: Finn Arne Haugen

Landbruk i arktis - overvintring av eng

Vinteren kan være en stressende tid for flerårige planter, og i spesielt i nord er ulike typer vinterskader med på å forkorte levetida på engarealene. Ofte overvintrer enga godt, og våren kommer med grønne spirer. Men noen ganger kan det gå riktig galt, og alt av planteliv er dødt. Hva har skjedd?

I denne podcasten snakker Ellen Elverland og Marit Jørgensen sammen om vinterklima, ulike typer vinterskader og litt om hva en som gårdbruker kan gjøre for å forebygge dem.

Marit var også ute i vårsol i Bardu i mai i fjor og snakket med gårdbruker Øystein Iselvmo og rådgiver Kristin Sørensen fra Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge om overvintring og problem med vinterskader i deres område.

Redigering og klipping: Jon Schärer

 

    

Polleidet_Lyngen - Linda Aune-Lundberg.jpg
Fra Lyngen kommune i Troms. Foto: Linda Aune-Lundberg

Landbruk i arktis - engvekster

Artene vi sår i enga har forskjellige egenskaper og de kan ha forskjellig avlingsnivå. Er det lurt å satse på noen få eller bør vi blande flere arter? Reinbestand er uvanlig i nord; de fleste sår en blanding av minst to arter. Flere studier viser at blanding av flere arter i enga kan gi mange fordeler som høyere avling over tid, mindre ugras, bedre robusthet og redusert behov for både gjødsel og sprøytemidler.

I denne podcasten snakker Ellen Elverland og Marit Jørgensen sammen om arter, sorter og blandinger og fordeler med å så flere arter sammen.

Vi intervjuer også Ragnhild Renna og Ingvild Lauvland Høye som er rådgivere i Norsk landbruksrådgivning Nord-Norge om erfaringene som bøndene gjør seg og om hvordan ulike sorter og arter fungerer hos oss i nord.

Redigering og klipping: Jon Schärer

DAL-20130703-120316.jpg
Lofotlam på beite ved Unstad på Vestvågøy.

Utmarksbeite og beitekvalitet

Det er mange forhold som har betydning for hva vi regner som et godt utmarksbeite. For mange bønder er praktiske og arbeidsbesparende hensyn viktig. Men, skal en vektlegge produksjon og tilvekst på beitedyrene, er det de naturgitte forholdene som må vektlegges. I utmarka gjelder de samme prinsippene for avdrått som på innmark og i fjøset. Det er kvaliteten på fôret som er bestemmende. Skal en oppnå god avdrått fra utmarksbeitene må de beste arealene utnyttes.

I denne podcasten snakker Finn-Arne Haugen og Ellen Elverland om hvordan man kan vurdere kvaliteten på utmarksbeitet på en enkel måte. Vi besøker også Gustav Karlsen som er rådgiver i NLR Nord-Norge på Vestvågøya i Lofoten. Der er kulturlandskapet formet av beitedyr over mange hundre år og store deler av utmarksbeitet har høy kvalitet.

Redigering og klipping: Jon Schärer

Publikasjoner

Sammendrag

Artene vi sår i enga har forskjellige egenskaper og de kan ha forskjellig avlingsnivå. Er det lurt å satse på noen få eller bør vi blande flere arter? Reinbestand er uvanlig i nord; de fleste sår en blanding av minst to arter. Flere studier viser at blanding av flere arter i enga kan gi mange fordeler som høyere avling over tid, mindre ugras, bedre robusthet og redusert behov for både gjødsel og sprøytemidler. Frøfirmaene tilbyr også nå mange engfrøblandinger med flere arter.

Sammendrag

En variabel vinter i 2017 har igjen ført til betydelige vinterskader på eng flere steder i landet. År med betydelige vinterskader ser ut til å komme med jevne mellomrom, og fører både til store avlingstap og til kostnader med reparasjon av eng med vinterskade. Hva er overvintringsskader og er det noe vi kan gjøre for å unngå dem?