Offisiell statistikk om økonomien i landbruket

NIBIO produserer årlige statistikker for økonomisk status i norsk landbruk som inngår i Nasjonalt statistikkprogram. Driftsgranskinger i jord- og skogbruk omhandler økonomien på gårdsnivå for ulike driftsformer og landsdeler. Totalkalkylen gir status for økonomien i landbruksnæringa for landet som helhet. Offisiell statistikk fra NIBIO utvikles, utarbeides og formidles i henhold til Statistikklovens §5 på en faglig uavhengig, upartisk, objektiv, pålitelig og kostnadseffektiv måte. NIBIO følger retningslinjene for objektivitet og uavhengighet i offisiell statistikk slik de er nedfelt i Eurostats retningslinjer europeisk statistikk (European Statistics Code of Practice).

Driftsgranskinger i jord- og skogbruk

Gjennom forvaltningsoppdraget fra Landbruks- og matdepartementet utføres årlig statistikk om økonomisk status på gårdsnivå. Statistikken «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» med undertittel «Regnskapsresultat», og har blitt utført og publisert årlig siden 1911. 

Les mer og se statistikken

 

Totalkalkylen

Statistikken gir en oversikt over de totale inntekter, kostnader, og arbeidsforbruk i jordbruket, samt forbruket av jordbruksprodukter.

Les mer og se statistikken

Publikasjoner

Sammendrag

God og etterrettelig statistikk er grunnlag for faktabaserte beslutninger og et velfungerende demokrati. Statistikk er et fellesgode, uavhengig av politisk og annen ekstern påvirkning. Den offisielle statistikken skal ha allmenn interesse, dekke brede brukerbehov og bidra til allmenn folkeopplysning. Norge har derfor et nasjonalt statistikkprogram som definerer og avgrenser offisiell statistikk og setter krav til dokumentasjon og kvalitet i statistikken. NIBIO er en del av dette nasjonale statistikksystemet.