Skogoppdatering i AR5

Det er etablert en metode for å oppdatere skoginformasjonen i AR5 med hjelp av det heldekkende skogressurskartet SR16. Oppdateringene er midlertidig satt på vent i 2023.

Skog i AR5 er definert som:

Areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og disse bør være jevnt fordelt på arealet.

Les om egenskapen Treslag Les om egenskapen Skogbonitet

 

         

Skoginformasjonen i Arealressurskartet (FKB-AR5) stammer i fra kartleggingen av økonomisk kartverk som ble startet på 1960-tallet og ble ferdigstilt på 1980-tallet. Skogen i AR5 er så langt kun oppdatert gjennom ajourføring av jordbruksareal og bebyggelse. Det er etablert metode for oppdatering av skoginformasjonen i AR5 med informasjon fra Skogressurskartet SR16. Etter å ha prøvd ut metoden en stund, er oppdateringene nå satt på vent. Dette skyldes et behov for å gå gjennom metoden for å få bedre resultater og mindre manuelt arbeid.

Skogressurskart SR16 

Vi ønsker å bruke informasjonen i SR16 til å oppdatere skoginformasjonen i AR5. SR16 er et heldekkende skogressurskart som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper av landets skogressurser. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (FKB-AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og Landsskogsflater. 

Mer om skogressurskart (SR16)

 

Hva oppdateres?

I områder med AR5-informasjon vil vi oppdatere skogopplysningene basert på heldekkende SR16 for følgende arealtyper:

  • Skog til åpen fastmark: Skog endres til åpen fastmark hvis arealet ikke oppfyller kravet til skog. Det er kun skogen som ikke er produktiv som vil bli endret. 
  • Åpen fastmark til skog: Åpen fastmark endres til skog hvis det er betydelig gjengroing eller tilplanting som oppfyller kravet til skog. 
  • Myr til myr med treslag: Myrarealer som er tydelig gjengrodd og som oppfyller kravet til skog får treslag og skogbonitet impediment.

I tillegg kan egenskapen treslag endres fra lauvskog til barskog der det er tydelig at det har skjedd en endring av treslaget.

Det kan være aktuelt å utvide FKB-AR5 i tidligere ikke-kartlagte områder. I disse områdene vil det bli lagt på arealtypene skog, åpen fastmark og myr. Egenskapene på disse arealtypene , som treslag og skogbonitet vil bli hentet fra estimatene fra SR16. Denne metoden er mer usikker enn skogoppdatering i kartlagte områder og ble satt på vent allerede i 2021. Det er derfor flere kommuner hvor kun skoginformasjonen i kartlagte områder er oppdatert.