Prisutvikling 2021

Månedlig utvikling i matpriser på forbruker-, engros- og produsentnivå i 2021. Tall for prisutviklingen for matvarer i Norge på ulike ledd i verdikjeden, er publisert per måned.

Prisindekser på mat i 2021

12 mnd. indeks des. 2020- des. 2021

 

Forbrukerprisindeks

SSBs konsumprisindeks (KPI-12 måneders indeks) gikk opp med 5,3 prosent i 2021. Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 1,9 prosent.

Det siste året har forbrukerprisindeksen på kjøtt gått opp 3,5 prosent, fisk har økt med 1,8 prosent og meierivarer har gått opp med 1,1 prosent. For de øvrige hovedgruppene har forbrukerprisindeksen på egg gått ned med 2,7 prosent, frukt og grønt har gått ned 5,1 prosent og gruppen annet (omfatter bakevarer, drikkevarer mm) har gått ned 3,8 prosent.

 

Engrosprisindeks

Engrosprisindeksen på meierivarer viser en økning på 1,5 prosent i 2021. Størst økning var det på smør med 6,3 prosent, mens indeksen på hhv melk/yoghurt/fløte, ost og øvrige meierivarer økte med 0,2 prosent, 1,8 prosent og 2,5 prosent. Engrosprisindeksen på fjørfe økte med 1,6 prosent i 2021. Engrosprisindeks på kjøtt (storfe, lam og svin), økte med 4,3 prosent, der storfe og svin økte med 4,3 prosent, mens lam økte med 5,4 prosent.

 

Produsentprisindeks

Samlet sett gikk produsentprisindeksen på kjøtt opp med 7,5 prosent, der indeksen på storfe gikk økte med 8,7 prosent, mens lam og svin økte med hhv. 9,1 prosent og 6,5 prosent.

 

Prisindekser på mat i 2021 (årsgjennomsnitt)

Figuren nedenfor viser årlige endringer i forbrukerprisindekser for årene 2017-2021, beregnet som gjennomsnitt av månedsindeksene for de enkelte årene. Tallene som er angitt for de enkelte gruppene, angir siste års endring.

2021. Året.png

 

Engrosprisindekser (årsgjennomsnitt)

Den årlige engrosprisindeksen på kjøttvarer (omfatter kjøttslagene storfe, lam og svin) økte med 5,3 prosent i 2021. Prisen på svin gikk økte med 5,2 prosent, storfe økte med 5,5 prosent, mens prisindeksen på lam økte med 5,0 prosent.

Den årlige engrosprisindeksen på meierivarer økte med 1,7 prosent i 2021. Prisen på smør økte med 6,2 prosent, prisen på ost økte med 2,0 prosent, prisen på melk yoghurt og fløte økte med 0,5 prosent, mens prisen på andre meierivarer økte med 2,9 prosent. 

Den årlige engrosprisindeksen på fjørfe gikk ned med 2,4 prosent i 2021, mens den årlige engrosprisindeksen på egg foreløpig ikke lar seg beregne grunnet manglende data.

 

Produsentprisindekser (årsgjennomsnitt)

Den årlige produsentprisindeksen på kjøtt (omfatter kjøttslagene storfe, lam og svin uten trekk for omsetningsavgift) økte med 8,3 prosent i 2021. Produsentprisindeksen på lam økte med 8,8 prosent, mens på storfe og svin økte den med 8,3 prosent.

 

Noteringsprisindeksen (årsgjennomsnitt)

Noteringsprisen på melk økte med 1,9 prosent i 2021.

 

Prisindekser januar 2021

Forbrukerprisindekser 

Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp med 0,8 prosent den siste måneden, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 1,1 prosent fra desember til januar.
 

2021.01b.png

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk ned med 2,4 prosent fra desember 2020 til januar 2021. Indeksen på frisk frukt går ned med 6,0 prosent, indeksen på friske grønnsaker går ned med 4,1 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt går opp med 4,1 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp med 2,9 prosent fra desember til januar. Den siste måneden gikk prisindeksen på smør ned med 5,0 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp med 1,1 prosent, ost gikk opp med 5,4 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp med 5,5 prosent.

 

Fra desember til januar gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt opp med 1,2 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen vært uendret for storfe. For fjørfe og svin har prisindeksen gått opp med hhv. 0,7 prosent og 0,5 prosent. Forbrukerprisindeksen for lam og vilt har gått ned med hhv. 11,1 prosent og 2,7 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk ned med 1,1 prosent fra desember til januar. 

 

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen på egg gått ned med 1,8 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer gikk ned med 0,4 prosent fra desember til januar. Indeksen på smør, ost, og andre meierivarer er uendret, mens indeksen på melk, yoghurt og fløte gikk ned med 1,0 prosent.

Engrosprisindeksen på storfe, lam og fjørfe økte med hhv. 1,4 prosent, 2,1 prosent og 0,1 prosent den siste måneden, mens engrosprisindeksen på svin gikk ned med 1,1 prosent.

Engrosprisindeksen på egg er uendret fra desember til januar.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra desember til januar.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe og lam gått opp med hhv. 4,3 prosent og 4,1 prosent, mens produsentprisindeksen på svin er uendret.

