Sammendrag

Våronna kom tidlig i gang som følge av en varm og tørr april på Østlandet. Mye regn i april og kjølig maivær bremset imidlertid starten på våronna mange steder i landet, og beregnet vekststart varierte fra månedsskiftet mars/april i sør, til slutten av mai i nord. En varm juni med mange varmerekorder ble etterfulgt av en kald juli. Juli var også våt, spesielt sør og sørvest i landet, mens det var varmere og tørrere enn normalt i Nord-Norge. Fint vær i august ga optimale høsteforhold på Østlandet, mens det var dårlig vær og svært vått i vest og i nord. Samlet sett var temperaturen gjennom vekstsesongen 2020 noe over normalen i det meste av landet, mens nedbørmengdene var svært varierende.

Sammendrag

Sommeren 2018 vil bli husket som meget varm. Varmesummen var betydelig høyere enn normalen ved de fleste målestasjonene i NIBIOs landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT). Felles for Sør-Norge var en sein vår, og varmt og tørt fra andre uka i mai til begynnelsen av august. I Trøndelag og nordover var det varmt i april og mai, mens juni ble kjølig og regnfull. Temperaturen var høyere enn normalt i nord resten av sommeren, med lite nedbør i juli.

Sammendrag

En varm april ga en tidlig start på vekstsesongen 2019, men kjøligere vær i mai og nattefrost ga skader i fruktblomstringa på Østlandet. Sommeren startet kjølig og våt i deler av landet, men fra slutten av juli var det godt over normal temperatur de fleste steder. Det var store variasjoner i nedbør, både lokalt og regionalt. Mens enkelte steder i nord og øst fikk store nedbørsmengder i juni, fikk deler av Sør- og Vestlandet mye nedbør i både juli, august og september.

Sammendrag

Spredning av husdyrgjødsel er regulert med faste datoer for første og siste spredetidspunkt. Disse datoene er satt for store deler av landet, og det er ingen geografisk differensiering etter lengde på vekstsesongen. Farsund ligger i et område med milde vintre og lang vekstsesong, og kommunen ønsket derfor å utrede mulighetene og konsekvensene av å justere spredetidspunktet innen og mellom år ut fra værforholdene i faktisk vekstsesong. Utredningen er gjennomført med utgangspunkt i lokale forhold, samt tilgjengelige varslingstjenester og værdata, først og fremst med tanke på fare for tap av næringsstoffer til miljøet.....

Sammendrag

Sommeren 2017 var litt varmere enn normalen ved de fleste av målestasjonene som er omtalt i denne artikkelen. Vårtemperaturen lå også høyere enn normalt de fleste steder i Sør-Norge, og betydelig over normalen i september langs kysten fra Bergen og nordover. Nedbørsummen for månedene mai til og med september varierte fra 71 til 149 % av normal nedbør. Mest nedbør ble registrert på Østlandet, Sørlandet og sørlige deler av Vestlandet. Minst nedbør i forhold til normalen ble målt ved stasjoner fra Trøndelag til Troms. Nedbørmengdene varierte mye over korte avstander om sommeren.

Til dokument

Sammendrag

Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning av et plantevernmiddel i miljøet vurderes. Hva vet vi egentlig om plantevernmidlers skjebne i miljøet i Norge?

Sammendrag

En rekordvarm september markerte avslutningen på en vekstsesong som har vært litt varmere enn normalen i det meste av landet. Nedbør har imidlertid vært ujevnt fordelt gjennom sesongen, med store geogra ske forskjeller. Spesielt på Vestlandet var det vått store deler av sommeren.

Sammendrag

Sommeren 2015 vil bli husket som kald og våt, med store nedbørmengder i enkelte perioder. Regnet på Østlandet fra midten av august vil bli husket spesielt godt. Til tross for dette ser kornavlingene ut til å bli like høye i 2015 som i 2014.

Sammendrag

Dette er en kort gjennomgang av været i vekstsesongen 2012 basert på data registrert ved Bioforsk sine værstasjoner og noen detaljer hentet fra klimatologiske oversikter utgitt av Meteorologisk institutt. Temperatur- og nedbørdata viser at det i perioden mai til september i år var både kaldere og våtere enn normalt de fleste steder i landet.

