Dokumentasjon av DMK

Her finner man en beskrivelse av DMK-dataene som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.

KONTAKTPERSON
Datasettet DMK er et historisk datasett som inneholder følgende temalag:
  • ATIL : Arealtilstand
  • ASKOG : Potensiell skogbonitet
  • TSKOG : Tilleggsklassifikasjon av skog og skogreisingsmark
  • JORD: Jordklassifikasjon
  • MYR : Myrklassifikasjon
  • IMP : Impedimentsprosent
For kodeforklaringer henvises til ”Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt”  under publikasjoner.
 
For riktige arealtall skal egenskapen area_c brukes, her er arealet beregnet etter evt. klipping. Egenskapen areal inneholder areal-verdien på hele figurer i vår sømløse original-database som nedlastingen er hentet fra. Det kan også være små forskjeller mellom area_c og areal selv om figurene i uttrekket ikke er blitt delt/klippet. Dette skyldes avrundingsforskjeller og transformasjon mellom forskjellige koordinatsystem.

Tjenester

Publikasjoner

Sammendrag

Rettleiar som skal vere til hjelp for dei som sjølv ønskjer å produsere temakart eller statistikk med utgangspunkt i Digitalt markslagskart (DMK). Den dokumenterer klasseinndeling og bruk av fargar som NIJOS nyttar i sine standardar. Rettleiaren gir oversikt over kodesystem, standardar og programmeringa av desse. Rettleiaren gir ein oversikt over kodesystemet for DMK slik det er definert i gjeldande SOSI-standard. Denne standarden er à jour pr. 30. august 2002, og gjeld framleis. I tillegg inneheld han ein oversikt over dei viktigaste standardane for temakart og statistikk som NIJOS produserer med utgangspunkt i DMK. Den gir vidare rettleiing om korleis ein kan programmere (kode) produksjonsliner for desse produkta, og gir opplysningar om standard fargebruk for temakarta.