 

Prisindekser februar 2021

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp med 2,0 prosent den siste måneden, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,7 prosent fra januar til februar.

2021.02.png

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp med 2,0 prosent fra januar til februar. Indeksen på frisk frukt går opp med 2,5 prosent, indeksen på friske grønnsaker går opp med 0,9 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt går opp med 3,3 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp med 4,7 prosent fra januar til februar. Den siste måneden gikk prisindeksen på smør opp med 5,7 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp med 4,9 prosent, ost gikk opp med 4,2 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp med 7,4 prosent.

Fra januar til februar gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt opp med 2,2 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen storfe gått ned med 0,6 prosent. For fjørfe, lam og svin har prisindeksen gått opp med hhv. 5,1 prosent, 1,2 prosent og 0,9 prosent. Forbrukerprisindeksen for vilt har gått opp med hhv. 0,1 prosent, mens indeksen for bearbeidede kjøttprodukter (i hovedsak bestående av storfekjøtt) har gått ned med 1,0 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp med 3,4 prosent fra januar til februar. 

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen på egg gått opp med 1,8 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer gikk opp med 2,0 prosent fra januar til februar. Indeksen på smør, ost, og andre meierivarer er uendret økte med hhv. 2,8 prosent, 1,6 prosent og 2,1 prosent, mens indeksen på melk, yoghurt og fløte gikk opp med 2,1 prosent.

Engrosprisindeksen på storfe og svin er uendret den siste måneden. Engrosprisindeksen på lam og fjørfe gikk opp med hhv. 2,0 prosent og 0,9 prosent.

Engrosprisindeksen på egg er uendret fra januar til februar.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra januar til februar.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe og lam gått opp med hhv. 0,6 prosent og 3,4 prosent, mens produsentprisindeksen på svin er uendret.

 

Prisindekser mars 2021

Etter ett år med covid-19 og delvis stengte grenser, har grensehandelen stupt. For enkelte varegrupper har man klart å øke den norske produksjonen, mens for andre varegrupper har det vært behov for å øke importen. Utvikling av den norske kronen, spesielt mot euro, har derfor hatt noe større betydning det siste året enn tidligere. Fra mars 2020 til mars 2021 har den norske kronen styrket seg med om lag 10 prosent. Utviklingen av kronekursen har dermed bidratt til å holde forbrukerprisene «nede». I ett lengre perspektiv bør det påpekes at 2020 er det året der den norske kronen har vært svakest målt opp mot euro.

 

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned med 0,6 prosent den siste måneden, og SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk ned med 0,3 prosent fra februar til mars.

2021.03.png

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk ned 0,3 prosent fra februar til mars. Indeksen på frisk frukt går ned 0,7 prosent, indeksen på friske grønnsaker går ned 1,1 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt går opp med 0,8 prosent. 12 månedersindeksen viser at en nedgang på 0,5 prosent for frukt og grønt.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 1,5 prosent fra februar til mars. Den siste måneden gikk prisindeksen på smør ned 0,4 prosent, «melk, yoghurt og fløte» gikk ned 1,1 prosent, ost gikk ned 2,0 prosent, mens andre meierivarer gikk ned 1,8 prosent. 12 månedersindeksen viser at en nedgang på 1,2 prosent for meierivarer.

Fra februar til mars gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt ned 0,3 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen storfe og svin økt med hhv. 2,9 prosent og 3,3 prosent. For fjørfe, lam og vilt har prisindeksen gått ned hhv. 1,1 prosent, 0,2 prosent og 4,5 prosent. Indeksen for bearbeidede kjøttprodukter (i hovedsak bestående av storfekjøtt) har vært uendret den siste måneden. 12 månedersindeksen viser at en økning på 4,0 prosent for kjøtt.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk ned 1,3 prosent fra februar til mars. 12 månedersindeksen viser at en økning på 0,2 prosent for fisk.

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen på egg gått ned 0,7 prosent. 12 månedersindeksen viser at en økning på 1,9 prosent for egg.

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen av meierivarer er uendret fra februar til mars. 12 månedersindeksen viser en økning på 1,8 prosent. For undergruppene «smør», «ost», «melk, yoghurt og fløte» og «andre meierivarer» har indeksen økt med hhv. 5,8 prosent, 1,9 prosent, 0,7 prosent og 3,2 prosent de tolv siste månedene.

Engrosprisindeksen på storfe og fjørfe gikk ned med hhv 2,0 prosent og 0,6 prosent den siste måneden. Engrosprisindeksen på svin var uendret, mens indeksen for lam gikk opp med 2,0 prosent. 12 månedersindeksen viser at det har vært en prisøkning på samtlige dyreslag, der indeksen for fjørfe økte med 2,6 prosent, storfe økte med 4,8 prosent, lam økte med 3,7 prosent, mens svin økte med 5,2 prosent.

