Soppsjukdommer i skog-, jord- og hagebruk

Avdeling soppsjukdommer i skog-, jord- og hagebruk arbeider hovedsakelig med diagnostisering, rådgiving/tiltak, overvåking og kartlegging knyttet til skader i skog-, jord- og hagebruk, og utgjør den største samlede kompetansen innen sopp og oomyceter på planter i Norge.

Avdelingen har et nasjonalt FoU-ansvar for soppsjukdommer innen alle jord- og hagebrukskulturer og er tillagt ansvaret for LandbruksMeteorologisk Tjeneste (LMT) og Varsling Innen PlanteSkadegjørere (VIPS) og leder det nasjonale overvåkingsprogrammet for skogskader (OPS). De fleste medarbeidere har kontorsted Ås, men avdelingen har også medarbeidere med kontorplass i Ullensvang og i Steinkjer.

Sentrale tema og oppgaver er:

  • Diagnostikk av sopp og oomyceter
  • Biologi og epidemiologi til sopp og oomyceter
  • Forsvarsmekanismer hos planter mot soppskadegjørere
  • Spredning, infeksjonsbiologi, populasjonsgenetikk, virulens og molekylær diagnostikk av sopper og soppsjukdommer
  • Effekt av skadelige biotiske og abiotiske påvirkninger i skog, jord og hagebruk (eksempelvis klimaendringer og invaderende sopper og oomyceter)
  • Mykotoksiner
  • Fungicidresistens
  • Integrert plantevern (IPV)
  • Agronomisk utprøving av kjemiske og biologiske plantevernmidler
  • Forvaltningsoppgaver for det offentlige innen overvåking, diagnostisering og identifisering av planteskader og introduserte arter

Våre metoder omfatter visuell analyse, avansert mikroskopi, måling av økofysiologiske prosesser, kjemiske analyser og molekylærbiologiske metoder.


Avdelingen har et bredt internasjonalt samarbeid