Driftsteknikk og digitalisering

Avdelingen bedriver næringsrettet, anvendt forskning innom skoglige produksjonskjeder fra planten til industriporten. Formålet er å kunne være en partner til skogsektoren, policymakere og samtidig kunne konkurrere på det internasjonale forskningsmarkedet.

Vi forsker på:

  • Skogforvaltning og skogskjøtsel med fokus på skogtrærnes vekst og utvikling under ulik skogskjøtsel– fra etablering av bestanden, gjennom ungskogpleie, tynning og gjødsling og frem til foryngelseshogst.
  • Produktivitet og lønnsomhet for alle deler av verdikjedene basert på skogressurser. Vi arbeider også med maskin- og komponentutvikling for maskiner til skogbruket samt helserisiko og sikkerhet i industrielle arbeidsmiljøer.
  • Skogbruksplanlegging med spisskompetanse på beslutningsstøtteverktøy i skogforvaltningen.
  • Planlegging av infrastruktur og operativ virksomhet, med hovedvekt på veier, samt skogsdrifter, transportløsninger og logistikk fra skog til sluttbruker.
  • Innom avdelingen ligger også ansvaret for vedlikehold og revisjon av NIBIOs unike serie av langsiktige feltforsøk i skog. NIBIOs langsiktige feltforsøk i skog tilbyr forskere lange tidsserier med verdifull kunnskap om virkningen på skog av ulike typer skogbehandling.
  • Tillempninger av ny teknologi i skogsbruket såsom robotikk, sensorteknologi og artifisiell intelligens.

Målet er at forskningen vår bidrar til økt lønnsomhet for produkter og tjenester fra skogen. Med kompetanse innen flere fagområder er helhetlige løsninger vår styrke. Vår forskning skal bedre vilkårene for innovasjon, nyskapning og utnytting av skog- og utmarksressurser.
  

Skogteknikk_DAL-20170627-110419.jpg
Foto: Lars Sandved Dalen/NIBIO