Engrosprisindeksen på egg økte med 0,2 prosent fra februar til mars. De 12 siste månedene har prisindeksen på egg økt med 4,3 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk økte med 5,1 prosent den siste måneden, og 12 månedersindeksen viser en økning på 1,4 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe gått opp ned med 3,3 prosent, produsentprisindeksen på lam har gått opp med 3,3 prosent, mens produsentprisindeksen på svin er uendret. 12 månedersindeksen viser en økning på storfe, lam og svin på hhv. 6,6 prosent, 7,1 prosent og 8,9 prosent.

 

Prisindekser april 2021

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned med 0,9 prosent den siste måneden, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,3 prosent fra mars til april.

2021.04.png

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 1,0 prosent fra mars til april. Indeksen på frisk frukt går ned 0,5 prosent, indeksen på friske grønnsaker går opp 3,8 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt går ned med 1,7 prosent. 12 månedersindeksen viser at en nedgang på 5,1 prosent for frukt og grønt.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 1,4 prosent fra mars til april. Den siste måneden gikk prisindeksen på smør ned 0,9 prosent, «melk, yoghurt og fløte» gikk ned 2,1 prosent, ost gikk ned 0,3 prosent, mens andre meierivarer gikk ned 4,8 prosent. 12 månedersindeksen viser at en nedgang på 1,6 prosent for meierivarer.

Fra mars til april gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt ned 0,9 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på svin gått ned med 3,6 prosent. Prisindeksen på lam, fjørfe, vilt og storfe har gått opp hhv. 4,3 prosent, 0,1 prosent, 7,8 prosent og 3,7 prosent. Indeksen for bearbeidede kjøttprodukter som i hovedsak består av storfekjøtt, har gått ned med 0,5 prosent, mens øvrig kjøtt har gått ned 3,3 prosent den siste måneden. 12 månedersindeksen viser at en økning på 3,4 prosent for kjøtt.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk ned 0,3 prosent fra mars til april. 12 månedersindeksen viser at en økning på 0,2 prosent for fisk.

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen på egg gått ned 2,8 prosent. 12 månedersindeksen viser at en økning på 3,1 prosent for egg.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret fra mars til april. 12 månedersindeksen viser en økning på 1,8 prosent. For undergruppene «smør», «ost», «melk, yoghurt og fløte» og «andre meierivarer» har indeksen økt med hhv. 5,8 prosent, 1,9 prosent, 0,7 prosent og 3,2 prosent de tolv siste månedene.

Engrosprisindeksen på storfe, svin og fjørfe gikk opp med hhv 1,3 prosent, 0,6 prosent og 0,1 prosent den siste måneden. Engrosprisindeksen på lam var uendret. 12 månedersindeksen viser at det har vært en prisøkning på samtlige dyreslag, der indeksen for fjørfe økte med 3,0 prosent, storfe økte med 4,4 prosent, lam økte med 3,7 prosent, mens svin økte med 5,8 prosent.

Engrosprisindeksen på egg er uendret fra mars til april. De 12 siste månedene har prisindeksen på egg økt med 4,2 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret den siste måneden, mens 12 månedersindeksen viser en økning på 1,4 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe gått opp med 3,0 prosent, produsentprisindeksen på lam er uendret, mens produsentprisindeksen på svin har gått opp med 0,7 prosent. 12 månedersindeksen viser en økning på storfe, lam og svin på hhv. 6,2 prosent, 7,1 prosent og 9,7 prosent.

 

Prisindekser mai 2021

Forbrukerprisindekser 

Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned med 0,6 prosent den siste måneden og SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk ned 0,1 prosent fra april til mai.

2021.05.png

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt er uendret fra april til mai. Indeksen på friske grønnsaker går opp 0,3 prosent, indeksen på frisk frukt går ned 0,4 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt går ned med 0,2 prosent. 12 månedersindeksen viser at en nedgang på 5,9 prosent for frukt og grønt.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 1,0 prosent fra april til mai. Den siste måneden gikk prisindeksen på smør opp 1,6 prosent, «melk, yoghurt og fløte» gikk ned 0,6 prosent, ost gikk ned 2,1 prosent, mens andre meierivarer gikk opp 3,1 prosent. 12 månedersindeksen viser at en nedgang på 0,3 prosent for meierivarer.

Fra april til mai gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt ned 1,9 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på svin gått ned med 1,9 prosent, lam har gått ned 4,9 prosent fjørfe har gått ned 2,9 prosent, og storfe har gått ned 1,9 prosent. Indeksen for bearbeidede kjøttprodukter, som i hovedsak består av storfekjøtt, har gått ned med 1,6 prosent, forbrukerprisindeksen for vilt har økt med 0,6 prosent, mens indeksen for øvrig kjøtt har gått ned 1,1 prosent den siste måneden. 12 månedersindeksen viser at en økning på 4,5 prosent for kjøtt.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 0,5 prosent fra april til mai. 12 månedersindeksen viser at en økning på 1,7 prosent for fisk.

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen på egg økt 0,6 prosent. 12 månedersindeksen viser en økning på 5,4prosent for egg.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret fra april til mai. 12 månedersindeksen viser en økning på 1,8 prosent. For undergruppene «smør», «ost», «melk, yoghurt og fløte» og «andre meierivarer» har indeksen økt med hhv. 5,8 prosent, 1,9 prosent, 0,7 prosent og 3,2 prosent de tolv siste månedene.

