Skogoppdatering i AR5

Det er etablert en metode for å oppdatere skoginformasjonen i AR5 med hjelp av det heldekkende skogressurskartet SR16. Oppdateringene er midlertidig satt på vent.

Skog i AR5 er definert som:

Areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og disse bør være jevnt fordelt på arealet.

Les om egenskapen Treslag Les om egenskapen Skogbonitet

 

         

Skoginformasjonen i Arealressurskartet (FKB-AR5) stammer i fra kartleggingen av økonomisk kartverk som ble startet på 1960-tallet og ble ferdigstilt på 1980-tallet. Skogen i AR5 er så langt kun oppdatert gjennom ajourføring av jordbruksareal og bebyggelse. Det er etablert metode for oppdatering av skoginformasjonen i AR5 med informasjon fra Skogressurskartet SR16.

Etter å ha prøvd ut metoden en stund, er oppdateringene nå satt på vent. Dette skyldes et behov for å gå gjennom metoden for å få bedre resultater og mindre manuelt arbeid.

Skogressurskart SR16 

Vi ønsker å bruke informasjonen i SR16 til å oppdatere skoginformasjonen i AR5. SR16 er et heldekkende skogressurskart som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper av landets skogressurser. Datasettet er fremstilt gjennom automatisk prosessering av 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser), terrengmodeller, satellittdata, eksisterende kartdata (AR5) og data fra Landsskogflater. 

Mer om skogressurskart (SR16)

 

Hva oppdateres?

I områder med AR5-informasjon vil vi oppdatere skogopplysningene basert på heldekkende SR16 for følgende arealtyper:

  • Skog til åpen fastmark: Skog endres til åpen fastmark hvis arealet ikke oppfyller kravet til skog. Det er kun skogen som ikke er produktiv som vil bli endret. 
  • Åpen fastmark til skog: Åpen fastmark endres til skog hvis det er betydelig gjengroing eller tilplanting som oppfyller kravet til skog. 
  • Myr til myr med treslag: Myrarealer som er tydelig gjengrodd og som oppfyller kravet til skog får treslag og skogbonitet impediment.

I tillegg kan egenskapen treslag endres fra lauvskog til barskog der det er tydelig at det har skjedd en endring av treslaget.

Det kan være aktuelt å utvide FKB-AR5 i tidligere ikke-kartlagte områder. I disse områdene vil det bli lagt på arealtypene skog, åpen fastmark og myr. Egenskapene på disse arealtypene , som treslag og skogbonitet vil bli hentet fra estimatene fra SR16. Denne metoden er mer usikker enn skogoppdatering i kartlagte områder og ble satt på vent allerede i 2021. Det er derfor flere kommuner hvor kun skoginformasjonen i kartlagte områder er oppdatert.