Hopp til hovedinnholdet

Hva er nytt under Jordsmonnfanen på Kilden?

tempsnip

Fra og med den 31. mai, 2022, vil du møte mye nytt når du klikker deg inn på Jordsmonnfanen på Kilden.nibio.no. Mange kart har fått ny drakt og/eller endret innhold. I tillegg nærmer vi oss målet om at alle temakartene skal være tilgjengelige for alle jordsmonnkartlagte kommuner. Illustrasjon: Khoon Lay Gan, Vecteezy

Nå publiserer NIBIO mange nye kart under Jordsmonnfanen på Kilden. Noen av kartene er forbedringer av tidligere kart, andre er helt nye og noen er nå publisert for flere kommuner enn det de har vært tidligere. Alle kartene tar utgangspunkt i informasjon fra en oppdatert og forbedret database som inneholder resultater fra over 40 år med jordkartlegging. Temakartene viser fram informasjonen fra jordkartlegginga på en bedre måte enn det de gamle temakartene gjorde.

Nedenfor finner du en oversikt over de endringene som er gjort og flere endringer som vil komme de nærmeste månedene. For en enda mer detaljert oversikt, se tabellen nederst på siden.

 • Noen kart avpubliseres. Det gjelder kartene Årsak til dårlig drenering, Driftstekniske begrensninger, Vannlagringsevne, Avsetningstyper, Potensiell tørkeutsatthet og Dyrkingsklassekart for potet (bortsett fra kartet Mandelpotetdyrking for Oppdal).
 • Noen kart har fått nye navn. Kartet Begrensende egenskaper heter nå Mest begrensende jordegenskap, kartet WRB-grupper har endret navn til Jordsmonnklassifikasjon
 • Noen kart har både fått nye navn og endret innhold.
  • Kartet Dreneringsforhold heter nå Naturlige dreneringsforhold. Dette kartet er ikke lenger delt inn etter hvor bratte arealene er, men etter hvor stor del av arealet som har dårlig drenering fra naturens side.
  • Kartet Planering er erstattet av et helt nytt kart, Forstyrrelser utover jordarbeiding/grøfting. Kartet har ulike klasser der både planerte arealer og arealer med andre former for menneskelige forstyrrelser utover vanlig jordarbeiding og/eller grøfting kommer fram.
  • Kartet Teksturgrupper i plogsjikt heter nå Dominerende tekstur i overflatesjikt. Kartet har fått mange flere klasser og viser nå alle de ulike teksturgruppene som blir kartlagt under jordkartleggingen.
 • Flere av kartene har endret navn på klasser og fargekoder. Objektsinformasjonen er også forbedret og har i mange tilfeller mer informasjon enn tidligere.
 • Noen kart er ikke koblet opp mot den nye jordsmonndatabasen. Dette gjelder Erosjonsrisikokartene, kartet Jordkvalitet og kartet Jordressursklasser. Også kartet Verdiklasser for jordbruksareal, som bygger på kartet Jordressursklasser, er fremdeles basert på den gamle jordsmonndatabasen. 
 • Kartene Jordkvalitet og Jordressursklasser er fremdeles tilgjengelige for de jordkartlagte arealene som disse har blitt produsert for tidligere, i henhold til gammel modell. For arealer som er jordkartlagt i 2020 og 2021, vil verken Jordkvalitet eller Jordressursklasser være tilgjengelige før oppdateringen er ferdig.
 • Erosjonsrisikokartene blir ikke tilgjengelige før årets søknadsomgang for RMP, 2022. Det fører til at mange av kommunene som er jordsmonnkartlagt etter 2011 må vente ett år til før de kan benytte erosjonsrisikokart i søknadsprosessen for regionale miljøtilskudd.
 • Noen kommuner som ble kartlagt i 2020 og 2021 har ikke fått temakart publisert enda. Dette vil bli gjort så snart som mulig.
 • Kartene skal også klippes mot AR5. Dette vil også bli gjort på et senere tidspunkt.
 • Nedlastingsløsninger  vil i en overgangsfase bare inneholde informasjon fra «gamle kart». Etter oppdatering vil både nytt og gammelt datasett være tilgjengelige som WFS og WMS i tre måneder. Nye data vil være tilgjengelige i nye tjenester, mens de gamle forblir uendret fram til de legges ned i høst. Nedlasting av jordsmonndata fra «gammel base» vil i en periode framover være mulig ved henvendelse til NIBIO. Klargjøring av data for nedlasting fra den oppdaterte databasen, sammen med produktspesifikasjoner og produktark,  vil bli prioritert i ukene som kommer. Oppdaterte datasett for temakartene vil da bli dokumentert på Geonorge.
 • Det vil ta noe tid før jordsmonnstatistikk for kommunene er oppdatert i Arealbarometeret og på NIBIOs nettsider.

Den største endringen er ikke like iøynefallende som endringene av kartene. For, som nevnt, har hele jordsmonndatabasen blitt oppdatert og forbedret. Det er denne omfattende oppdateringen som blant annet fører til at alle jordsmonnkartlagte kommuner nå får alle tilgjengelige kart, også erosjonsrisikokart, kart som viser tekstur i overflatesjiktet og kart som viser dyrkingspotensial for ulike vekster.

I tillegg fører denne oppdateringen til en del endringer i klasseinndelingen. Med andre ord vil noen arealer ha kommet i en annen klasse under «Nye Jordsmonn» enn under «Gamle Jordsmonn». Nedenfor finnes en tabell som viser alle jordsmonnkart på Kilden og hva som har skjedd med dem etter at endringene er implementert på Kilden.

Dersom det er utfordringer eller spørsmål, ta kontakt så skal vi bistå.

 

Tabell_endringer_2.PNG
Kartutsnitt_tekstur_Halden_NYest.PNG
Kartet Teksturgrupper i plogsjikt har endret navn til Dominerende tekstur i overflatesjikt og har fått mange flere klasser. Illustrasjon: kilden.nibio.no
Kartutsnitt_Leirfjord_NY.PNG
Et helt nytt kart som viser Forstyrrelser utover jordarbeiding/grøfting gir oversikt over jord som er planert, omgravd, profilert eller på annen måte endret ved større menneskelige inngrep. Illustrasjon: kilden.nibio.no
Jordgrupper_Ørland.PNG
Kartet WRB-grupper heter nå Jordsmonnklassifikasjon. Kartet har fått nye og klarere farger og er oppdatert til en nyere versjon av norsk tilpasset WRB. Illustrasjon: kilden.nibio.no
Hvit firkant.jpg
Hvit firkant.jpg
Tabell_endringer_farger.PNG