Divisjon for matproduksjon og samfunn

Grovfôrvekst - Tidleg gjødsling og hausting for meir og betre grovfôr

Bilde av forsøksfeltet tatt med drone Foto: Egil Furenes
Aktiv SIST OPPDATERT: 24.10.2022
Slutt: feb 2025
Start: feb 2022

Hovudmål er å evaluere effekten av tidlegare vårgjødsling og hausting av enga på gjødselutnytting, årsavling, fôrkvalitet og fôrkostnader i mjølkeproduksjon på storfe.

Åsmund og fersk NIR-prøve.jpg
Åsmund Mikalsen Kvifte tek ut planteprøver i tilvekstperioden før slått. Foto: Synnøve Rivedal
Merete med prøver i mjølkebeger.jpg
Merete Myromslien klipper planteprøver for NIR-analyse. Foto: Synnøve Rivedal
Start- og sluttdato 15.02.2022 - 14.02.2025
Prosjektleder Håvard Steinshamn
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Samarbeidspartnere Tine SA og Felleskjøpet Agri
Finansieringskilde Regionalt Forskingsfond Vestland og Landbruksråd Vestland

Grovfôrproduksjonen i Vestland må tilpassast ein lengre vekstsesong og optimalisere bruken av husdyr- og mineralgjødsel. Størst potensiale for å dra nytte av klimaendringane er tidleg i vekstsesongen.

GrovfôrVekst er eit treårig forskingsprosjekt med hovudfaktorane vårgjødsling ('tidleg' ved vekststart, og 'normal' om lag fire veker seinare) og førsteslått ('tidleg' og 'normal', med om lag ei veke forskjell ). 'Tidleg' og 'normal' andreslått vil bli hausta ved like mange døgngrader etter førsteslått, medan tredjeslåtten vil bli teken på same dato for dei to haustesystema. Vi vil teste effekten av tildelingstidspunkt av husdyr- og mineralgjødsel og slåttetidspunkt på tørrstoffavling, utnytting av næringsstoff, fôrkvalitet og lønnsemd.

Tidlegare gjødsling er venta å gi like stor 1. slått ved tidlegare utviklingssteg enn gjødsling og hausting på tradisjonelle tidspunkt. Tidlegare 1. slått kan auke fôrkvaliteten i både 1. slåtts- og årsavling i høve til normal 1. slått. Tredjeslåtten vert større ved tidlegare 1. slått, og ein ventar ei større årsavling med jamn kvalitet.

Nitrogen (N) i husdyrgjødsla er i hovudsak organisk bunde, og lenger tid frå første gjødsling til 3. slått kan gje betre N-utnytting. Tidleg vårgjødsling med fosfor (P) vil kunne auke opptaket av P i avlinga. Gjennom fôroptimering, skal vi teste korleis ulike fôrkvalitetar påverkar grovfôropptak, kraftfôrbehov og fôrkostnader i mjølkeproduksjon på storfe.

Feltforsøket blir etablert ved NIBIO Fureneset. Resultata skal formidlast til landbruksnæringa på markdagar, som videosnuttar, podkastar og på webinar. Det er planlagt artiklar i fagtidsskrift og ein vitskapleg artikkel.

Arbeidspakkar:

AP1: Effekt av tidleg vårgjødsling og slått på avling og utnytting av næringsstoff. Leiar: Åsmund Kvifte/NIBIO

Mål: Teste effekt av tidleg vårgjødsling og førsteslått på næringsstoffutnyttinga av gjødsla

AP2 Effekt av tidleg vårgjødsling og førsteslått på fôrkvalitet i dei ulike slåttane. Leiar: Håvard Steinshamn/NIBIO

Mål: Teste effekt av tidleg vårgjødsling og førsteslått på fôrkvaliteten i kvar slått og i samla årsavling og teste effekt av tidleg vårgjødsling og førsteslått på prisen av grovfôret

AP3 Formidling til næringa. Leiar: Lise Elvagjeng/NLR Vest

Mål: Formidle resultata av forsøka slik at næringa kan ta i bruk den best klimatilpassa praksisen for grovfôrdyrking i vår region

Publikasjoner i prosjektet