Engrosprisindeksen på storfe og fjørfe gikk opp med hhv 2,2 prosent og 0,2 prosent den siste måneden. Engrosprisindeksen på svin og lam er uendret. 12 månedersindeksen viser at det har vært en prisøkning på samtlige dyreslag, der indeksen for fjørfe økte med 3,4 prosent, storfe økte med 5,3 prosent, lam økte med 3,7 prosent, mens svin økte med 5,8 prosent.

Engrosprisindeksen på egg er uendret fra april til mai. De 12 siste månedene har prisindeksen på egg økt med 3,9 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret den siste måneden, mens 12 månedersindeksen viser en økning på 1,4 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe gått opp med 3,1 prosent, mens produsentprisindeksen på lam og svin er uendret. 12 månedersindeksen viser en økning på storfe, lam og svin på hhv. 7,9 prosent, 7,1 prosent og 9,7 prosent.

Prisindekser juni 2021

Forbrukerprisindekser 

Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned med 0,6 prosent den siste måneden og SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp 0,3 prosent fra mai til juni.

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 2,1 prosent fra mai til juni. Indeksen på friske grønnsaker går ned 0,2 prosent, indeksen på frisk frukt går opp 5,6 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt går ned med 2,8 prosent. 12 månedersindeksen viser en nedgang på 5,6 prosent for frukt og grønt.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 1,6 prosent fra mai til juni. Den siste måneden gikk prisindeksen på smør ned 1,7 prosent, «melk, yoghurt og fløte» gikk ned 1,2 prosent, ost gikk ned 1,6 prosent, mens andre meierivarer gikk ned 6,5 prosent. 12 månedersindeksen viser en nedgang på 0,9 prosent for meierivarer.

Fra mai til juni gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt ned 0,9 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på svin gått ned med 3,5 prosent, lam har gått opp 5,8 prosent fjørfe har gått ned 0,8 prosent, og storfe har gått ned 0,5 prosent. Indeksen for bearbeidede kjøttprodukter, som i hovedsak består av storfekjøtt, har gått opp med 0,3 prosent, forbrukerprisindeksen for vilt har gått ned med 1,2 prosent, mens indeksen for øvrig kjøtt har gått ned 1,5 prosent den siste måneden. 12 månedersindeksen viser at en økning på 3,7 prosent for kjøtt.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk ned 1,4 prosent fra mai til juni. 12 månedersindeksen viser at en økning på 0,7 prosent for fisk.

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen på egg økt 0,9 prosent. 12 månedersindeksen viser en økning på 4,3prosent for egg.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret fra mai til juni. 12 månedersindeksen viser en økning på 1,8 prosent. For undergruppene «smør», «ost», «melk, yoghurt og fløte» og «andre meierivarer» har indeksen økt med hhv. 5,8 prosent, 1,9 prosent, 0,7 prosent og 3,2 prosent de tolv siste månedene.

Engrosprisindeksen på lam gikk opp 6,0 prosent den siste måneden. Engrosprisindeksen på storfe, svin og lam er uendret. 12 månedersindeksen viser at det har vært en prisøkning på samtlige dyreslag, der indeksen for fjørfe økte med 3,3 prosent, storfe økte med 5,3 prosent, lam økte med 9,9 prosent, mens svin økte med 5,8 prosent.

Engrosprisindeksen på egg er uendret fra mai til juni. De 12 siste månedene har prisindeksen på egg økt med 3,8 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret den siste måneden, mens 12 månedersindeksen viser en økning på 1,4 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på lam gått opp med 3,1 prosent, mens produsentprisindeksen på storfe og svin er uendret12 månedersindeksen viser en økning på storfe, lam og svin på hhv. 8,1

 

Prisindekser juli 2021

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 2,2 prosent den siste måneden og SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp 0,9 prosent. 12 månedersindeksen viser at prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer har gått ned 2,8 prosent de siste 12 månedene, mens SSBs KPI har gått opp med 3,0 prosent.

2021.07.png

Forbrukerprisindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer, består av hhv «mat» og «drikkevarer». Den siste måneden prisene på mat gått opp med 3,1 prosent, mens prisene på drikkevarer har gått ned med 4,1 prosent. Av enkeltvarer, har gruppen «brus og leskedrikker» gått ned med 11,0 prosent den siste måneden.

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt økte fra juni til juli med 3,1 prosent. Indeksen på friske grønnsaker går opp 5,4 prosent, indeksen på frisk frukt går opp 1,9 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt går opp 2,6 prosent. 12 månedersindeksen viser at en nedgang på 3,1 prosent for frukt og grønt. De 12 siste månedene har prisene på frisk frukt gått ned 6,4 prosent, friske grønnsaker har økt med 0,1 prosent, mens øvrig frukt og grønt har gått ned med 2,6 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp 3,1 prosent fra juni til juli. Den siste måneden gikk prisindeksen på melk, yoghurt og fløte opp 3,0 prosent, smør gikk opp 0,8 prosent, ost gikk opp 3,4 prosent, mens andre meierivarer gikk opp 2,7 prosent. 12 månedersindeksen viser at en nedgang på 1,3 prosent for meierivarer. I denne perioden har prisindeksen på melk, yoghurt og fløte gått ned med 1,9 prosent, smør har gått ned 4,5 prosent, ost har vært uendret, mens andre meierivarer har gått ned med 5,7 prosent.

