Høringsuttalelser

NIBIO er høringsinstans i forbindelse med utarbeidelse av regelverk, retningslinjer o.l. NIBIOs høringsuttalelser legges fortløpende ut på denne siden.

Høringsinnspill fra NIBIO til «Høring - forslag til endringer i eksportkontrollforskriften»

28.06.2022

0.06 MB pdf

Høringsinnspill fra NIBIO til NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet

24.06.2022

0.196 MB pdf

Innspill til høringsforslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard

Sendt inn 09.06.2022

0.13 MB pdf

Innspill til Landbruks- og matdepartementet - Utredning om Bionova

Sendt inn 30.03.2022

0.155 MB pdf

Høringssvar til Landbruksdirektoratet fra NIBIO - Forslag til endring av ‘Forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker’

Sendt inn 10.03.2022

0.444 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Landbasert mat, miljø og bioressurser

Sendt inn 18.02.2022

0.505 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Helse

Sendt inn 18.02.2022

0.421 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Velferd, kultur og samfunn

Sendt inn 18.02.2022

0.171 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Utdanning og kompetanse

Sendt inn 18.02.2022

0.194 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Muliggjørende teknologier

Sendt inn 18.02.2022

0.27 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Klima og polar

Sendt inn 18.02.2022

0.35 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Hav

Sendt inn 18.02.2022

0.219 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Global utvikling og internasjonale relasjoner

Sendt inn 18.02.2022

0.347 MB pdf

Innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Demokrati, styring og fornyelse

Sendt inn 18.02.2022

0.274 MB pdf

Høringssvar: Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler – grenseverdier for kadmium’

18.10.2021

0.17 MB pdf

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023-2032) – Innspill fra NIBIO

10.09.2021

0.176 MB pdf

Høringsinnspill: Strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet

10.02.2021

0.135 MB pdf

Statlige tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern

Felles høringssvar fra Ruralis, Veterinærinstituttet og NIBIO. 10.11.2020

0.324 MB pdf

Høringsuttalselse: Forskrift ny statistikklov

05.11.2020

0.643 MB pdf

Klimakur 2030: Høringsuttalelse fra NIBIO

30.04.2020

0.267 MB pdf

Faggrunnlag urbant landbruk – innspill fra NIBIO

31.03.2020

0.19 MB pdf

NIBIO uttalelse til NOU2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi

Kontaktperson Arne Bardalen. 18. mars 2019.

0.297 MB pdf

Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

Kontaktperson Arne Bardalen

0.066 MB pdf

KONTAKTPERSON