Hopp til hovedinnholdet

Fra levende til frossen genbank for høns?

IMG_9547

Torbjørn Tangen og Henrik Sulkers med hane av rasen Norbrid8. Rasen ble brukt til produksjon av brune egg i Norge fram til 1995. Foto: Nina Sæther.

Fram til nå har de norske fjørferasene vært sikret i en genbank med levende dyr. Dette er den beste måten å bevare hønserasene på; blant annet fordi man tar vare på både høner og haner. Et lager med frossen sæd kan imidlertid være et viktig supplement for å sikre det levende genmaterialet.

Det finnes genbanker med frossen sæd fra de mange av de norske husdyrrasene våre: okser, værer, bukker og hunder, men så langt ikke fra haner. Årsaken er rett og slett at det ikke har vært kompetanse på nedfrysing av hanesæd i Norge. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg. I disse dager læres norsk personell opp i kunsten å fryse hanesæd. Ja, for det er en kunst. Hanesæd har nemlig noen særtrekk som gjør at det må spesialkompetanse til for at sæden ikke skal dø under nedfrysingen.


Ekspertise fra Nederland

- I Nederland har de ikke noen levende genbank for verpehøns, forteller leder Nina Sæther ved Norsk genressurssenter. For å kunne sikre de nasjonale hønserasene bedre, utviklet den nederlandske genbanken for husdyrgenetiske ressurser i 2003 en metode for å fryse ned hanesæd. De nederlandske forskerne lyktes i sitt arbeid og deler i dag gjerne sin kunnskap med andre.

- Vi inviterte derfor Henrik Sulkers, lederen for den nederlandske genbanken for husdyrgenetiske ressurser, til Norge for å lære oss hvordan vi skal behandle hanesæden for at den skal tåle både nedfrysing og opptining uten å bli ødelagt.

Her i Norge er det Ellen og Bjørn Erik Frislie, seminpersonalet i Norsk Sau og Geit (NSG), som har påtatt seg oppgaven å bli de nye spesialistene på nedfrysing av hanesæd. Etter noen dagers opplæring tidlig i februar, sitter nå metoden som den skal. Ellen er allerede i full gang med å fryse ned sæd fra 60 haner som er tatt ut til å være med i pilotprosjektet.

Torbjørn og Henk med en hane under armen
Henk Sulkers viser Torbjørn Tangen hvordan de tapper sæd fra haner i Nederland. Foto: Nina Sæther.

Nederlandsk ekspertise lærte noe nytt

- Personalet ved Genbanken for fjørfe på Hvam har lang og solid erfaring med å inseminere hønene med fersk sæd, forteller Sæther. Dette var vanlig praksis fram til år 2000 da genbanken fikk nye bur der høner og haner går sammen i små grupper, slik at hanene parer hønene naturlig.

- Når man nå skulle fryse ned hanesæd ble det igjen behov for å få ut fersk sæd fra hanene. Det trengs egne grep for at dette skal bli vellykket. Da Henk Sulkers, den nederlandske eksperten, så hvor effektivt personalet på Hvam fikk ut sæd fra hanene ble han imponert og ba om å få lære teknikken. Etter litt instruksjon og prøving var metoden innlært og Henkers var veldig fornøyd med å kunne ta med seg ny kunnskap hjem til den nederlandske genbanken for husdyrgenetiske ressurser.

 

Testing av den nye nedfrysingsmetoden

Når sæd fra alle de 60 hanene som er med i prosjektet er frosset ned på flytende nitrogen, skal den tines igjen og brukes til å inseminere nesten 300 av hønene som står på Genbanken. Deretter skal det samles og ruges fram 1000 egg fra disse.

- Den endelige dommen på hvor vellykka prosjektet har vært, vil komme når vi får vite hvor mange av disse 1000 eggene som er befruktet, forteller Sæther. Håpet er at godt over 80 % av eggene er befruktet og svaret håper vi å ha før påske.

hanesæd i flytende nitrogen_cropped.jpg
Strå med hanesæd plassert i flytende nitrogen. Foto: Nina Sæther.