 

Fra juni til juli gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt opp 4,6 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på svin gått opp 4,5 prosent, lam har gått opp 5,0 prosent fjørfe har gått opp 3,9 prosent, storfe har gått opp 4,8 prosent, indeksen for bearbeidede kjøttprodukter, som i hovedsak består av storfekjøtt, har gått opp 5,4 prosent, forbrukerprisindeksen for vilt har gått opp 1,9 prosent, mens indeksen for øvrig kjøtt har gått opp 3,8 prosent den siste måneden. 12 månedersprisindeksen viser at en økning på 3,2 prosent for kjøtt, der lam har gått opp 11,2 prosent, svin har gått opp 5,9 prosent, fjørfe har gått opp 1,5 prosent, storfe har gått opp 5,8 prosent, bearbeidede kjøttprodukter har gått opp 5,2 prosent og øvrig kjøtt har gått opp 3,6 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 3,1 prosent fra juni til juli. 12 månedersindeksen viser at en økning på 0,4 prosent for fisk.

 

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen på egg økt 6,7 prosent. 12 månedersindeksen viser en økning på 1,0 prosent for egg.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer gikk ned 0,1 prosent fra juni til juli. For undergruppen «melk, yoghurt og fløte» gikk prisindeksen ned med 0,9 prosent, mens «smør», «ost», og «andre meierivarer» har økt med hhv. 3,4 prosent, 0,2 prosent og 0,4 prosent. 12 månedersindeksen viser en økning på meierivarer med 1,5 prosent, der prisene på «melk, yoghurt og fløte» har gått opp 0,2 prosent, smør har gått opp 6,3 prosent, ost har gått opp 1,8 prosent og andre meierivarer har gått opp 2,5 prosent.

Engrosprisindeksen på fjørfe, storfe, lam og svin gikk opp hhv. 0,7 prosent, 0,6 prosent, 0,8 prosent og 3,2 prosent den siste måneden. 12 månedersindeksen viser en nedgang i engrosprisindeksen for fjørfe med 1,1 prosent, mens for storfe, lam og svin har det vært en økning på hhv. 6,0 prosent, 10,0 prosent og 6,6 prosent.

Engrosprisindeksen på egg fra juni til juli er ikke innrapportert.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret den siste måneden, mens 12 månedersindeksen viser en økning på 1,4 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe, lam og svin gått opp med hhv. 0,6 prosent, 0,8 prosent og 3,6 prosent. 12 månedersindeksen viser en økning på storfe, lam og svin på hhv. 8,6 prosent, 16,6 prosent og 9,5 prosent.

 

Prisindekser august 2021

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 1,0 prosent den siste måneden mens SSBs konsumprisindeks (KPI) var uendret. 12 månedersindeksen viser at prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer har gått ned 2,9 prosent de siste 12 månedene, mens SSBs KPI har gått opp med 3,4 prosent.

2021.08.png

Forbrukerprisindeksen for frukt og grønt gikk ned fra juli til august med 0,4 prosent. Indeksen på friske grønnsaker går ned 3,2 prosent, indeksen på frisk frukt går opp 3,1 prosent, mens indeksen for øvrig frukt og grønt går ned 1,3 prosent. 12 månedersindeksen viser at en nedgang på 3,4 prosent for frukt og grønt. De 12 siste månedene har prisene på frisk frukt gått ned 6,2 prosent, friske grønnsaker har gått ned 2,4 prosent, mens øvrig frukt og grønt har gått ned 1,1 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen for meierivarer gikk ned 1,2 prosent fra juli til august. Den siste måneden gikk prisindeksen på melk, yoghurt og fløte ned 0,5 prosent, smør gikk ned 1,4 prosent, ost gikk ned 2,2 prosent, mens andre meierivarer gikk opp 1,6 prosent. 12 månedersindeksen viser en nedgang på 1,1 prosent for meierivarer. I denne perioden har prisindeksen på melk, yoghurt og fløte gått opp 0,2 prosent, smør har gått ned 4,4 prosent, ost har gått ned 2,5 prosent, mens andre meierivarer har gått opp 1,2 prosent.

 

Fra juli til august var forbrukerprisindeksen for kjøtt uendret. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på svin gått opp 0,1 prosent, lam har gått opp 4,2 prosent fjørfe har gått opp 1,6 prosent, storfe har gått opp 1,4 prosent, indeksen for bearbeidede kjøttprodukter, som i hovedsak består av storfekjøtt, har gått ned 0,9 prosent, forbrukerprisindeksen for vilt har gått opp 0,1 prosent, mens indeksen for øvrig kjøtt har gått ned 0,7 prosent den siste måneden. 12 månedersprisindeksen viser at en økning på 2,9 prosent for kjøtt, der lam har gått opp 9,4 prosent, svin har gått opp 3,4 prosent, fjørfe har gått opp 2,1 prosent, storfe har gått opp 5,7 prosent, bearbeidede kjøttprodukter har gått opp 4,0 prosent og øvrig kjøtt har gått opp 3,7 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen for fisk gikk ned 1,1 prosent fra juli til august. 12 månedersindeksen på fisk er uendret.

