Hopp til hovedinnholdet

Digitale skogdata + data fra hogstmaskiner = et mer bærekraftig skogbruk

Rørvatnet-drift-07-17

Foto: Steinar Johansen.

Statskog og NIBIO inngår et tettere samarbeid. Sammen skal de undersøke hvor godt datasimuleringer av skogvolum og hogst stemmer med virkeligheten. Formålet er å bidra til en mer presis hogst gjennom bedre skjøtsel, reduserte kjøreskader og mindre svinn.

Forskere skal sammenligne data fra hogstmaskiner med forventet tilvekst og hogst i programmet GEOSKOG, et prognoseverktøy som ser skogen 100 år frem i tid.

- Videre forskning på GEOSKOG og bruk av store datamengder vil bety mye for økt digitalisering og effektivisering av skognæringen, sier Skogsjef i Statskog, Monica Sellæg Grindberg.

Hun forklarer at GEOSKOG, som er utviklet av Statskog, kan si noe om tilstanden på skogen, hvor mye CO2 som bindes opp og når på året skogen er tilgjengelig for hogst.

Foreløpig mangler det en integrert kobling mellom GEOSKOG og digitale data fra hogstmaskiner, men det kan det kanskje bli en endring på i fremtida.

 

NIBIO skal bidra med systematisk analyse

- Det genereres i dag store mengder data fra ulike sensorer i en hogstmaskin, og gjennom systematisk analyse kan NIBIO bidra til mer effektive arbeidsformer, bedre maskinutnyttelse og ikke minst redusert miljøavtrykk fra skogsdriften, sier divisjonsdirektør for skog og utmark i NIBIO, Bjørn Håvard Evjen.

Noen spørsmål som skal undersøkes er i GEOSKOG-prosjektet er: Hvor godt stemmer de digitale prognosene i GEOSKOG med data fra hogstmaskinene? Kan data fra hogstmaskiner integreres direkte i den digitale informasjonsflyten? I hvilken grad kan data fra hogstmaskiner, droner og kart bidra til å redusere kjøreskader på skogbunnen? Hvor mye av skogen blir solgt som sluttprodukt til industrien?

Det utlyses i disse dager to nye forskerstillinger ved NIBIO Steinkjer knyttet nettopp til disse problemstillingene.

 

Sterkt skogforskningsmiljø bygges opp i Steinkjer

Statskogsjef Monica Sellæg Grindberg forklarer at GEOSKOG-prosjektet blir en sentral del av et styrket samarbeid rundt oppbygging av et sterkt skogforskningsmiljø ved NIBIO i Steinkjer.

- At denne forskningen vil foregå på Steinkjer, har stor betydning for Trøndelag som skogfylke. Gjennom klyngesamarbeidet Arena Skog skjer det i dag næringsretta forskning som vil nyte godt av at fagmiljøet og kompetansen utvides, sier Sellæg Grindberg.

NIBIOs divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen påpeker at økt digitalisering vil komme i alle bransjer – også skognæringen.

- NIBIO er langt framme på bruk av ny teknologi i skogbruket, og sammen med Statskog vil det gi oss store muligheter til å være med å utvikle nye løsninger som raskt kan implementeres i operativt skogbruk. Økt digitalisering vil komme i alle bransjer, og skognæringa i Norge har muligheter til å være ledende på flere viktige områder, sier Evjen.

Statskog SF

Statskog SF er landets største grunneier, og forvalter og utvikler statens utmarkseiendommer. Statskog er organisert i tre kjerneområder: Eiendom, Skog og Friluftsliv. Statskog har 110 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet. Hovedkontoret ligger i Namsos.

http://www.statskog.no

Monica - DAL-06022019-134318.jpg
Monica Sellæg Grindberg. Foto: Lars Sandved Dalen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.