Biogeokjemi og jordkvalitet

Avdeling jordkvalitet og klima arbeider mot innovative løsninger for å støtte jordas funksjoner for trygg matproduksjon, redusert påvirkning fra miljøgifter, høyt biologisk mangfold, økt karbonbinding og reduserte klimagassutslipp.

Avdelingens fagområder:
 
 • Stabilitet og omdanning av organisk materiale
 • Økosystemfunksjoner av organisk materiale i jord
 • Terrestrisk karbondynamikk i endret klima (biogeokjemi)
 • Biokull for karbonlagring og jordforbedring
 • Utslipp av klimagasser og effekter av klimaendringer på jordsmonnet
 • Beregningsverktøy for klimagassutslipp i landbruket
 • Jordforurensning: tilgjengelighet, skjebne og omdanning av miljøgifter
 • Transport, opptak og akkumulering av miljøgifter i planter og jordfauna
 • Økotoksikologi
 • Miljøteknologi: Prosesser for fjerning av organiske miljøgifter og bioremediering
 • Nano-materialer i miljøet
 • Biodiversitet og funksjon i jord: mikroorganismer, rhizobium, mykorrhiza, makrofauna
 
Jordkvalitet-Klima-dsc04099-jordkvalitet-og-klima.jpg
Forsker Adam O'Toole i aktivitet. Foto: Daniel Rasse.