Hopp til hovedinnholdet

Noen foreløpige resultater

merka_elg

En foreløpig analyse av datamaterialet fra GPS-halsbånd og kameraer viser at en stor del av elgen trekker frem og tilbake mellom sommer- og vinterbeiter, og at mye av tiden går med til beiting og drøvtygging.

Arealbruk

Foreløpige resultater antyder om lag 60 % av individene kan klassifiseres som migrerende. Dette er individer som trekker mellom eksklusive vinter‐ og sommerområder på våren, og tilbake på høsten. Elgene som ble definerte som trekkdyr, trekker i 20‐25 km i luftlinje i gjennomsnitt mellom vinter‐ og sommerleveområdet. Variasjonen var fra om lag 8 til 80 km i luftlinje. Dette er moderate avstander sammenlignet med de mest ekstreme elgbestandene i Skandinavia, men det var likevel en betydelig variasjon.

Omtrent 30 % av dyrene har en stasjonær atferd og forblir i samme området hele året. Disse elgene bruker små arealer i løpet av året.

De resterende 10 % av dyrene har en mer flakkende arealbruk. Dette er individer som enda ikke etablert et fast bevegelsesmønster, men som vandrer mellom områder uten regelmessige mønstre i løpet av året.

Aktivitet

I tillegg til GPS‐enheten, så har tre elgkyr fått et HD kamera innbygd i halsbåndet. Målet var å studere nærmere elgens atferd og beitevaner i løpet av sommersesongen. Kameraene ble programmert til å filme en 20‐sekunderssekvens hver 3. time fra 1. mai til 15. september. Kvaliteten på filmsekvensene framstår som svært god. Det er godt mulig å registrere både elgens ulike aktiviteter (beiting, drøvtygging, hvilke, forflytning, etc) gjennom døgnet i løpet av vekstsesongen, og elgens valg av beiteplanter ned til funksjonelle grupper.

Foreløpige analyser av aktivitet viser at elgen bruker mellom 65-80 % av tiden til beiting og drøvtygging. Forholdet mellom beiting og drøvtygging endres i løpet av vår og sommer, hvor det er tygges mer drøv enn beites i mai, men drøvtyggingen minsker utover sommeren. Dette kan være et resultat av at det er mindre lett-fordøyelig mat tilgjengelig i mai enn senere. Kameraelgene bruke mindre enn 5 % av tiden til forflytning, noe som kan være overraskende når man ser distansene de tidvis forflytter seg.

Elg_i_finnmark.png
Alle GPS-posisjoner for elg merka i 2017 og 2018. Merkeplassene er indikert med gule sirkler
elg_tidsbruk.png
Andel av tiden brukt til beiting, drøvtygging, hvile, forflytninger og annen aktivitet fordelt etter måned. Data er hentet fra elgene som ble utstyrt med kamerahalsbånd.