Levende genbank siden 1974

Genbanken for fjørfe har holdt til på Hvam siden 1974. I dag har den elleve forskjellige hønseraser. Fram til 1995 tok genbanken sikkerhetskopi av alle linjene som ble brukt i det kommersielle avlsarbeidet på verpehøns og slaktekylling i Norge. Da dette avlsarbeidet ble lagt ned i 1995, fikk genbanken en kanskje enda viktigere oppgave med å sikre at de norskutviklede og kommersielle hønselinjene ikke gikk tapt for ettertiden. I mer enn 20 år har Hvam hatt ansvaret for genbanken og sørget for at en ny generasjon med levende dyr blir klekket ut hvert år. Det er nylig gjort beregninger som viser at hønserasene på Hvam, til tross for relativt små populasjoner av alle rasene, har god genetisk variasjon og liten grad av innavl.
 

Stort salg av kyllinger fra genbanken

Genbanken har gjennom sin lange historie opparbeidet seg et stort kundenettverk. Genbanken selger kyllinger og unghøns til hobbyfjørfemiljøet og noen småskala eggprodusenter over hele landet. Ved å kjøpe dyr fra Genbanken er kjøperne garantert rasereine dyr som er testet for sjukdommer. Genbanken har et tett samarbeid med Mattilsynet og gjennomfører et strengt overvåkingsprogram for sjukdom der blodprøver og møkkprøver testes flere ganger i året.

Sæduttak-spruten står- M og T
Det skal en spesiell teknikk til for å få lurt ut de edle dråpene med sæd fra en hane. Mette og Torbjørn er mestere i teknikken. Foto: Nina Sæther.

Egg og kyllingkjøtt fra internasjonale avlsfirma

Siden 1995 har dyrematerialet til alle egg og alt kyllingkjøtt som selges i Norge vært levert til norske fjørfeprodusenter fra internasjonale avlsfirma. Foreldre- eller besteforeldredyra importeres som rugeegg. Deretter oppformeres stammene her i Norge slik at dyra som produserer eggene og kyllingkjøttet er klekt her. Men fuglene stammer altså fra avlsfirma som leverer slike rugeegg til hele verden.
 

Skal de norske hønserasene bevares frosne på boks eller levende i bur?

- Se, det er det store spørsmålet, forteller Sæther. Det er kostbart å holde en levende genbank, men samtidig er det den eneste måten å bevare arvemateriale fra både høner og haner. Dersom noe skulle skje med levende dyr i genbanken, det være seg brann eller sjukdomsutbrudd, vil imidlertid frossen sæd kunne være en viktig sikring. Salg av friske kyllinger til hobbyfjørfemiljøet er også en viktig oppgave til genbanken i dag. Dette er en oppgave en genbank med frossen sæd ikke vil kunne utføre.

sædstrå med hanesæd2_cropped.jpg
Strå med hanesæd. Foto: Nina Sæther.

Hva er verdien av genmaterialet i den norske genbanken for fjørfe?

En stort vitenskapelig studie på genetisk diversitet hos verpehøns har vist at de internasjonale kommersielle fjørfelinjene har opptil 50 % lavere genetisk diversitet enn rød bankivahøne (Gallus gallus) – det ville opphavet til dagens domestiserte hønseraser.

Dette indikerer at det moderne avlsarbeidet har redusert det genetiske mangfoldet betydelig, samtidig som produksjonskapasiteten har økt dramatisk i de kommersielle verpehønslinjene.

- Hele 74 % av verdens egg- og kyllingkjøttproduksjon er basert på fire avlslinjer, forklarer Nina Sæther. Derfor er bevaring av genetisk diversitet kanskje viktigere innen fjørfe enn innen noen annen husdyrart. Det meste av dyrematerialet på Hvam har vært holdt isolert fra internasjonalt avlsarbeid i mange tiår, noe så langt tilbake som før annen verdenskrig. Dette kan bety at den genetiske diversiteten på Hvam skiller seg fra diversiteten ellers i verden. I så fall kan genene på Hvam potensielt ha stor verdi.

Nordisk genressurssenter, Hvam og Norsk genressurssenter vil i løpet av forsommeren 2016 få analysert DNA fra dyrematerialet på Hvam. Resultatene her vil bidra til å gi en pekepinn på hvor unikt genmaterialet på Hvam er i internasjonal sammenheng.

Prosjektet er støttet av Landbruksdirektoratet. 

Hele gjengen_cropped.jpg
Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenter skal sikre en effektiv og bærekraftig forvaltning av nasjonale genressurser i husdyr, planter og skogtrær, og er opptatt av å ta vare på og ta i bruk genetiske ressurser, til næringsutvikling og til forskning. Senteret ble etablert i 2006. Fra og med 1. juli 2015 er Norsk genressurssenter en del av NIBIO.

www.genressurser.no

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.