Hopp til hovedinnholdet

Vil skape grønt biometan fra CO2

enda mer feng ved reaktor

NIBIO-forsker Lu Feng ved biogassreaktorene som nå produserer 98,5 prosent rent biometan. Nå er det behov for å oppskalere. Foto: John Olav Oldertrøen 

Biogass består normalt av 50 til 70 prosent metan. Ved hjelp av bioreaktorer har forskere nå konvertert hydrogen fra grønn energi og karbondioksid til 98,5 prosent rent biometan. Denne gassen kan konkurrere med naturgass på kvalitet.

Biogass produseres i dag av organisk avfall og rester. Gassen brukes til strøm, oppvarming og som drivstoff. Verdikjedene for biogassproduksjon og bruk er under utvikling i Norge, og mengden avfall som blir behandlet ved slike anlegg vokser kraftig.

I motsetning til naturgass er biometan produsert av sirkulære råvarer og ikke fossile energikilder.

– Verdens produksjon av biogass må seksdobles om vi skal nå ambisjonsnivået om fornybar energi uten CO2-utslipp innen 2050. Ukraina-krigen og konsekvensene for gasstilførelsen til Europa gjør ikke situasjonen mindre prekær, forteller NIBIO-forsker Lu Feng.

Biogassreaktorrekke.jpg
NMBU og NIBIO samarbeider om å drive et biogasslaboratorium på Vollebekk i Ås. Laboratoriet tester ut ulike blandinger av avfall , for å se hvordan de egner seg som råvare til produksjon av biogass. Forskerne ser også på hvordan forbehandlingen og prosessen kan gjøres bedre. Biogasslaboratoriet er tett integrert i mange av forskningsaktivitetene på Ås, for eksempel knyttet til gjødsling og jordkvalitet, miljø og klima, organisk avfall og mattrygghet. Foto: John Olav Oldertrøen

Konkurrent til naturgass

I biogasslaboratoriet til NIBIO og NMBU forskes det på hvordan man kan utvinne mest mulig biogass fra organisk avfall. Dette skjer i et lukket, biologisk system som kan utnytte utslippsfri elektrisk energi for å produsere biometan.

Lu Feng arbeider med å optimalisere kapasiteten til biogassreaktorene.

– Når metaninnholdet fra gassen har nådd et så høyt nivå som 98,5 prosent vil den kunne konkurrere med naturgass på kvalitet. Det er et viktig steg videre i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn, forteller Feng.

I biogasslaboratoriet henter forskerne gass fra bioreaktorer hvor et eget samfunn av mikroorganismer bryter ned organisk materiale. I stedet for å bruke organisk karbon omdannes gasser som karbondikosid (CO2) til metan (CH4).

– Ved å tilføre hydrogen og finne de mest optimale forholdene, klarer nå bioreaktoren vår å omdanne hydrogen (H2) og CO2 til 98,5 prosent rent metan. CO2 kan komme fra ulike CO2-kilder, og hydrogenet som tilføres kan komme fra elektrolyse av vann, da med tilførsel av fornybar energi. I løpet av prosessen vil den tilførte gassen (CO2) bli omtrent fullstendig konsumert og omdannet, forteller NIBIO-forskeren.

 

Oppskalering krever samarbeid

Forskerne er klare for å prøve ut teknologien for produksjon av miljøvennlig energi i en større skala.

– Vi ønsker å oppskalere og bringe denne teknologien ut til industrien, men da må vi først finne samarbeidspartnere. I prosjektet vårt er det ikke rom for å gjøre dette alene, og målet vårt har vært å optimalisere produksjonen av biometan. Vi har nå nådd svært gode resultater i forsøksreaktorene våre, avslutter Feng.

Les mer om biogasslaboratoriet
BIOGASS

Biogass dannes når organisk materiale, som gjødsel, matavfall, planterester, avløpsvann og annet, brytes ned av mikroorganismer i oksygenfritt miljø. Biogass består i hovedsak av metan. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenningen som CO2-nøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet.

Biogass kan utnyttes til å produsere strøm, varme og drivstoff. De viktigste råstoffene (substratene) for biogassproduksjon er:

  • våtorganisk avfall 
  • avløpsslam
  • fiskeslam
  • husdyrgjødsel
  • annet organisk materiale

Kilde: Miljødirektoratet

Bioreaktor

En bioreaktor er en teknisk innretning utformet med sikte på å skape et gunstig miljø for biologisk aktivitet, særlig med tanke på nedbrytning av biologisk avfall og produksjon av energirik biogass.

Bioreaktorer har ofte form som en sylindrisk beholder i rustfritt stål. Konstruksjonen og miljøet er utformet slik at viktige mikroorganismer får optimale betingelser til å gjøre sin ønskede funksjon. Dette er en svært komplisert oppgave og krever en nøye overvåking og styring av temperatur, kjemisk sammensetning, pH-verdi m.m.

Kilde: www.snl.no

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.