Sammendrag

Forecasting models for prediction of diseases and pests in crop plants are helpful tools in decision support systems for crop management.  Correct use of pesticides may result in optimal effect, increased yield and better quality of the crop, while minimizing the environmental strain and costs. In Norway, a range of decision support systems for diseases, pests and weeds are available through the internet service VIPS (www.vips-landbruk.no). The reliability of disease and pest forecasts depends on robust forecasting models and relevant weather data. Although weather data are collected from a network of 80 weather stations located in agricultural production areas in Norway, many farms are remotely located from a weather station. The accuracy of forecasts relies on distance and geographical variation from the farm site to the nearest weather station. Forecasts for pest or diseases can be tailored to fit the local conditions at a farm site by use of weather forecasts and radar measured rainfall. The use of this system will be of particular interest to farms located far from the nearest weather station. Also, locally adapted forecasts for pest or diseases promote a sense of ownership and personal interest in the forecasting systems provided. The Norwegian Meteorological Institute provide weather forecasts on a 4x4 km spatial resolution in rural areas on a 1 hour timescale, while radar measured rainfall has a 1x1 km spatial resolution on a 15 min time scale. These data are currently connected to the existing weather stations to predict warnings ahead of time. The new approach is to adapt these data to individual farm sites. Previous tests have shown that weather prognosis for rainfall is less accurate than weather prognosis for temperature, wind, air humidity and radiation. Estimated rainfall will therefore be based on radar measurements. As part of a pilot project, the use of farm scale forecasts to predict development of plant diseases were tested at 35 farms in the Solør-Odal district in Norway in 2010 and 2011. Preliminary results show that late-blight forecasts produced on a farm scale often differ from forecasts based on data from the nearest weather station, proving the significance of the local approach in farm scale forecasting. Predictions of DON (deoxynivalenol) concentration in oats at harvest based on farm scale weather data, compared to predictions based on weather data from the nearest weather station will also be studied. Future aspects will be to work towards an improved system where farmers throughout Norway can register their farm and automatically have access to a range of pest and disease forecasts based on site specific weather data.

Til dokument

Sammendrag

Gårdsvarsling gjør det mulig å beregne lokalt tilpassede plantevernvarsler ved bruk av værvarsel og radarmåling av nedbør. Vanligvis beregnes plantevernvarsler på grunnlag av data fra værstasjoner, men mange gårdsbruk ligger langt unna nærmeste målepunkt. For disse brukene vil varsler basert på værvarsler og radarmålt nedbør være et godt alternativ. Gårdsvarsler tilpasset det enkelte gårdsbruk vil derfor øke nytteverdien av varslingstjenesten innen planteskadegjørere (VIPS) for mange dyrkere.

Sammendrag

Varsling av angrep av potettørråte og aksfusariose mot enkeltgårdsbruk er prøvet ut for 35 gårdsbruk i Solø-Odal. Denne utprøvingen av gårdsvarsel er basert på fjernmåling av nedbør med radar og beregning av loakle værforhold basert på værvarslingsmodell. Foreløpige resultater fra evaluering av erfaringene fra 2010 er lovende. Samarbeidspartnere er Meteorologisk institutt og Solør-Odal Landbruksrådgivning.

Sammendrag

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) is a web-based forecasting and information service developed for integrated management of pests and diseases in cereals, vegetables and fruit crops. It also includes a decision support for management of weeds in cereals. VIPS was established in 2001 as a collaborative project between Bioforsk and Norwegian Agricultural Extension Service (NAES) under a government-funded action for reducing risk connected to the use of pesticides. The service is open and free of charge at www.vips-landbruk.no. Forecasting models that predict the likelihood of pest or disease outbreak can assist crop growers in determining when or if pesticides are needed. Reduced unneccesary fungicide applications will reduce the monetary and environmental costs asssociated with traditional spray programs. Inputs to the forecasting models in VIPS are weather data from the Bioforsk Agrometeorological Service consisting of a network of 80 automatic weather stations located across crop production areas, weather forecasts from the Norwegian Meteorological Institute and biological/field observations collected by NAES. A general interface is used for all models incorporated in the system, allowing new models to be implemented. Currently, VIPS includes forecasts and/or monitoring of leaf blotch diseases (Stagonospora nodorum Septoria tritici, Drechslera tritici-repentis) in wheat, net/spot blotch (Drechslera teres) and scald (Rhynchosporium secalis) in barley, Fusarium Head Blight (Fusarium spp)  in spring wheat and oats, stem rot (Sclerotinia sclerotiorum) in oil seed rape, potato late blight (Phytophthora infestans), cabbage moth (Mamestra brassicae), cabbage root fly (Delia radicum), turnip root fly (Delia floralis), carrot root fly (Psila rosae), the tarnished plant bug (Lygus rugulipennis) in vegetables, lettuce downy mildew (Bremia lactucae), celery late blight (Septoria apiicola), onion downy mildew (Peronospora destructor), apple scab (Venturia inequalis), codling moth (Cydia pomonella), apple fruit moth (Argyresthia conjugella) and grey mould (Botrytis cinerea) in strawberry. A preliminary model for calculation of the mycotoxin deoxynivalenol (DON) content in oats at harvest is also included. Models for additional pests/diseases are under development. During the growing season the monitoring of several pests and diseases are recorded through a message system in VIPS. Forecasts are also available as SMS messages. Current development aiming at transferring the service from weatherstation-based to farm-based forecasts is presented by Nordskog et al. at this seminar. The weed management component was developed in Denmark and has been adjusted to Norwegian conditions. It includes assessment of the need for control of weeds in cereal fields, eg choice of herbicide(s) and calculation of doses. Both experiments and practical large-scale testing of “VIPS weeds” have demonstrated the potential of a significant reduction in the use of herbicides in cereals.

