Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Utredning om norske overflatevannscenarier

Foto: Roger Holten
INAKTIV SIST OPPDATERT: 02.09.2021
Slutt: mars 2021
Start: feb 2020

Mattilsynet benytter i dag EU-modellen SWASH i sin vurdering av mulig overflateavrenning av plantevernmidler. Denne modellen er tidligere vurdert til å ikke være tilstrekkelig realistisk eller dekkende for norske forhold. Den norske overflatevannsmodellen WISPE ble utviklet i 2013 for å dekke norske forhold, men den er ikke vedlikeholdt.

Status Pågående
Start- og sluttdato 20.02.2020 - 31.03.2021
Prosjektleder Roger Holten
Prosjektansvarlig, NIBIO Marianne Stenrød
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi
Totalt budsjett 450000

Videreutvikle den norske modellen WISPE
Hovedmålet med prosjektet er å utrede videre utvikling og bruk av den norske modellen WISPE og sammenligne denne med EU-modellen SWASH for å avhjelpe Mattilsynets behov for en modell som på en akseptabel måte beskriver norske forhold når det gjelder overflateavrenning av plantevernmidler.

Inkludere deler av EU-modellen SWASH i den norske modellen WISPE
NIBIO vil også utrede muligheten for å inkludere deler av SWASH i en ny versjon av WISPE. Forventet resultat er en utredning som sier noe om status på WISPE og hva som kreves av ytterligere arbeid for å få et akseptabelt verktøy som de norske myndighetene og industrien kan benytte.

Målgruppe og formidling
Den viktigste målgruppen er Mattilsynet og plantevernindustrien som skal levere modellering i forbindelse med søknader om godkjenning av plantevernmidler til bruk i Norge. NIBIO skal formidle resultatet både til offentlige virksomheter og til næringen.