Oppgradering av Kuregisteret i 2023

Fra april 2023 er opprinnelsesmerket kommet med på stamtavlene fra Kuregisteret.

Full stamtavle.jpg
Stamtavle fra Kuregisteret, fra april 2023

 

Innføring av opprinnelsesmerke

Tilbake i 2013 kom det en endring i forskriften om sporbarhet og merking av storfe. Det obligatoriske hvite øremerket som omsatte/solgte dyr fikk hos ny eier falt bort, og storfe skulle fra nå av identifiseres gjennom et opprinnelsesmerke. Opprinnelsesmerket bestod da av de åtte første sifrene i produsentnummeret til besetningen dyret ble født, pluss et firesifra individnummer, totalt 12 sifre. Innføring av opprinnelsesmerke kan sidestilles med at alle dyra fikk hvert sitt personnummer akkurat som oss folk. Fordelen med dette var at dyret beholdt samme 12-sifret nummer gjennom hele livet, forvirringen som kunne oppstå ved bytting av nummer og ulike farger på øremerkene ved livdyrsalg blei en saga blott. Men alle problemer var likevel ikke løst; for pga flere endringer fylkes- og kommunenummer og dermed endringer i produsentnummer, ble produsentnummeret i opprinnelsesmerket fra 1. januar 2020 erstattet med en dyreholds-ID for dyr født etter denne datoen. Det er Mattilsynet som tildeler alle storfeprodusenter en dyreholds-ID som består av sju sifre og dyreholds-ID er ikke basert på kommune- og fylkesnummer.

Det nye formatet på opprinnelsesmerket (dvs etter 1.1.2020) består av sju sifre pluss en null foran individnummeret, f.eks. 2729382 02201. Men da alle etablerte registreringssystemer har forholdt seg til et firesifret individnummer oppgis noen ganger opprinnelsesmerket som 27293820 2201, man har altså puttet den første nullen i individnummeret bakerst i dyreholds-ID. Merk at dyreholds-ID som en del av opprinnelsesmerket kun gjelder dyr født fra 1. januar 2020, dyr født før 2020 beholder sitt opprinnelsesmerke som består av produsentnummer pluss individnummer, dette er også forklart i tabellen nedenfor.

Rutinene for innlasting av data til Kuregisteret fra Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen ble etablert i 2009 og var da basert på produsentnummer og individnummer. Det å endre disse rutinene til å bruke opprinnelsesmerke krevde en relativt omfattende omprogrammering som ble påbegynt for flere år siden. For å komme i land med dette arbeidet fikk Norsk genressurssenter i 2022 en ekstrabevilgning fra NIBIO til å oppgradere Kuregisteret. Omprogrammering av databasen har ført til at man nå har tatt i bruk opprinnelsemerkene som identifikator ved innlasting av dataene fra Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen. Dette sikrer at riktig dyr kobles ved flytting og ved avstamming, i tillegg vil det ikke være mulig med dubletter av enkeltdyr i Kuregisteret.

Dersom man ikke er medlem av Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen er det svært viktig å melde fra om alle endringer både til Kuregisteret og til Husdyrregisteret (Mattilsynet). Kuregisteret henter nå eieropplysningene fra Mattilsynets Husdyrregister og dette er fasit på hvor et dyr står også i Kuregisteret.

Nye stamtavler og paringslister

Oppgraderingen av Kuregisteret har også gitt oss nye versjoner av stamtavlene og paringslistene og fra nå av vil opprinnelsesmerke være synlig på disse utskriftene. I tillegg vil det på stamtavlene kun være nåværende eier som er synlig, alle flyttinger er fjernet. Tidligere kunne flyttehistorikken bidra til å identifisere dyret, men med innføring og bruk av opprinnelsesmerke er flyttehistorien av liten verdi og derfor tatt ut av stamtavla.

Meld fra om feil eller mangler

Ser dere ting i en stamtavle eller paringsliste som er feil eller som dere ikke forstår, så er det bare å ta kontakt. Vi er ydmyke for at opprinnelsesmerker til eldre dyr (ikke levende) kan være feil, så gi beskjed dersom dette oppdages. For levende dyr skal opprinnelsemerkene være riktige, men skulle det oppdages noe som er feil så vil vi selvsagt vite det også.

Stamtavle fra april 2023 med forklaringer
Avkom på stamtavlen viser kalvenes opprinnelsesmerke (=dyreid) og eier er identifisert med produsentnummer. Er stamtavlen til ei ku så oppgis kalvenes far sitt opprinnelsesmerke eller stamboknummer. Ved stamtavle til en okse så oppgis opprinnelsesmerke til kalvenes mor.
I paringslister for gardsokser finner man kyrne sortert etter opprinnelsesmerke.

 

Antall sifre

Sammensetning

Eksempler

Hvem tildeler

Produsentnummer

10, men Kuregisteret, Kukontrollen og SFK bruker kun de 8 første

Kommunenummer  (4 siffer)

Gards-idnummer  (4 siffer)

Produsentløpenummer (2 siffer)

30150245(44)

Lokalt landbrukskontor i kommunen

Dyreholds-ID

7

 

2729382

Mattilsynet

Individnummer

5

Null + valgt firesifret individnummer

0 2201

Produsenten

Opprinnelsesmerke for dyr født FØR  1. jan 2020

12

Produsentnummer til fødebesetning + firesifret individnummer

04030474-1901

 

Opprinnelsesmerke for dyr født ETTER 1. jan 2020

12

Dyreholds-ID + 0 + firesifret individnummer

2729382 02201

27293820 2201

2729382 2201 (Slik ser det noen ganger ut i SFK)

 

Opprinnelsesmerke kalles DyreID på stamtavlene og paringslistene.