Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Project image
Innovative løsninger for økt lønnsomhet i grøntnæringa - TEKNOBÆR


De to største utfordringene norsk grøntnæring står ovenfor, er høye arbeidskostnader og stabilt høye avlinger av god kvalitet. Det skjer en rask teknologisk utvikling i og rundt landbruket. Bruk av avansert teknologi, inkludert robotisering til for eksempel behovsprøvd gjødsling, vanning og plantevern og ved innhøsting er ikke lengre framtiden, det er på full fart inn i internasjonalt landbruk. Hagebruksnæringen har arbeidsintensive produksjoner som har sterkt behov for å finne innovative løsninger på de høye arbeidskostnadene. Mer ekstremvær og utfordringer med resistens hos plantepatogene sopper og skadedyr mot kjemiske plantevernmidler gjør at norsk grøntproduksjon i framtida vil foregå med vær-vern, ved dyrking under et dekke av plast. I land som England, Frankrike, Nederland og Spania foregår i dag mer enn 90% av bærproduksjonen i plasttunneler. Bruk av plasttunneler gir bedre plantevekst, høyere avlinger og mindre problemer med viktige skadegjørere. Avlingen per arealenhet kan økes med 50 til 100%. Men det er mange utfordringer som må løses: næringsforsyningen må bli mer presis, plantevernstrategiene må tilpasses, kvaliteten på plantematerialet må forbedres, etc. I plasttunneler kan planter dyrkes i bakken eller på opphøyde renner, i jord eller i substrat. Plantene kan ‘designes’ til produksjonssystemet og overvintres på kjølelager, slik at produksjonen kan programmeres og sesongen utvides. En slik semi-kontrollert produksjon vil gi flere muligheter til å effektivisere arbeidsoperasjoner og gjøre produksjonen mer miljøvennlig. Satsingen vil gi økt kunnskap/kompetanse i NIBIO og bidra til å gjøre instituttet nasjonalt ledende innen forskning på tekniske løsninger i landbruket.

INAKTIV Sist oppdatert: 27.12.2020
Slutt: des 2020
Start: jan 2017
235028_Mizuna_None[1]

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Kuldetolerante grønnsaker kan bidra til landbruksproduksjon over hele landet og gi økt verdiskapning


Kuldetolerante grønnsaker er betegnelsen på grønnsaksvekster som overlever ei frostnatt eller fem. Vekstene har en naturlig utviklet beskyttelse mot kulde, og fortsetter sin vekst når temperaturen om dagen tillater det. Unike muligheter åpner seg til å utvide vekstsesongen til langt utpå høsten til tidlig vinter, eller overvintring og tidlig vår.  Det gir muligheter for «skuldersesonger» med mange fordeler som redusert næringstap fra jorda, større mangfold innen grønnsaker for forbruker, økt verdigrunnlag for dyrkere i en tid med ledig kapasitet og regionale muligheter for økt sysselsetting.

INAKTIV Sist oppdatert: 20.04.2020
Slutt: feb 2018
Start: jan 2016
Project image
Conservation and breeding potential of native fruits in the Czech Republic and Norway - NATFRUIT


Fruits are irreplaceable part of human diet with compounds beneficial for human health. Native fruits are even more important, since they represent germplasm for future, treasury of genes, a range of bioactive compounds, antioxidant capacity, metabolomic pattern and other traits desirable for breeding in the environment and climate changing and for healthy food.

INAKTIV Sist oppdatert: 18.11.2020
Slutt: apr 2017
Start: mai 2015