Hopp til hovedinnholdet

Sauens preferanse for liggeunderlag. Litteraturgjennomgang og valgforsøk mellom ulike typer golv til sau i innefôringsperioden

INAKTIV SIST OPPDATERT: 20.05.2022
Slutt: juni 2016
Start: juni 2015

Spaltegolv i hele bingearealet er svært vanlig i norske sauefjøs. Dette av hensyn til renhet og effektiv oppsamling av gjødsel. Spaltegulv er også tillatt i økologisk saueproduksjon, ved hjelp et særnorsk unntak fra EU’s økologiforordning. Om dette unntaket skulle falle bort, står mange sauebønder overfor utfordringer med tilrettelegging for tett golv på liggearealet, reinhold og praktiske løsninger som alternativ til spaltegolv, eller i tillegg til spaltegolv i sine sauefjøs. Dette prosjektet tar sikte på å gjennomføre en utredning av alternativer til spaltegulv i økologiske sauefjøs samt gjøre et preferanseforsøk der sauen selv får velge hvilke materialer i gulvet som den mener er best å ligge på, rett etter klipping.

Varmeledningsevne ulike gulvtyper.jpg
Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.06.2015 - 30.06.2016
Prosjektleder Grete H. M. Jørgensen
Samarbeidspartnere NMBU masterstudent
Totalt budsjett 200000
Finansieringskilde Regelverksutvalget for Økologisk produksjon

Prosjektet fant at sauene foretrakk å ligge på tette gulv framfor spaltegulv. Mellom de ulike spaltegulvsmaterialene var det imidlertid ingen klar forskjell. Varmeledningsevnen til de ulike gulvmaterialene er imidlertid ganske forskjellig, noe som kan forklare hvorfor nyklipte sauer kan foretrekke et liggeunderlag foran et annet. Litteraturstudiet og utredningen gir oversikt over forskning på dette området som er gjort fram til 2016 og valgforsøket på Tjøtta resulterte i en internasjonal vitenskapelig publikasjon i tidsskriftet Small Ruminant Research. Det ble utviklet en metode for måling av varmeledningsevne fra de ulike gulvmaterialene som vist på bildene under. Ta kontakt med prosjektleder for mer informasjon.

Test av varmeledningsevne.jpg

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Miljøet som dyret lever i er sentralt i dyrevelferdsbegrepet. Hvis sauen ikke takler miljøet vi tilbyr den, vil dette over tid få store konsekvenser for produksjon og dyrehelse. Derfor er det god økonomi å tilby sauen et godt husdyrmiljø. Formålet med denne utredningen var å fokusere på liggeunderlag til sau. Vi skulle oppsummere eksisterende forskningsresultater og ut fra dette vurdere ulike praktiske løsninger som kan være aktuelle for en bedre tilpasning til de internasjonale krav til økologisk saueproduksjon. Økologiforordningen sier at halvparten av totalarealet skal være tett liggeunderlag, ikke spaltegulv. Norge har per i dag et unntak fra dette kravet. I fremtiden kan det hende at dette unntaket faller bort. Litteraturgjennomgangen viste at fullspaltegulv på hele arealet er vanlig i norske sauefjøs og disse er gjerne av strekkmetall, tre, plast eller komposittmaterialer. Sau med full ull og fri tilgang til grovfôr takler temperaturer ned mot -40 °C i innendørs oppstalling. Ved klipping blir det gjerne bare 3-5 mm ull igjen og varmetapet til kalde omgivelser blir stort. Det er i hovedsak perioden rett etter klipping at sauen kan ha behov for tett liggeunderlag som stjeler mindre varme fra kroppen enn spaltegulvet. Nyfødte lam og syke dyr trenger også tett liggeunderlag som hindrer trekk og store varmetap. Praktiske tilpasninger finnes. Tette gulv anbefales ikke. Men forsøk har vist at en kan legge inn smale liggepaller av tre langs veggene, oppå et fullspaltegulv og hengsle disse opp i perioder der det ikke er behov for dem. Om liggepallene ikke er bredere enn 50 cm, har minst 5 % helning og strøs med sagflis vil de fungere greit uten et altfor stort merarbeid for bonden. Andre løsninger kan være gummimatter som legges inn ved behov, oppå spaltegulvet og som gjenbrukes år etter år. Ulike saueraser fordeler seg ulikt i landskapet. Den samme forskjellen i individualdistanse er også funnet hos ulike raser innendørs og en kan tilrettelegge for maksimal liggetid ved å tilby rikelig med liggeplasser langs veggene i bingen. Hver sau trenger antagelig minst 0,9 meter lengde og 50 cm bred liggepall. I tillegg ser en at større og tyngre raser velger å ligge lengre fra hverandre enn mindre foredlede raser med en sterk naturlig flokkingsadferd. Hvor vidt spaltegulv av materialer med lav varmeledningsevne fortsatt kan anbefales som eneste gulv i sauefjøs er ikke avklart. Det er heller ikke enkelt å definere hvor lang tid etter klipping sauen eventuelt kan ha behov for et tett liggeunderlag, da det ikke finnes forsøk som viser ullvekst på norske raser i et arktisk klima.