Høringsuttalelser fra 2023

NIBIO er høringsinstans i forbindelse med utarbeidelse av regelverk, retningslinjer o.l. Her finner du høringsuttalelsene som NIBIO leverte i 2023.

Innspill til NOU 2023:23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

Sendt til nærings- og fiskeridepartementet 30.12.2023

0.145 MB pdf

Innspill til forskrift for tilskuddsmidler forvaltet av Barentssekretariatet

Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet 18.12.2023

0.177 MB pdf

Innspill til Veileder for klimagassberegninger i infrastrukturprosjekter

Sendt til Bane Nor, Nye veier og Statens vegvesen 29.11.2023

0.286 MB pdf

Oppfølging av Nasjonal dialog om bærekraft i det norske matsystemet

Sendt til Landbruks- og matdepartementet 14.11.2023

0.204 MB pdf

Innspill til ny forsknings- og innovasjonssatsing på fremtidens databehandling: Kunstig intelligens, digital sikkerhet og samfunnskonsekvenser av teknologiutviklingen

Sendt til Norges forskningsråd 09.11.2023

0.229 MB pdf

Innspill til stortingsmelding om flom og skred

Sendt til Olje- og energidepartementet 3.11.2023

0.172 MB pdf

Innspill til hvordan selvforsyningsgraden kan økes

Sendt til Landbruks- og matdepartementet 19.10.2023

0.255 MB pdf

Innspill til konseptskisse for SOS Skagerrak

Sendt ti Statsforvalteren i Agder 20.10.2023

0.174 MB pdf

Høringsuttalelse til NOU 2023: 17; Nå er det alvor - Totalberedskapskommisjonen

Sendt til justis- og beredskapsdepartementet 16.10.2023

0.18 MB pdf

Innspill til Rundebord for akademisk samarbeid med Kina

Sendt til Kunnskapsdepartementet 09.10.2023

0.171 MB pdf

Innspill til overordnede politikkområder for villrein

Sendt til Klima- og miljødepartementet 27.09.2023

0.171 MB pdf

Innspill til stortingsmeldingen om dyrevelferd

Sendt til Landbruks- og matdepartementet 15.09.2023

0.208 MB pdf

Innspill til samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr - målformuleringer

Sendt til Forskningsrådet 08.09.2023

0.271 MB pdf

Innspill til regjeringens arbeid med å øke FoU i næringslivet

Sendt til Kunnskapsdepartementet 01.09.2023

0.164 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets rolle og funksjon i det norske forskningssystemet

Sendt til Kunnskapsdepartementet 01.09.2023

0.156 MB pdf

Innspill til samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr - Nord-Norge

Sendt til Forskningsrådet 28.08.2023

0.258 MB pdf

Innspill til samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr - overordnet

Sendt til Forskningsrådet 24.08.2023

0.269 MB pdf

Innspill til nytt EU direktiv om overvåkning av jord og resiliens

Sendt til Miljørektoratet 18.08.2023

0.24 MB pdf

Innspill til Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

Sendt til NENT - Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 15.08.2023

0.309 MB pdf

Innspill til bestilling av risikovurdering om bruk av avløpsslam som gjødselvare

Sendt til Mattilsynet 03.07.2023

0.14 MB pdf

Innspill til rammeavtale for klima- og miljøkunnskap

Sendt til Klima- og miljødepartementet 12.06.2023

0.225 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til utkast for hovedrapporten Nordic Nutrition Recommendations 2023 - Integrating environmental aspects.

Sendt til Helsedirektoratet 26.05.2023

0.239 MB pdf

Innspill til stortingsmelding om villrein

Send til Klima- og miljødepartementet 15.05.2023

0.159 MB pdf

Innspill til Regional plan for klimaomstilling i Troms

Sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune 12.04.2023

0.297 MB pdf

Innspill til Regional plan for klimaomstilling i Finnmark

Sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune 12.04.2023

0.301 MB pdf

Innspill til revisjon av Håndbok M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø

Sendt til Miljødirektoratet 10.04.2023

0.197 MB pdf

Høringssvar fra NIBIO: Nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid

Sendt til Norges forskningsråd 04.04.2023

0.171 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til «paper 3»

Sendt til Helsedirektoratet 23.03.2023

0.156 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til «paper 4»

Sendt til Helsedirektoratet 23.03.2023

0.177 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til «paper 5»

Sendt til Helsedirektoratet 23.03.2023

0.181 MB pdf

Innspill til høring om endringer i fiskeregler for Tanavassdraget i 2023

Sendt til Klima- og miljødepartementet 23.03.22023

0.156 MB pdf

Høringsinnspill til Naturrisikoutvalget

Sendt til Naturrisikoutvalget 23.03.2023

0.148 MB pdf

Høringsuttalelse - Sem solkraftverk

Sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat 20.03.2023

0.26 MB pdf

Innspill til Regional plan for klima, energi og miljø

Sendt til Innlandet fylkeskommune 10.03.2023

0.166 MB pdf

Innspill til Forslag til nye normverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn

Send til Miljødirektoratet 20.02.2023

0.216 MB pdf

Innspill om tiltak og virkemidler for å opprettholde og forbedre økologisk tilstand i skog

Sendt til Miljødirektoratet 31.01.2023

0.12 MB pdf

Høringssvar fra NIBIO vedrørende «Endring i forskrift om plantevernmidler»

Sendt til Mattilsynet 18.01.2023

0.194 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til «paper 2»

Sendt til Helsedirektoratet 16.01.2023

0.307 MB pdf

Høringsinnspill fra NIBIO- Tilskuddsforskrift – Mabit

Sendt til kommunal- og distriktsdepartementet 16.01.2023

0.168 MB pdf

Innspill til Forskningsstrategi 2023-2024 Stavanger kommune

Sendt til Stavanger kommune 10.01.2022

0.13 MB pdf

Høring - forslag til nasjonalt statistikkprogram 2024-2027

Sendt til Finansdepartementet 05.01.2023

0.196 MB pdf