 

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen for egg gått ned 0,8 prosent. 12 månedersindeksen viser en økning på 1,6 prosent på egg.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret fra juli til august. 12 månedersindeksen viser en økning for meierivarer med 1,5 prosent, der prisene på «melk, yoghurt og fløte» har gått opp 0,2 prosent, smør har gått opp 6,3 prosent, ost har gått opp 1,8 prosent og andre meierivarer har gått opp 2,5 prosent.

Engrosprisindeksen på fjørfe, storfe og lam gikk opp hhv. 0,4 prosent, 2,6 prosent, 2,2 prosent den siste måneden, mens indeksen for svin var uendret. 12 månedersindeksen viser en økning i engrosprisindeksen for fjørfe med 2,3 prosent, mens for storfe, lam og svin har det vært en økning på hhv. 6,1 prosent, 4,9 prosent og 6,6 prosent.

Engrosprisindeksen på egg fra juli til august er uendret.  12 månedersindeksen viser en økning for egg på 2,1 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk gikk opp 1,7 prosent fra juli til august, mens 12 månedersindeksen viser en økning på 1,6 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe og lam gått opp med hhv. 3,2 prosent, og 5,7 prosent, mens for svin er den uendret.  12 månedersindeksen viser en økning på storfe, lam og svin på hhv. 9,0 prosent, 7,5 prosent og 9,5 prosent.

 

Prisindekser september 2021

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 1,4 prosent den siste måneden mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp 1,0 prosent. 12 månedersindeksen viser at prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer har gått ned 3,8 prosent de siste 12 månedene, mens SSBs KPI har gått opp med 4,1 prosent.

2021.09.png

Forbrukerprisindeksen for frukt og grønt gikk ned fra august til september med 2,6 prosent. Indeksen på friske grønnsaker går ned 3,9 prosent, indeksen på frisk frukt går ned 0,8 prosent, mens indeksen for øvrig frukt og grønt går ned 1,4 prosent. 12 månedersindeksen viser at en nedgang på 5,8 prosent for frukt og grønt. De 12 siste månedene har prisene på frisk frukt gått ned 6,9 prosent, friske grønnsaker har gått ned 6,0 prosent, mens øvrig frukt og grønt har gått ned 3,4 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen for meierivarer gikk ned 0,8 prosent fra august til september. Den siste måneden gikk prisindeksen på melk, yoghurt og fløte ned 1,3 prosent, smør gikk ned 0,8 prosent, ost gikk ned 0,3 prosent, mens andre meierivarer gikk ned 0,7 prosent. 12 månedersindeksen viser en nedgang på 0,6 prosent for meierivarer. I denne perioden har prisindeksen på melk, yoghurt og fløte gått opp 0,4 prosent, smør har gått ned 3,2 prosent, ost har gått ned 1,1 prosent, mens andre meierivarer har gått ned 4,8 prosent.

 

Fra august til september gikk forbrukerprisindeksen for kjøtt ned 2,1 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på svin gått ned 1,5 prosent, lam har gått ned 11,7 prosent, fjørfe har gått ned 1,6 prosent, storfe har gått ned 2,6 prosent, indeksen for bearbeidede kjøttprodukter, som i hovedsak består av storfekjøtt, har gått ned 1,7 prosent, forbrukerprisindeksen for vilt har gått ned 5,2 prosent, mens indeksen for øvrig kjøtt har gått ned 0,7 prosent den siste måneden. 12 månedersprisindeksen viser at en økning på 1,5 prosent for kjøtt, der lam har gått opp 1,5 prosent, svin har gått opp 6,0 prosent, fjørfe har gått opp 2,6 prosent, storfe har gått opp 7,1 prosent, bearbeidede kjøttprodukter har gått opp 2,3 prosent og øvrig kjøtt har gått opp 0,4 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen for fisk gikk ned 3,0 prosent fra august til september. 12 månedersindeksen på fisk viser en nedgang på 1,4 prosent.

 

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen for egg gått ned 0,8 prosent. 12 månedersindeksen viser en økning på 2,8 prosent på egg.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret fra august til september. 12 månedersindeksen viser en økning for meierivarer med 1,5 prosent, der prisene på «melk, yoghurt og fløte» har gått opp 0,2 prosent, smør har gått opp 6,3 prosent, ost har gått opp 1,8 prosent og andre meierivarer har gått opp 2,5 prosent.

Engrosprisindeksen på fjørfe, storfe og lam gikk ned hhv. 0,2 prosent, 1,0 prosent og 5,2 prosent den siste måneden, mens indeksen for svin var uendret. 12 månedersindeksen viser en økning i engrosprisindeksen for fjørfe med 2,6 prosent, mens for storfe, lam og svin har det vært en økning på hhv. 5,9 prosent, 4,3 prosent og 4,1 prosent.

