Hopp til hovedinnholdet

Ny moderne overvåkingsstasjon for vannmiljø i Trøndelag

ef-20010824-135946 (1)

JOVA-programmet (Program for jord- og vannovervåking i landbruket) ser på sammenhengen mellom hva bonden dyrker og gjør på jorda, nedbør, vannføring for å forstå sammenhengen mellom bondens aktiviteter, vær og vannkvalitet. Dette bildet er fra Skuterudfeltet utenfor Ås. Foto: Erling Fløistad.

Siden 1992 har forskere i NIBIO fulgt med på hvordan jordbruket påvirker vannkvaliteten under vekslende værforhold. Nå får programmet en ny og topp moderne målestasjon i Trøndelag.

I vassdrag fra Bodø i nord til Grimstad i sør, på Vestlandet og Østlandet, ligger det målestasjoner som er en del av NIBIO sitt langsiktige program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA-programmet).

- Vi måler konsentrasjoner av næringsstoffer, partikler og plantevernmidler, fordi vi er interessert i effekten jordbruksdrift har på vannmiljøet. Når vi har informasjon om nedbør, vannføring, og hva bonden dyrker og gjør på jorda, kan vi forstå sammenhengen mellom bondens aktiviteter, vær og vannkvalitet, forklarer forsker Marit Hauken i NIBIO.

JOVA-programmet gir for eksempel kunnskap om hvor mye næringsstoffer som tapes fra jorda, og i hvilken grad plantevernmidler havner i vann og vassdrag. Kunnskapen er viktig for myndigheter, kunnskapsmiljøer, vannforvaltning og landbruket. Data fra JOVA kan blant annet brukes til å gjøre landbruket mer miljøvennlig og tilpasningsdyktig i et endret klima.

ef-20081115-121143 (1)
JOVA-forskerne spør bonden om jordbrukspraksis, og gjør målinger på jordet og i tilgrensende vannkilder. De ser blant annet på hvor mye av gjødsla og plantevernmidlene som renner av jordet og havner i vannet, og hvordan det påvirker det miljøet og vannkvaliteten. Foto: Erling Fløistad.

Tar i bruk topp moderne overvåkingsutstyr i Trøndelag

Per i dag har JOVA elleve målestasjoner. Snart blir det tolv når programmet får en ny topp moderne målestasjon i Trøndelag.

- Den nye målestasjonen har utstyr for kontinuerlig måling av for eksempel nitrogen, fosfor og turbiditet – det vil si hvor grumsete vannet er. Dette gir mer detaljert informasjon sammenlignet med utstyret på de gamle målestasjonene, hvor det samles opp vannprøver som hentes hver 14. dag for deretter å sendes til et analyselaboratorium. På den nye målestasjonen ønsker vi å prøve ut noe av det mest moderne utstyret som er tilgjengelig. Hvis vi får det til å fungere, vil vi nok ønske å ta i bruk utstyret på flere av stasjonene våre.

Den tolvte JOVA-stasjonen inngår som en del av oppbyggingen av NIBIOs nye forskningsstasjon i Steinkjer. Stasjonen får også tilført en ny forskerstilling som blant annet skal jobbe med JOVA-programmet.

- Det som er spesielt i denne delen av landet er kombinasjonen av husdyr og korn. Det nye JOVA-feltet vil gi oss en unik mulighet til å undersøke hvordan denne driftsformen påvirker jordkvaliteten i tillegg til vannkvaliteten, sier Hauken.

 

Måler der alt vannet fra et jordbruksområde samler seg

- Et overvåkingsfelt er det samme som et nedbørfelt, og det er definert av høyden i terrenget. Vi vet at vannoverskuddet etter all nedbør innen dette feltet renner ut på et punkt. Det er der målestasjonen er plassert.

Målestasjonene har instrumenter som måler vannhøyde (brukes til å beregne vannføring) og utstyr for måling av vannkvalitet. Det er også værstasjoner på de fleste målestasjonene, slik at forskerne kan vurdere den målte avrenningen og opplysninger fra bøndene opp mot værdata.

Bøndene som driver jorda innenfor nedbørfeltet deltar i overvåkingen, og svarer på mange spørsmål om hvordan de driver jorda. For eksempel: Når gjødsler de, hva gjødsler de med, når og hvordan gjør de jordarbeiding, og bruker de plantevernmidler, i så fall hvilke?

Forskerne gjør også målinger på jordene i overvåkingsfeltene.

- I Trøndelag ønsker vi oss et større fokus på jord, forteller Hauken. Vi vil gjerne vite status for blant annet fosfor, nitrogen, karboninnhold, tungmetaller og plantevernmidler. I tillegg ønsker vi oss bedre analyser av grasavling og husdyrgjødsel. Kanskje kan vi bruke satellittbilder til å kartlegge plantevekst. Det vil gi oss et godt grunnlag for å beregne næringsbalanser og hvor mye av det tilførte nitrogenet som tapes i form av lystgass - en klimagass som jordbruket trenger å få best mulig kontroll på.

 

Ny målestasjon vil gi nyttig kunnskap om miljøeffekter av trøndersk jordbruk

Hauken forteller at NIBIO allerede har en målestasjon i Trøndelag. Den ligger på Hotran i Levanger kommune. I dette store nedbørfeltet er det imidlertid mange bønder, og det har ikke vært praktisk mulig å samle inn detaljerte opplysninger om jordbruksdriften.

- Den nye målestasjonen vil bli plassert i et mye mindre nedbørfelt, slik at det blir overkommelig å innhente opplysninger fra gårdbrukerne i området. Da får vi et mye bedre grunnlagsmateriale å bygge på når vi skal foreta analyser om sammenhengen mellom jordbruksdrift, vær- og vannkvalitet.

Det er foreløpig ikke avklart hvor i Trøndelag den nye målestasjonen blir lokalisert.

14.jpg
Vil du arbeide med vannovervåking i Trøndelag?

Vi søker en person med kompetanse innen agronomi, jord og vannmiljø som kan være med å utvikle NIBIOs forskning og kunnskapsutvikling for å minke miljøbelastninger fra landbruket. 

NIBIO bygger opp en tung landbruksfaglig tilstedeværelse i Midt-Norge, på område som er viktige for Trøndelag. Vi skal bygge et team av dyktige og engasjerte forskere, og lyser ut tilsammen 8 spennende stillinger i Steinkjer. Bli med på å utvikle et sterkt bioøkonomisk fagmiljø i Steinkjer, i et spennende kompetansemiljø i den nye Innovasjonscampusen!

Flere ledige stilllinger ved NIBIO Steinkjer
JOVA-programmet

JOVA-programmet (Program for jord- og vannovervåking i landbruket) er et nasjonalt overvåkingsprogram som ble startet i 1992 med det formål å dokumentere effekter av jordbrukspraksis og tiltak på avrenning og vannkvalitet. Totalt 11 nedbørfelt inngår nå i JOVA-programmet, alle med kontinuerlig registrering av vannføring og prøvetaking for analyser av næringsstoffer og partikler. Plantevernmidler overvåkes gjennom vekstsesongen i seks av nedbørfeltene. De overvåkede nedbørfeltene representerer de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis.

JOVA-programmet
DSC_0006_cropped.jpg
JOVA-målehytta i Hotran feltet i Trøndelag. Snart får Trøndelag en ny målestasjon som vil gi et bedre grunnlagsmateriale for å analysere sammenhengen mellom jordbruksdrift, vær- og vannkvalitet. Foto: Leif Inge Paulsen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.