Sammendrag

Dette er en kort gjennomgang av været i vekstsesongen 2011 basert på data registrert ved Bioforsks værstasjoner og noen detaljer hentet fra klimatologiske oversikter utgitt av Meteorologisk institutt. Temperatur- og nedbørdata viser at det i perioden mai til september var varmere og våtere enn normalt de fleste steder. Enkelte stasjoner på sentrale deler av Østlandet hadde litt lavere varmesum enn normalt, mens det ved våre stasjoner nord for Bodø var betydelig tørrere enn normalt.

Til dokument

Sammendrag

Dette er en kort beskrivelse av været i vekstsesongen 2010 basert på data registrert ved Bioforsks klimastasjoner og noen detaljer hentet fra klimatologiske oversikter utgitt av Meteorologisk institutt.

Til dokument

Sammendrag

Dette er en kort oppsummering av været sommeren 2009 basert på data registrert ved Bioforsks klimastasjoner, supplert med noen detaljer fra klimatologiske månedsoversikter fra Meteorologisk institutt. Med vekstsesong mener vi her perioden fra og med mai måned til ut september.

Sammendrag

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) is a web-based decision support system designed to assist Norwegian growers in the management of pests, diseases and weeds of cereals, vegetables and fruit crops. VIPS was established in 2001 as a collaborative project between Bioforsk and Norwegian Agricultural Extension Service (NAES) under a government-funded action for reducing risk connected to the use of pesticides . The aim of VIPS is to provide information to advisors and farmers to reduce reliance on pesticides. Inputs to the forecasting models are weather data from the Bioforsk Agrometeorological Service consisting of a network of 80 automatic weather stations across crop production areas, weather forecasts from the Norwegian Meteorological Institute and biological/field observations collected by NAES. A general interface is used for all models incorporated in the system, allowing new models to be implemented. During the growing season the monitoring of several pests and diseases are recorded through a message system in VIPS. The service is open and free of charge at www.vips-landbruk.no. Warnings are also available as sms messages. Pests and diseases currently included in VIPS : Wheat glume blotch (Stagonospora nodorum), Barley net/spot blotch (Drechslera teres), Barley scald (Rhynchosporium secalis), Sclerotinia sclerotiorum in oil seed rape , Potato late blight (Phytophthora infestans), Cabbage moth (Mamestra brassicae), Cabbage root fly (Delia radicum), Carrot root fly (Psila rosae),  Lettuce downy mildew (Bremia lactucae), Apple scab (Venturia inequalis), Codling moth (Cydia pomonella), Apple fruit moth (Argyresthia conjugella), Grey mould (Botrytis cinerea) in strawberry. More forecasting models for other pests/diseases are under development. A Danish weed management program to assess the need for control of weeds in cereal fields, eg choice of herbicide(s) and calculation of doses, has been adjusted for Norwegian conditions and included in VIPS . Both experiments and practical largescale testing of "VIPS weeds" during 2006, showed a potential of 40 % reduction of herbicide use in cereals. Current development aim at transferring the service from weatherstation-based to farm-based pest forecasts. Use of radar measurements of precipitation in combination with online interpolation of the other weather factors from nearest weather stations is expected to improve precision in the pest forecasts as well as farmers "ownership" to the information presented.

Sammendrag

Varsling Innen PlanteSkadegjørere (VIPS) er en gratis internett-tjeneste for varsling og overvåking av planteskadegjørere (www.vips-landbruk.no). Tjenesten er et hjelpemiddel for bønder og veiledere for å fremme en optimal bekjempelse av sjukdommer, skadedyr og ugras i viktige jord- og hagebruksvekster med riktig / redusert bruk av plantevernmidler.

Sammendrag

Formålet med prosjektet Landbruksmeteorologisk tjeneste er å samle, kontrollere, lagre og levere landbruksmeteorologiske data. Stasjonsnettet inkluderer de viktigste landbruksdistrikt i Norge. Hovedleveransen av data går til varslingstjenesten for plantevern (VIPS), men bruken av data til andre formål  er økende. Mye data leveres til forskningsformål, også utenfor landbruksforskningen. Det arbeides stadig med nye anvendelser, og en prototyp på grovfôr-prognose på internett for kvalitet og avlingsmengde ble nylig utviklet i samarbeid med Planteforsk Kvithamar

Sammendrag

Planteforsk har som oppgave å bidra til kontinuerlig oppfølging av grunnlagsmaterialet for gjødslingsrådgivningen. Som et ledd i dette utarbeides nå en tjeneste på Planteforsk sine Internettsider der oppdatert informasjon vedrørende gjødslingsrådgivning presenteres. Det blir en oversiktlig framstilling av gjeldende gjødslingsnormtall, -korreksjoner og aktuelle gjødslingstemaer. Målgruppen er dyrkere, rådgivere, ansvarlige for gjødslingsplanprogram, forskere og andre interesserte.