Engrosprisindeksen på egg gikk opp med 0,2 prosent fra august til september.  12 månedersindeksen viser en økning for egg på 1,8 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra august til september, mens 12 månedersindeksen viser en økning på 2,5 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe og lam gått ned med hhv. 1,3 prosent, og 10,0 prosent, mens for svin er den uendret.  12 månedersindeksen viser en økning på storfe, lam og svin på hhv. 8,7 prosent, 7,1 prosent og 6,3 prosent.

 

Prisindekser oktober 2021

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 1,0 prosent den siste måneden og SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk ned 0,3 prosent. 12 månedersindeksen viser at prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer har gått ned 4,0 prosent, mens SSBs KPI har gått opp med 3,5 prosent.

 

2021.10.png

Forbrukerprisindeksen for frukt og grønt gikk ned fra september til oktober med 2,0 prosent. Indeksen på friske grønnsaker går opp 0,8 prosent, indeksen på frisk frukt går ned 4,8 prosent, mens indeksen for øvrig frukt og grønt går ned 0,9 prosent. 12 månedersindeksen viser at en nedgang på 5,2 prosent for frukt og grønt. De 12 siste månedene har prisene på frisk frukt gått ned 7,7 prosent, friske grønnsaker har gått ned 3,7 prosent, mens øvrig frukt og grønt har gått ned 2,6 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen for meierivarer gikk ned 0,6 prosent fra september til oktober. Den siste måneden gikk prisindeksen på melk, yoghurt og fløte ned 0,9 prosent, smør gikk ned 0,1 prosent, ost gikk ned 0,3 prosent, mens andre meierivarer gikk ned 0,1 prosent. 12 månedersindeksen viser en nedgang på 0,3 prosent for meierivarer. I denne perioden har prisindeksen på melk, yoghurt og fløte gått ned 0,7 prosent, smør har gått ned 3,4 prosent, ost har gått opp 0,7 prosent, mens andre meierivarer har gått ned 1,0 prosent.

 

Fra september til oktober gikk forbrukerprisindeksen for kjøtt ned 0,7 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på svin gått ned 1,2 prosent, lam har gått opp 3,8 prosent, fjørfe har gått ned 2,8 prosent, storfe har gått ned 2,7 prosent, indeksen for bearbeidede kjøttprodukter, som i hovedsak består av storfekjøtt, har gått ned 0,1 prosent, forbrukerprisindeksen for vilt har gått opp 1,7 prosent, mens indeksen for øvrig kjøtt har gått opp 0,2 prosent den siste måneden. 12 månedersprisindeksen viser at en økning på 0,6 prosent for kjøtt, der lam har gått opp 3,2 prosent, svin har gått ned 0,8 prosent, fjørfe har gått opp 1,2 prosent, storfe har gått opp 5,8 prosent, bearbeidede kjøttprodukter har gått opp 2,5 prosent og øvrig kjøtt har gått opp 0,7 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen for fisk gikk opp 1,5 prosent fra september til oktober. 12 månedersindeksen på fisk viser en nedgang på 0,2 prosent.

 

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen for egg gått ned 2,2 prosent. 12 månedersindeksen viser en økning på 0,9 prosent på egg.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret fra september til oktober. 12 månedersindeksen viser en økning for meierivarer med 1,5 prosent, der prisene på «melk, yoghurt og fløte» har gått opp 0,2 prosent, smør har gått opp 6,3 prosent, ost har gått opp 1,8 prosent og andre meierivarer har gått opp 2,5 prosent.

Engrosprisindeksen på fjørfe, storfe og lam gikk ned hhv. 0,2 prosent, 2,2 prosent og 4,2 prosent den siste måneden, mens indeksen for svin var uendret. 12 månedersindeksen viser en økning i engrosprisindeksen for fjørfe med 1,8 prosent, mens for storfe, lam og svin har det vært en økning på hhv. 6,0 prosent, 5,4 prosent og 4,3 prosent.

Engrosprisindeksen på egg er uendret fra september til oktober.  12 månedersindeksen viser en økning for egg på 1,8 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra september til oktober, mens 12 månedersindeksen viser en økning på 1,6 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe og lam gått ned med hhv. 5,5 prosent, og 6,7 prosent, mens for svin har den økt med 3,5 prosent.  12 månedersindeksen viser en økning på storfe, lam og svin på hhv. 9,0 prosent, 9,1 prosent og 6,4 prosent.

 

Prisindekser november 2021

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 0,1 prosent den siste måneden mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp 0,8 prosent. 12 månedersindeksen viser at prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer har gått ned 3,6 prosent, mens SSBs KPI har gått opp med 5,1 prosent.

