Hopp til hovedinnholdet

Lavt innhold av plantevernmidler i mat

20040519ef0013.jpg

Foto: Erling Fløistad.

På oppdrag fra Mattilsynet gjennomfører NIBIO hvert år analyser av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2016 ble 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer analysert for rester av 380 ulike kjemiske stoff.

I følge Mattilsynet viser tallene fra overvåkingen i 2016 at nivået av plantevernmidler i mat er generelt lavt og det er påvist få overskridelser. Dette tilsier at maten er trygg å spise med de målte nivåene av plantevernmidler.

Det har imidlertid vært en økning av antall overskridelser fra 2015 til 2016. Mattilsynet mener derfor at det er viktig å følge utviklingen av rester av plantevernmidler i mat.

 

Prøveuttak

I 2016 omfattet prøvene 111 ulike vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, animalske produkter, korn/ris og andre næringsmidler fra 57 forskjellige land. Av de 1326 prøvene var 68 % importerte og 32 % norskproduserte næringsmidler.

Prøver av importerte næringsmidler ble hovedsakelig tatt ut hos import- og engrosleddet, men også hos detaljister (torg- og butikksalg). Prøveuttaket av norske vegetabiler var konsentrert til geografiske områder med betydelig lokal produksjon og omsetning. Norske og importerte produkter ble tatt ut på lager, ved pakkerier og hos detaljhandel

NIBIO Divisjon for Bioteknologi og plantehelse, Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi, er ansvarlig for analyser av prøvene. NIBIO veileder og koordinerer prøveuttaket, analyserer prøvene og utarbeider uttaksplaner og rapporter i samarbeid med Mattilsynet. På laboratoriet i NIBIO er prøvene analysert for 348 forskjellige plantevernmidler og nedbrytningsprodukter av plantevernmidler. I tillegg brukes 10 ulike spesialmetoder på et utvalg av prøvene. I spesialmetodene søkes det etter kun ett eller noen få plantevernmidler, totalt 32 stoff.

 

Valg av stoff

Stoffene det søkes etter er valgt etter om de inngår i EU sitt overvåkingsprogram, hvor mye de anvendes, giftighet og om de er påvist ved tilsvarende undersøkelser i andre land. Utvidelse og tilpasning av søkeprogrammet er en kontinuerlig prosess. Dette er påkrevd for å ha en effektiv overvåking av nye stoffer. Samtidig må søkeprogrammet dekke tidligere brukte stoffer, da disse kan finnes i miljøet eller fortsatt kan bli brukt i deler av verden hvor det importeres næringsmidler fra. Søkeprogrammet er øket med 14 stoffer fra 2015 til 2016.

 

Ny spesialmetode i 2016

Spesialmetoden for klorat og perklorat er ny i 2016 og det er avdekket mange overskridelser med denne metoden. Klorat er et ulovlig plantevernmiddel. Samtidig dannes klorat når vann er behandlet med klor, som er en lovlig kjemikalie for behandling av vann. European Food Safety Authority etterspør data for klorat og EU ønsker mer kunnskap om klorat i mat. Det ble derfor gjennomført et prosjekt i 2016, hvor 100 prøver ble analysert for klorat. Det ble påvist overskridelser i 27 % av prøvene. Det ble ikke påvist bruk av klorat som plantevernmiddel. Mattilsynet gjorde helserisikovurdering av alle disse og det ble ikke påvist helsefare ved de målte nivåene. Hanne Marit Gran i Mattilsynet forteller at de vil følge opp med ytterligere analyser for klorat i 2017.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.