Oppbyggingen av totalkalkyleregisteret

I alle tabellene med tall fra totalkalkylen presenteres postene sortert i stigende rekkefølge etter et langt postnummer.

Første siffer i postnummeret sier noe om hva slags post det er, etter følgende mønster:
  • Dersom første siffer i varenummeret er 1, er posten en inntektspost.
  • Dersom første siffer i varenummeret er 2, er posten en kostnadspost.
  • Dersom første siffer i varenummeret er 3, angir posten rentekostnader eller effekt av finansiering.
  • Dersom første siffer i varenummeret er 4, angir posten rentekostnader på egenkapital.
  • Dersom første siffer i varenummeret er 5, angir posten et statstilskudd.
  • Dersom første siffer i varenummeret er 7, angir posten en resultatpost.
  • Dersom første siffer i varenummeret er 9, inneholder posten bare en del statistikk og inngår egentlig ikke i selve totalkalkylen.
 
Siffer nummer 5 og 6 i det lange postnummeret angir hvilken gruppe posten tilhører. Samtidig er disse to siffrene de to første i det korte postnummeret, som er laget for å spare inntastingsarbeid i forbindelse med dataregistrering.
 
Ved å se på rekkefølgen av postnumre kan du også finne ut hvilke poster som inngår i en sumpost. Dersom det står 99 noe sted i de 14 siste siffrene i et postnummer, er posten en sumpost. Den er også en sumpost dersom siffer nummer 2, 3 eller 4 (regnet fra venstre) i postnummeret er 9.
 
En post som har 99 noe sted i postnummeret, er sumpost for alle postene foran, bakover til første forekomst av en post som har 99 i de samme posisjonene i postnummeret. For eksempel er posten «211218010101029900 Sum proteinkraftfôr» summen av alle postene mellom denne og «211218010101019900 Sum karbohydratkraftfôr», fordi disse to postene har 99 i de samme posisjonene i postnummeret, og ingen mellomliggende poster med 99 i akkurat disse posisjonene.

Tjenester

Totalkalkylen

Oversikt over de totale inntekter, kostnader, og arbeidsforbruk i jordbruket, samt forbruket av jordbruksprodukter.

Mer informasjon Til tjenesten