 

2021.11.png

Forbrukerprisindeksen for frukt og grønt gikk ned fra oktober til november med 2,4 prosent. Indeksen på friske grønnsaker går ned 2,5 prosent, indeksen på frisk frukt går ned 3,0 prosent, mens indeksen for øvrig frukt og grønt går ned 1,2 prosent. 12 månedersindeksen viser at en nedgang på 6,4 prosent for frukt og grønt. De 12 siste månedene har prisene på frisk frukt gått ned 7,6 prosent, friske grønnsaker har gått ned 8,4 prosent, mens øvrig frukt og grønt har gått ned 3,0 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen for meierivarer gikk ned 1,2 prosent fra oktober til november. Den siste måneden gikk prisindeksen på melk, yoghurt og fløte ned 0,2 prosent, smør gikk ned 0,3 prosent, ost gikk ned 2,4 prosent, mens andre meierivarer gikk ned 1,4 prosent. 12 månedersindeksen viser en uendret utvikling av forbrukerprisindeksen for meierivarer. I denne perioden har prisindeksen på melk, yoghurt og fløte gått opp 0,7 prosent, smør har gått ned 4,0 prosent, ost har gått ned 0,4 prosent, mens andre meierivarer har gått ned 1,4 prosent.

 

Fra oktober til november gikk forbrukerprisindeksen for kjøtt opp 1,2 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på svin gått opp 6,3 prosent, lam har gått opp 6,4 prosent, fjørfe har gått opp 1,8 prosent, storfe har gått ned 2,6 prosent, indeksen for bearbeidede kjøttprodukter, som i hovedsak består av storfekjøtt, har gått ned 1,5 prosent, forbrukerprisindeksen for vilt har gått ned 1,5 prosent, mens indeksen for øvrig kjøtt har gått opp 1,1 prosent den siste måneden. 12 månedersprisindeksen viser at en reduksjon på 0,1 prosent for kjøtt, der lam har gått ned 4,7 prosent, svin har gått ned 1,6 prosent, fjørfe har gått opp 1,9 prosent, storfe har gått opp 4,3 prosent, bearbeidede kjøttprodukter har gått ned 0,5 prosent, vilt har gått ned 0,8 prosent og øvrig kjøtt har gått ned 0,7 prosent.

 

Forbrukerprisindeksen for fisk gikk opp 0,9 prosent fra oktober til november. 12 månedersindeksen på fisk viser at forbrukerprisindeksen for fisk er uendret.

 

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen for egg gått ned 6,3 prosent. 12 månedersindeksen viser en reduksjon på 6,5 prosent for egg.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret fra oktober til november. 12 månedersindeksen viser en økning for meierivarer med 1,5 prosent, der prisene på «melk, yoghurt og fløte» har gått opp 0,2 prosent, smør har gått opp 6,3 prosent, ost har gått opp 1,8 prosent og andre meierivarer har gått opp 2,5 prosent.

Engrosprisindeksen på fjørfe gikk ned 0,2 prosent den siste måneden, mens storfe gikk opp 1,5 prosent. Engrosprisindeksen for svin og lam er uendret. 12 månedersindeksen viser en økning i engrosprisindeksen for fjørfe med 1,5 prosent, mens for storfe, lam og svin har det vært en økning på hhv. 6,8 prosent, 5,4 prosent og 4,3 prosent.

Engrosprisindeksen på egg gikk opp med 0,1 prosent fra oktober til november.  12 månedersindeksen viser en økning for egg på 1,9 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk gikk ned med 1,9 prosent fra oktober til november, mens 12 månedersindeksen viser en økning på 5,0 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe gått opp 4,3 prosent, mens for svin og lam er den uendret. 12 månedersindeksen viser en økning på storfe, lam og svin på hhv. 12,5 prosent, 9,1 prosent og 6,4 prosent.

 

Prisindekser desember 2021

Forbrukerprisindekser

Forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 0,8 prosent fra november til desember, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,7 prosent den siste måneden.

2021.12.png

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk ned med 3,0 prosent fra november til desember. Indeksen på frisk frukt går ned 5,4 prosent, indeksen på friske grønnsaker går ned 1,6 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt går ned 2,1 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 0,1 prosent fra november til desember. Den siste måneden gikk prisindeksen på smør ned 2,3 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk ned 0,3 prosent, ost økte med 0,5 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk ned 1,7 prosent.

Fra november til desember gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt opp 1,2 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen gått opp med 2,8 prosent for storfe, for vilt har den gått opp 6,1 prosent, for lam har den gått opp 3,8 prosent, for fjørfe har den gått opp 5,3 prosent, og for bearbeidet kjøtt har den gått opp 3,1 prosent. Forbrukerprisindeksen på svin har gått ned med 1,3 prosent og for øvrig kjøtt har den gått ned med 2,1 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 1,0 prosent fra november til desember. 

Den siste måneden har forbrukerprisindeksen på egg gått opp med 3,5 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret fra november til desember.

Engrosprisindeksen på storfe og lam er uendret den siste måneden, mens engrosprisindeksen på svin gikk ned med 1,1 prosent.

Engrosprisindeksen på fjørfe gikk opp med 0,4 prosent den siste måneden.

Engrosprisindeksen på egg kan foreløpig ikke publiseres fordi vi mangler data.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra november til desember.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på storfe og lam vært uendret, mens produsentprisindeksen på svin gikk ned med 1,3 prosent.