Biomangfold i skog

Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer. Dette mangfoldet deler vi gjerne inn i tre nivåer.

De tre nivåene er:

  1. Genetisk mangfold ‒ den genetiske variasjonen innenfor en art.
  2. Artsmangfold ‒ variasjonen av arter som finns innenfor et område.
  3. Mangfold av økosystemer ‒ variasjonen av livsmiljøer og naturtyper innenfor et landskap.

I dag kjenner vi til ca. 27.000 arter som lever i norsk skog, men vi antar at det virkelige antallet kan være opp mot 50.000 arter. Av disse er 1330 vurdert som truet i den norske rødlista for arter.

En av hovedoppgavene våre er å bidra med faktagrunnlag angående miljøtilstanden i norsk skog.

Sentrale forskningstemaer i avdelingen er:

  • Bevaringsbiologi og fylogenetikk
  • Miljøregistrering i skog (MiS)
  • Truete arter og naturtyper
  • Skoghistorie

 

BioMangfold-Skog_Bilde-1-cropped.jpg
Foto: Jørund Rolstad